< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Аналіз:

динаміки і виконання плану виробництва та реалізації продукції;

асортименту І структури продукції;

якості продукції;

ритмічності роботи підприємства;

факторів і резервів збільшення випуску та реалізації продукції

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва і реалізації продукції

Обсяг виробництва й обсяг реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого попиту на перше місце виходить обсяг виробництва продукції. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, які воно може реально реалізувати.

Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості безпосередньо впливають на обсяг витрат, на прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз цих показників має важливе значення. Його основні завдання:

 • o оцінювання ступеня виконання плану і динаміки виробництва та реалізації продукції;
 • o визначення впливу факторів на зміну величини цих показників;
 • o виявлення внутрігосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;
 • o розробка рекомендацій із освоєння виявлених резервів.

Об'єкти аналізу:

 • o обсяг виробництва і реалізації продукції в цілому і за асортиментом;
 • o якість і конкурентоспроможність продукції;
 • o структура виробництва і реалізації продукції;
 • o ритмічність виробництва і реалізації продукції.

Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції е:

 • а) планові дані; план підприємства, план відвантаження і реалізації продукції, оперативні плани-графіки;
 • б) дані статистичної звітності:
  • o форма № 1 (підприємництво) "Звіт про основні показники діяльності підприємства;
  • o форма № 1-П (річна) "Звіт підприємства про продукцію";
  • o форма № 1-П (квартальна) "Квартальний звіт підприємства про продукцію";
  • o форма № 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)**;
  • o форма № 5 ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) товарів**;
  • o форма № 2 "Звіт про фінансові результати" та інші.
 • в) дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку: акт або відомість приймання продукції, накладна на здавання готової продукції на склад, приймально-здавальна накладна, рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна, відомість "Рух готових виробів, відвантаження і реалізація їх" і т. д.

Аналіз динаміки і виконання плану виробництва та реалізації продукції

Методика аналізу виробництва і реалізації продукції. Фактори змін ЇЇ обсягу. Аналіз виконання договірних зобов'язань з постачання продукції.

Обсяг виробництва і реалізації промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках. Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції одержують за допомогою вартісної оцінки. Основними показниками обсягу виробництва є товарна і валова продукція.

Валова продукція - це вартість усієї виробленої продукції і виконаних робіт включно з незавершеним виробництвом. Виражається в зіставних і діючих цінах.

Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включають залишків незавершеного виробництва і внутрігосподарський оборот. За складом на багатьох підприємствах валова продукція збігається з товарною, якщо немає внутрігосподарського обороту і незавершеного виробництва.

Обсяг реалізації продукції визначають або за відвантаженням продукції покупцям, або за оплатою (за чистим доходом). Він може виражатися в зіставних, планових і діючих цінах. В умовах ринкової економіки цей показник набуває першочергового значення. Реалізація продукції є зв'язною ланкою між виробництвом і споживачем. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва.

Важливе значення для оцінювання виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва та реалізації продукції (штуки, метри, тонни і т. ін.). їх використовують для аналізу обсягів виробництва і реалізації продукції за окремими видами і групами однорідної продукції.

Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовують для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції. Наприклад, на консервних заводах використовують такий показник, як тисячі умовних банок, на ремонтних підприємствах - число умовних ремонтів, у взуттєвій промисловості - умовні пари взуття, обчислені на основі коефіцієнтів їхньої трудомісткості, і т. д.

Нормативні трудовитрати використовують також для узагальненої оцінки обсягів випуску продукції в тому разі, коли в умовах багатопродуктового виробництва немає можливості виразити загальний його обсяг у натуральних або умовно-натуральних вимірниках.

Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції" з розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання та приросту (табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Динаміка виробництва і реалізації продукції у зіставних цінах

рік

Обсяг виробництва продукції, тис. гри

Темпи зростання, %

Обсяг реалізації, тис. грн

Темпи зростання, %

базисні

ланцюгові

базисні

ланцюгові

xxx1

90 000

100,0

100,0

89 500

100,0

100,0

ххх 2

92 400

102,7

102,7

92 600

103,4

103,4

хххЗ

95 800

106,4

103,6

94 300

105,4

101,8

ххх4

94 100

104,5

98,2

93 500

104,4

99,2

хххб

100 800

112,0

107,1

96 600

107,9

103,0

Із таблиці видно, що за п'ять років обсяг виробництва зріс на 12 %, а обсяг реалізації - на 7,9 %. Якщо за попередні роки темпи зростання виробництва і реалізації приблизно збігалися, то за останній рік темпи зростання виробництва значно вищі від темпів реалізації продукції, що свідчить про нагромадження залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і продукції, яку не оплатили покупці.

Середньорічні темпи зростання (приросту) випуску і реалізації продукції можна розрахувати за середньогеометричною або середньоарифметичною зваженою.

Обчислимо його за середньогеометричною:

Гвп -яЦТг Т2ш4 Ть =4іу0-1,027-1,036-0,982-19071" = ^ТЇ2 =1,0287 = 102,87 %;

Тпр =102,87-100 = 2,87 %;

Грп =^079 = 1,0192; 7^=101,92-100=1,92%, де Тви - темпи зростання обсягу випуску продукції;

7рп - темпи зростання обсягу продажів; Тпр - темпи приросту.

У наведеному прикладі середньорічні темпи приросту випуску продукції становлять 2,87 %, а реалізації продукції - 1,92 %.

Для більшої наочності динаміку виробництва і реалізації продукції можна зобразити графічно (рис. 3.1).

Оцінювання виконання плану з виробництва і реалізації продукції за звітний період (місяць, квартал, рік) проводять за методикою, наведеною в табл. 3.2. Із таблиці видно, що за звітний рік план випуску готової продукції перевиконано на 5 %, а з реалізації - лише на 1,42 %, що також свідчить про зростання залишків нереалізованої продукції.

Оперативний аналіз виробництва і відвантаження продукції виконують на основі розрахунків, в яких відображають планові і фактичні відомості про випуск і відвантаження продукції за обсягом і асортиментом, за якістю за день, за наростаючим підсумком з початку місяця, а також відображають відхилення від плану (табл. 3.3).

Аналіз реалізації продукції тісно пов'язаний із аналізом виконання договірних зобов'язань з постачання продукції. Недовиконання плану за договорами спричинює зменшення вируч-

Таблиця 3.2. Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції

Таблиця 3.3. Оперативний аналіз виконання плану з випуску і відвантаження продукції, тис. грн

План

02.01.200_р.

03.01

Вид

продукції

на добу

на місяць

План з початку місяця

Фактичний обсяг

Відхи-

лення

від плану

і т. д.

за добу

а по* чатку місяця

Виріб А: випуск

80

1600

80

82

82

+2

відвантаження Виріб В:

82

1640

82

78

78

-4

випуск

125

2500

125

124

124

-1

відвантаження

і т. д.

126

2520

126

128

128

+2

Усього:

випуск

330

6600

330

329

329

-1

відвантаження

333

6660

333

330

330

і

ки, прибутку підприємства, виплату штрафних санкцій. Крім того, в умовах конкуренції підприємство може втратити ринки збуту продукції, що тягне за собою спад виробництва.

Особливо важливе значення для підприємства мав виконання контрактів на постачання товарів для державних потреб. Це гарантує підприємству збут продукції, вчасну оплату її, пільги на податки, кредити і т. ін.

У процесі аналізу визначають виконання плану поставок за місяць з наростаючим підсумком у цілому по підприємству, у розрізі окремих споживачів і видів продукції, з'ясовують причини недовиконання плану і виробляють коригувальні заходи для виконання договірних зобов'язань (табл. 3.4).

Таблиця 3.4. Аналіз виконання договірних зобов'язань з відвантаження продукції за березень, тис. грн

Виріб

Покупець

План поставки за договором

Фактично відвантажено

Недопоставка продукції

Заліковий

обсяг у межах плану

А

1

800

850

800

2

800

750

-50

750

3

600

700

600

В

1

500

500

500

2

1200

1050

-150

1050

і т. д.

Усього

8000

8500

-800

7200

Процент виконання договірних зобов'язань розраховують діленням різниці між плановим обсягом відвантаження за договірними зобов'язаннями (ОПпл) і його недовиконанням (ОПн) на плановий обсяг (077^):

Дди =°Я°Л " °Ян =8°°1" 8°°=0>9" або 90%. дп ОПпл 8000 *

Із табл. 3.4 видно, що за звітний місяць недопоставлено продукції за договорами на суму 800 тис. грн, або на 10 %, а в цілому зарік - на 5 % (табл. 3.5).

Недопоставка продукції негативно впливає не лише на підсумки діяльності цього підприємства, а й на роботу торгових організацій, підприємств-суміжників, транспортних організацій тощо. В аналізі реалізації особливу увагу слід звертати на виконання зобов'язань з держзамовлень, кооперованих поставок і з експорту продукції.

Таблиця 3.5. Аналіз виконання договірних зобов'язань за рік, тис. грн

Місяць

План поставки продукції

Недопоставка продукції

Виконання,%

за місяць

з початку року

за місяць

8 початку року

за місяць

з початку року

Січень

7500

7 500

-300

-300

96,0

96,0

Лютий

7800

15 300

-100

-400

98,7

97,4

Березень

8000

23 300

-800

-1200

90,0

94,8

Грудень

9500

95 850

-

-4800

100,0

95,0

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >