< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ

План

  • 1. Поняття та структура механізму держави.
  • 2. Поняття і принципи організації та функціонування апарату держави.
  • 3. Поняття та види органів держави. Державні органи України.
  • 4. Співвідношення органів держави та органів місцевого само­врядування.

Поняття та структура механізму держави

Держава є складною соціальною системою, для її ефективного функціонування, виконання покладених на неї завдань і функцій не­обхідно мати різноманітні державні організації, які у своїй сукупності утворюють механізм держави.

Механізм держави — це система нормативно визначених державних організацій, за посередництвом яких держава виконує покладені на неї завдання та реалізує функції.

Механізм держави характеризується наступними ознаками:

цілісна ієрархічна система державних організацій, яка побудо­вана на засадах субординації та координації, забезпечується єдиними принципами організації, єдиними завданнями і ціля­ми їх діяльності;

має чітку визначену структуру з певними зв'язками між її еле­ментами;

має суворо визначений порядок створення, функціонування і ліквідації кожного з елементів системи;

наявність чітко визначених повноважень у кожного елемента системи;

пріоритет державних органів, які мають державновладні пов­новаження щодо державних підприємств і державних установ, які не є носіями державної влади.

Тобто, механізм держави — це взаємодіюча, динамічна і реаль­на працююча система за допомогою якої функціонує держава, здійс­нюється управління суспільством.

Структура механізму держави складається з таких елементів:

  • 1) державні органи — це вид державних організацій, які наділені чітко визначеними державновладними повноваженнями та не­обхідними матеріальнотехнічними засобами для виконання конкретних завдань і функцій держави в певній сфері суспільних відносин;
  • 2) державні підприємства — це вид державних організацій, які безпосередньо реалізують завдання і функції держави у сфері матеріального виробництва. Вони створюються на основі держа­вної власності, мають самостійний баланс і статус юридичної особи, є суб'єктами підприємницької діяльності і несуть самос­тійну майнову відповідальність. До них слід віднести державні підприємства з виробництва товарів, надання послуг, торгівлі, громадського харчування тощо;
  • 3) державні установи — це вид державних організацій, які безпо­середньо реалізують завдання і функції держави у сфері немате­ріального виробництва (освіта, культура, виховання, наука, охо­рона здоров'я, соціальне забезпечення). Вони, як правило, не є прибутковими і функціонують за рахунок коштів державного бюджету. До них слід віднести державні дошкільні дитячі уста­нови, школи, вищі навчальні заклади, лікарні, санаторії тощо. Державні підприємства і державні установи відрізняються від

державних органів низкою ознак, а саме:

не мають державновладних повноважень, тобто не є носіями державної влади;

безпосередньо створюють матеріальні та духовні блага;

мають специфічну організаційну структуру, тобто є трудовими колективами робітників та службовців на чолі з призначеним державним органом керівником, який діє на засадах єдинона­чальності;

мають чітко визначене коло повноважень, тобто адміністрація здійснює свої управлінські функції виключно у сфері своєї ді­яльності, у межах свого підприємства або установи і виступає від його імені, а не від імені держави;

керуються у своїй діяльності власним статутом відповідно до чинного законодавства.

Незважаючи на те, що державні підприємства і державні уста­нови відрізняються від державних органів, їх не слід протиставляти одне одному, оскільки всі вони належать до системи державних орга­нізацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >