< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація праці персоналу та її оплата

Успіх роботи аудиторської фірми, а також аудитора-підприємця, багато в чому залежить від умілої організації праці. В аудиторській діяльності застосовуються індивідуальна та колективна форми організації праці.

Індивідуальна форма організації праці, найбільш властива роботі аудиторів-підприємців, може застосовуватися в організації праці аудиторів в аудиторських фірмах. Суть індивідуальної форми організації праці полягає в тому, що завдання з перевірки, оформлення робочих і підсумкових документів та нарахування заробітної плати здійснюється кожним аудитором персонально. За індивідуальною формою організації праці виконує свої функціональні обов'язки весь персонал аудиторської фірми, крім аудиторів. Аудитори при проведенні аудиторських послуг ширше використовують колективну форму організації праці.

Колективна форма організації праці передбачає розподіл завдання з перевірки на колектив аудиторів на чолі з керівником бригади, облік роботи за кінцевими результатами, нарахування заробітної плати на всю бригаду з подальшим її розподілом між членами даного колективу.

Колективна форма організації праці в аудиторській діяльності передбачає повний поділ праці, коли кожен член бригади зайнятий перевіркою відповідного розділу загального плану перевірки. Такі бригади працюють на умовах часткового самоуправління, коли функції укладання договору, розрахунків за виконану роботу, відповідальність за виконання договору несе директор фірми, а управлінські функції з конкретної перевірки — керівник аудиторської бригади.

Форми і системи заробітної плати

Важливими елементами організації праці аудиторів є форми і системи заробітної платні, які забезпечують зв'язок між оплатою праці та її результатами. Форми і системи заробітної платні визначають порядок нарахування заробітної платні за кожною групою та категорією працюючих залежно від кількості та якості виконаної праці і її результативності.

В аудиторських організаціях застосовуються обидві форми заробітної плати - погодинна і відрядна.

При погодинній формі оплати праці мірою праці є відпрацьований час, отже заробіток працівнику нараховується згідно з його посадовим окладом за фактично відпрацьований час.

За відрядною формою оплати праці мірою праці є вартість наданих послуг за договорами між аудиторською фірмою і клієнтом, тому заробіток працівника безпосередньо залежить від обсягу за договором та якості виконаних робіт.

Із метою стимулювання працівників до підвищення кваліфікації та до роботи на кінцевий результат застосовують погодинно-преміальну та відрядно-преміальну системи оплати праці, які передбачають поряд із виплатою основної заробітної плати виплату преміальних за досягнення конкретних кількісних і якісних показників роботи. Заробіток працівника складається з основної заробітної плати та премій. Зазначені системи оплати праці можуть застосовуватися при індивідуальній і колективній формах організації праці.

При колективній формі організації праці для нарахування та розподілу заробітку між членами бригади використовують колективну (бригадну) систему оплати праці. Бригадна система оплати праці передбачає формування колективного заробітку залежно від загальних результатів роботи бригади і його розподіл відповідно до особистого трудового внеску кожного працівника.

Так, на оплату праці, наприклад, від вартості оплачених аудиторських послуг спрямовується до 30% коштів. Приблизне співвідношення працевитрат за договором аудиторського обслуговування таке:

♦ Директор — 5 -10%;

♦ Начальник бригади (відділу) — 10-20%;

♦ Експерт-аудитор — 40-50%;

♦ Аудитор-стажист — 20-30%;

♦ Технічний персонал — 5-10%.

Кожна аудиторська фірма самостійно вибирає форму та систему заробітної плати, преміювання.

Для розрахунків із службовцями (бухгалтерія, економічний відділ, юристи, молодший обслуговуючий персонал тощо) доцільно застосовувати індивідуальну погодинно-преміальну систему оплати праці, а для розрахунків з аудиторами, аудиторами-стажистами, асистентами — відрядно-преміальну колективну систему оплати праці.

Існують особливості щодо оплати праці керівника аудиторської фірми, основним призначенням якого є організація роботи фірми, спрямована на досягнення максимальних результатів із найменшими витратами. Директор фірми здійснює управлінську діяльність, виконуючи організаційно-розподільчі, адміністративно-господарські та організаційно-економічні функції. Його праця специфічна за своїм змістом, характером і методами виконання роботи. Вона безпосередньо не пов'язана з наданням аудиторських послуг, але від її продуктивності залежить кінцевий результат діяльності всієї фірми, оскільки роль керівника полягає у створенні передумов та умов, необхідних для нормальної роботи колективу. Оплата праці директора аудиторської фірми, як правило, встановлюється за погодинно-преміальною системою, проте може застосовуватися і відрядно-преміальна оплата праці (у відсотках від доходу за договорами на аудиторські послуги),

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >