< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистичне вивчення формування доходів та видатків державного бюджету

Важливим завданням бюджетної статистики є вивчення та аналіз закономірностей формування та витрачання коштів бюджету на всіх його рівнях. Факторами, які впливають на рівень доходів державного бюджету, є:

  • - обсяг ВВП;
  • - обсяг використаного національного доходу;
  • - обсяг податкових та неподаткових надходжень до державного бюджету.

У складі доходів державного бюджету найбільшу питому вагу мають податкові надходження. Зіставлення окремих податків, яке здійснюють шляхом розрахунку відносних величин координації (ВВК), у формалізованому вигляді може бути представлене таким чином:

Порівняння надходжень від окремих податків із загальною сумою податкових платежів до бюджету (на основі відносних величин структури (ВВС)) дозволяє визначити, якій саме групі податків притаманна функція фіскального регулятора доходів бюджету.

Також на основі відносних величин структури в процесі аналізу доходів бюджету можна визначити частку усіх видів доходів у їх загальній величині, у тому числі податкових надходжень.

Статистичне вивчення доходів бюджету здійснюється відповідно до класифікації доходів бюджету.

Аналіз динаміки податкових надходжень потребує виявлення впливу окремих факторів на їх величину. Традиційно розглядаються такі фактори:

  • - кількість платників податків (пі);
  • - обсяг оподатковуваного показника, який припадає на одного платника податку &);
  • - ставка податку ( СОі ), %.

Добуток рівнів визначених факторів дає величину податкового платежу до бюджету:

На основі цієї трифакторної моделі можна розрахувати: - загальну зміну податкових надходжень:

у тому числі внаслідок:

- зміни кількості платників податку:

- зміни обсягу оподатковуваного показника:

- зміни ставки податку:

Абсолютна зміна обсягу податкових відрахувань з одного виду податку в звітному періоді порівняно з базисним внаслідок двох факторів — зміни обсягу бази оподаткування і зміни ставки оподаткування — розраховується за формулою:

де

АПВ — абсолютна зміна обсягу податкових відрахувань у звітному періоді порівняно з базисним:

/7і?1 і ПВ0 — обсяг податкових відрахувань відповідно у базисному і звітному періодах.

Абсолютна зміна обсягу податкових відрахувань внаслідок зміни величини ставки оподаткування розраховується за формулою:

Абсолютна зміна обсягу податкових відрахувань внаслідок зміни обсягу бази оподаткування:

де

со0, со1 — величина ставки оподаткування відповідно в базисному і звітному періодах;

БО0, БОї — обсяг бази оподаткування відповідно в базисному і звітному періодах.

Зміна податкових надходжень у доходах бюджету визначається: - внаслідок зміни ставки оподаткування:

- внаслідок зміни обсягу бази оподаткування:

Статистичне вивчення видатків здійснюється відповідно до функціональної, економічної, відомчої та програмної класифікації.

Розглядаючи випадки застосування індексного методу при аналізі бюджетних показників, слід зазначити, що часто при визначенні показників динаміки окремих показників виникає необхідність визначити зміну середніх величин. Наприклад, не всі платники податків сплачують податки за законодавчо встановленими ставками, тобто фактичний рівень оподаткування відрізняється від юридично встановленого, оскільки платники податків можуть звільнятися від оподаткування окремих операцій та отримувати податкові пільги.

У таких випадках використовують середні величини. Наприклад, середній рівень ставки оподаткування.

Для оцінювання факторів, що вплинули на зміну середньої величини, використовуються індекси середніх величин: індекс змінного складу, індекс фіксованого складу та індекс структурних зрушень.

Особливості їх використання розглянемо на основі одного із показників бюджетної статистики — середнього рівня видатків на душу населення. Дослідження зміни середнього рівня бюджетних видатків на душу населення на певній території населення внаслідок зміни видатків на душу населення та зміни структури чисельності населення проводиться за допомогою індексного методу, зокрема індексів середніх величин.

До системи цих індексів входять індекси змінного (IgCe), фіксованого складу (if'^) та структурних зрушень (Гб3е) (табл. 4.2).

З метою перевірки правильності розрахунків використовують таке правило:

ill = if:::*ill. (4.2і)

З метою проведення факторного аналізу середнього рівня бюджетних видатків на душу населення на певній території у звітному році порівняно з базисним розраховують зміну цього показника:

у тому числі:

- внаслідок зміни величини бюджетних видатків на душу населення:

- внаслідок зміни структури чисельності населення:

Абсолютна зміна бюджетних видатків розраховується за формулою:

і показує, на скільки гривень змінилася загальна сума бюджетних видатків у звітному році порівняно з базисним.

При цьому розраховують абсолютну зміну бюджетних видатків внаслідок зміни рівня середніх бюджетних видатків на душу населення за формулою:

яка показує, на скільки гривень змінилася загальна сума бюджетних видатків у звітному році порівняно з базисним внаслідок змін у рівні середніх бюджетних видатків на душу населення.

Абсолютна зміна бюджетних видатків внаслідок зміни середньої чисельності населення розраховується за формулою:

і показує, на скільки гривень змінилася загальна сума бюджетних видатків у звітному періоді порівняно з базисним внаслідок змін у середній чисельності населення.

Таблиця 4.2. Індекси середніх величин

Індекси середніх величин

У системі аналізу бюджетних показників можна використовувати коефіцієнти еластичності Е - зміну у процентах результативної ознаки у при зміні на 1,0% факторної ознаки X . Він характеризує відносні зміни рівня результативної ознаки на кожен процент зміни незалежної змінної — чинника (фактора). Слід зазначити, що бюджетні показники можуть розглядатися і як результативна, і як факторна ознака.

Коефіцієнти еластичності можна обчислити в процесі кореляційно-регресійного аналізу таким чином:

- для кожного спостереження, рівня ряду:

де

Ь — коефіцієнт регресії при факторі х ; хі — емпіричні значення факторної ознаки;

Уі — теоретичні значення результативної ознаки; - загальний коефіцієнт еластичності:

де

X — середнє значення факторної ознаки;

у — середнє значення результативної ознаки.

Велике значення для бюджетно-статистичного аналізу має порівняння за допомогою коефіцієнтів еластичності динаміки частин будь-якої бюджетної сукупності (державного або місцевого бюджетів) з динамікою всієї сукупності бюджету.

Для характеристики масштабів перерозподільних процесів у країні за допомогою держави розраховують такі відносні показники:

де

й ДДБ — частка доходів державного бюджету у ВВП; й ВДБ — частка видатків державного бюджету у ВВП; ДДБ — доходи державного бюджету; ВДБ — видатки державного бюджету; ВВП — валовий внутрішній продукт країни.

За допомогою такого підходу можна також розрахувати частку доходів зведеного бюджету та місцевих бюджетів у ВВП країни.

З метою вивчення взаємозв'язку між основними параметрами державного бюджету та іншими важливими макроекономічними показниками використовують такі статистичні методи, як індексний метод та побудова індексних моделей. За допомогою багатофакторної індексної моделі вивчається вплив факторних ознак на результативні ознаки шляхом розкладання кількісної міри впливу.

Найбільш традиційним прикладом використання багатофакторної індексної моделі з метою аналізу впливу найважливіших макроекономічних показників на доходи державного бюджету є рівняння:

де

ДД£ — доходи державного бюджету; ВНД — валовий національний доход;

ВВП — валовий внутрішній продукт; ВВ — валовий випуск.

Індексна модель (4.32) дозволяє визначити вплив на обсяг доходів державного бюджету ДД£ (У) таких факторів:

  • - частки доходів державного бюджету у валовому національному доході (а );
  • - частки валового національного доходу у валовому внутрішньому продукту ВНД —— (Ь );

ВВП

ВВП

- частки валового внутрішнього продукту у валовому випуску - (с);

ВВ

- величини валового випуску ВВ (й ).

Алгоритм розв'язання багатофакторної індексної моделі для розрахунку абсолютного приросту і темпу приросту доходів державного бюджету внаслідок впливу факторів передбачає декілька етапів:

- при визначенні факторних абсолютних приростів розраховується рівень доходу державного бюджету з урахуванням лише першого, перших двох, трьох, чотирьох і п'яти факторів побудованої моделі:

  • - для визначення абсолютних приростів доходів державного бюджету під впливом окремих факторів окремих факторів обчислюються:
  • • абсолютна зміна доходів державного бюджету внаслідок зміни частки доходів державного бюджету у валовому внутрішньому продукті:

• абсолютна зміна доходів державного бюджету внаслідок зміни частки валового національного доходу у валовому внутрішньому продукті:

• абсолютна зміна доходів державного бюджету внаслідок зміни частки валового внутрішнього продукту у валовому випуску:

• абсолютна зміна доходів державного бюджету внаслідок зміни обсягу валового випуску:

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >