< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Надання позик членам кредитної спілки

Правові відносини між кредитною спілкою та її членами визначаються законодавчими актами, статутними документами, положеннями кредитної спілки і рішеннями її керівних органів. Вони ґрунтуються на договірних засадах.

До документів, які засвідчують існування правових відносини між членом кредитної спілки та кредитною спілкою, належать такі:

 • o заява про вступ до кредитної спілки;
 • o членська книжка учасника кредитної спілки;
 • o заява про надання позики;
 • o договір про членський внесок;
 • o договір про надання кредиту;
 • o договір поруки;
 • o договір застави.

Підставами для укладання договорів між кредитною спілкою та її членами повинні бути: з боку члена кредитної спілки - відповідні заяви; з боку кредитної спілки - рішення керівних органів управління.

Кредитування членів кредитних спілок можливе з урахуванням таких напрямів їх господарської діяльності :

 • o отримання кредитів від імені членів кредитної спілки селянськими (фермерськими) господарствами та приватними підприємствами, які знаходяться у їх власності;
 • o поручительство виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;
 • o залучення кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, коштів інших установ та організацій винятково для надання кредитів своїм членам;
 • o оплата за дорученням своїх членів вартості товарів, робіт і послуг в обсягах наданого їм кредиту.

Для контролю за своєчасним внесенням коштів за наданими позиками та оперативного планування руху грошових потоків кредитна спілка здійснює аналітичний облік.

Поточний контроль за дотриманням умов кредитної угоди здійснює уповноважена особа (позиковий управитель, виконавчий директор, уповноважений член кредитного комітету). Зокрема перевіряються строки внесення та обсяги передбачених кредитною угодою платежів. Для цього фактично отримані платежі звіряються з графіком надходження планових платежів, який складається кожного тижня. Уповноважена особа звітує про дотримання графіка планових платежів на кожному засіданні кредитного комітету.

Головною умовою для прийняття рішення про надання позик є очевидна та належним чином підтверджена здатність члена спілки повернути основну суму та відсотки за позикою у встановлений термін за рахунок власних джерел доходу. Така здатність для підприємницьких позик забезпечується обов'язковим складанням бізнес-плану. Для споживчих позик сума місячного платежу не повинна перевищувати 50% чистого місячного доходу позичальника. При цьому такий дохід повинен бути реальним.

Додатковими умовами для прийняття рішення про надання позики члену кредитної спілки можуть бути його кредитна історія в спілці та можливе використання одного з видів забезпечення.

Кредитний комітет та виконавча дирекція спілки повинні здійснювати постійний аналіз ефективності кредитної політики, визначеної правлінням на основі досвіду її практичної реалізації, та в разі необхідності вносити пропозиції щодо її вдосконалення.

Слід також зупинитися на формуванні кадрового потенціалу кредитної спілки. Професійний рівень працівників, які здатні організувати успішну діяльність спілки, передбачає наявність у них спеціальної підготовки для роботи у фінансовій та банківській сферах.

Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні дозволить забезпечити швидкий приріст валового внутрішнього продукту. Саме малий бізнес зможе оздоровити державні фінанси, збільшити обсяги ВВП, створити додаткові робочі місця.

Супроводження наданих позик

Згідно з вимогами законодавства та кооперативними принципами, які застосовують кредитні спілки, кожна людина при потребі може стати членом кредитної спілки. Кандидат у члени кредитної спілки передусім повинен ознайомитися із статутними документами кредитної спілки, доступними фінансовими звітами і положеннями кредитної спілки, які використовуються спілкою при залученні вкладів і кредитуванні. Зокрема йому необхідно звернути увагу на:

 • o відповідність статутних документів вимогам Закону України "Про кредитні спілки";
 • o дотримання нормативів фінансової діяльності, які встановлені положеннями кредитної спілки;
 • o види вкладів і позик та процентну політику, яка запроваджена в кредитній спілці;
 • o питання документального оформлення договірних взаємовідносин між кредитною спілкою та її членом.

Якщо умови членства в кредитній спілці влаштовують кандидата, він може подати на розгляд правління заяву про вступ до кредитної спілки.

При ухваленні правлінням рішення про прийняття в члени кредитної спілки кандидат повинен сплатити вступний внесок і хоча б один членський внесок певного розміру, що є підставою для визнання його повноправним членом кредитної спілки.

Якщо з об'єктивних причин правління спілки відхилить заяву кандидата, наприклад, у зв'язку з тим, що він не належить до визначеної в статуті громади, можна звернутися або до іншої кредитної спілки, або самому створити кредитну спілку.

Позика надається члену кредитної спілки на підставі укладеної кредитної угоди, в якій визначаються:

 • o дата та місце укладання угоди;
 • o повне найменування сторін та їх повноважних представників;
 • o предмет угоди;
 • o ціна угоди;
 • o терміни та порядок виконання угоди;
 • o відповідальність сторін;
 • o реквізити сторін;
 • o підписи і при необхідності печатки сторін.

Всі рішення про надання позик приймаються на засіданні кредитного комітету та у встановленому порядку оформляються протоколами. При цьому в положенні можуть передбачатися певні особливості щодо порядку прийняття рішень про надання окремих видів позик, а саме:

 • 1) рішення кредитного комітету про надання позик, розмір яких перевищує встановлену величину основної суми, в обов'язковому порядку погоджується з правлінням спілки;
 • 2) спеціальним рішенням кредитний комітет делегує посадовій особі спілки право надавати позики, максимальний розмір і загальний ліміт яких визначені в положенні. У цьому випадку зазначена посадова особа зобов'язана подавати докладний звіт про надані їй у межах делегованих повноважень позики на кожному засіданні кредитного комітету;
 • 3) про рішення щодо надання позик членам кредитного комітету або посадовій особі, якій делеговано право надавати позики, в обов'язковому порядку інформується наглядовий комітет спілки на найближчому його засіданні.

Жодний член кредитної спілки не може мати зобов'язань перед кредитною спілкою більше, ніж за двома позиками. При цьому їх загальна допустима сума повинна бути зазначена в положенні. Не допускається надання другої позики членові кредитної спілки, якщо перша надана йому позика прострочена.

Як обов'язкову умову для надання членам окремих видів позик в положенні може бути передбачена наявність у кредитній спілці певної суми внесків позичальника.

Кредитна угода може бути пролонгована, якщо у позичальника немає поточної простроченої заборгованості. Обов'язкова умова пролонгації кредитної угоди полягає в тому, щоб подальші платежі за позикою включали не лише відсотки, а й частину основної суми позики. Повторна пролонгація угоди не допускається.

Положення може передбачати також інші умови та обмеження, що необхідні для забезпечення успішної реалізації кредитної політики спілки, виходячи з її специфіки та визначених пріоритетів.

Щ Література: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >