< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Декрет Кабінету міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N17, ст.184 ) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3651-ХІІ від 25.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.462 N 3891-ХІІ від 28.01.94, ВВР, 1994, N 20, ст.115N 139/95-ВРвід 11.04.95, ВВР, 1995, N16, ст.113 N280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N24, ст.170N295/97-ВР від 03.06.97, ВВР, 1997, N29, ст.189N 932-ХІУвід 14.07.99, ВВР, 1999, N37, ст.334N 2745-ІІІ від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.50 Кодексом N436-ІУ від 16.01.2003, ВВР, 2003, N18, N19-20, N 21-22, ст.144 Законами N 3453-ІУ від 21.02.2006, ВВР, 2006, N27, ст.232N3509-ІУвід 23.02.2006, ВВР, 2006, N33, ст.283 N2778-УІвід 14.12.2010, ВВР, 2011, N24, ст.168 N 4205-УІ від 20.12.2011, ВВР, 2012, N30, ст.350N4496-УІвід 13.03.2012N5406-УІ від 02.10.2012 ) ( У тексті Декрету слова "кредитно-фінансові установи" в усіх відмінках замінено словами "фінансові установи" у відповідному відмінку згідно із Законом N 3453-ІУ від 21.02.2006)

Цей Декрет установлює режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Терміни, що використовуються в цьому Декреті, мають таке значення: 1) "валютні цінності":

валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших фінансових установах на території України;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;

іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, атакож вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших фінансових установ за межами України;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;

(Абзац п 'ятий пункту 1 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N932-ХІУ від 14.07.99)

банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, атакож монети, вироблені з дорогоцінних металів.

(Абзац шостий пункту 1 статті 1 в редакції Закону N 932-ХІУ від 14.07.99 )

Для цілей цього Декрету надалі під термінами:

"валюта України" розуміється як власне валюта України, так і платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України;

"іноземна валюта" розуміється як власне іноземна валюта, так і банківські метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або банківських металах;

  • (Абзац дев 'ятий пункту 1 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 932-ХІУ від 14.07.99 )
  • 2) "валютні операції":

операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей;

  • 3) "уповноважений банк" - будь-який комерційний банк, офіційно зареєстрований на території України, що має ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів;
  • 4) "конвертована валюта" - іноземна валюта, що віднесена до цієї категорії Національним банком України;
  • 5)"резиденти":

фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України;

дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;

6) "нерезиденти":

фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;

юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України;

розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, атакож представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >