< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства

Основними напрямками підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємством є такі:

 • 1. Установка, монтаж та введення в експлуатацію основних виробничих фондів по можливості одночасно.
 • 2. Збільшення капітальних вкладень в активну частину основних виробничих фондів підприємства.
 • 3. Максимально можливе використання продуктивності та потужності наявного на підприємстві парку обладнання.
 • 4. Максимально можливе використання календарного фонду часу згідно з технічними характеристиками обладнання.
 • 5. Забезпечення належного обслуговування та дотримання необхідних умов експлуатації обладнання.
 • 6. Своєчасне оновлення основних виробничих фондів підприємства.
 • 7. Застосування комбінованого способу організації виробничих процесів на підприємстві.
 • 8. Включення до виробництва незадіяних виробничих фондів.
 • 9. Рівномірне завантаження основних виробничих фондів протягом робочого дня.
 • 10. Підвищення професійно-кваліфікаційного рівня обслуговуючого основні виробничі фонди персоналу.

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями є:

 • - амортизаційні відрахування;
 • - амортизація;
 • - амортизована вартість основних виробничих фондів;
 • - коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів;
 • - коефіцієнт екстенсивного використання основних виробничих фондів;
 • - коефіцієнт інтегрального використання основних виробничих фондів;
 • - коефіцієнт інтенсивного використання основних виробничих фондів;
 • - коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів;
 • - ліквідаційна вартість основних виробничих фондів;
 • - модернізація;
 • - моральний знос;
 • - норма амортизації;
 • - основні виробничі фонди;
 • - первісна вартість основних виробничих фондів;
 • - резерв потужності;
 • - строк корисного використання основних виробничих фондів;
 • - фізичний знос;
 • - фондовіддача;
 • - фондомісткість;
 • - фондоозброєність праці.

 • 1. Показник, що характеризує, яка сума валового доходу припадає на 1 грн середньорічної вартості основних виробничих фондів
 • 2. Процес знецінення діючих засобів праці до їх повного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу
 • 3. Грошовий вираз зносу основних виробничих фондів
 • 4. Показник, що характеризує, як активна частка основних виробничих фондів використовується працівниками підприємства в максимально заванта
 • 5. Показник, який характеризує інтенсивність уведення в дію нових виробничих потужностей
 • 6. Сума коштів чи вартість будь-яких активів, що її підприємство очікує одержати в результаті реалізації (ліквідації) об'єкта основних засобів (необоротного активу) після закінчення терміну його корисного використання за відрахуванням витрат, пов'язаних з таким продажем (ліквідацією), тобто це вартість можливої реалізації основних фондів піспя закінчення терміну їхньої корисної служби
 • 7. Період часу, упродовж якого підприємство передбачає використовувати відповідний об'єкт основних виробничих фондів
 • 8. Підношення фактичного часу роботи основних виробничих фондів до календарного терміну його роботи
 • 9. Удосконалення, покращення, оновлення об'єкта основних виробничих фондів, приведення його у відповідність до нових вимог і норм, технічних умов, показників якості
 • 10. Предмети і засоби праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого періоду, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і властивості, а також переносячи свою вартість на вартість готового продукту частинами по мірі спрацьовування
 • 11. Показник, що характеризує, яка сума середньорічної вартості основних виробничих фондів припадає на 1 грн валового доходу підприємства
 • 12. Відношення річної суми амортизації до вартості основних виробничих фондів, виражене у відсотках
 • 13. Показник, який характеризує інтенсивність вибуття основних виробничих фондів упродовж розрахункового періоду
 • 14. Фактична вартість основних виробничих фондів на момент їх придбання чи введення в експлуатацію, яка включає суми, сплачувані постачальникам за придбані фонди за відрахуванням сум податку на додану вартість; сум непрямих податків, що відшкодовуються підприємству; витрати, пов'язані зі сплатою зборів за реєстрацію, державного мита, увізного мита, інших обов'язкових платежів; витрати, пов'язані зі страхуванням ризиків доставки; витрати, пов'язані з монтажем і налагодженням основних засобів; інші витрати, пов'язані з приведенням у робочий стан придбаних основних засобів
 • 15. Матеріальне спрацьовування основних виробничих фондів, втрата ними фізичних властивостей, якостей, розмірів, працездатності
 • 16. Відношення фактичної продуктивності основних виробничих фондів до їх паспортної продуктивності
 • 17. Первісна вартість основних виробничих фондів підприємства чи переоцінена вартість, зменшена на ліквідаційну вартість, яка враховує реальні витрати, пов'язані з придбанням об'єкта основних засобів
 • 18. Добуток коефіцієнтів інтенсивного та екстенсивного використання обладнання підприємства, що характеризує його завантаження за продуктивністю і часом
 • 19. Процес перенесення частинами вартості основних виробничих фондів протягом терміну їх служби на вироблену продукцію і наступне використання цієї вартості для відшкодування спожитих основних фондів
 • 20. Запас потужності, який вказує на скільки можна завантажити наявні в підприємства основні виробничі фонди

ТЕСТОВІ ВПРАВИ

Дайте відповідь на наступні тестові запитання:

 • 1. Які з наведених нижче показників характеризують ефективність використання основних виробничих фондів?
 • а) рентабельність виробництва, прибуток;
 • б) фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці;
 • в) виручка від реалізації, собівартість продукції;
 • г) продуктивність праці, трудомісткість.
 • 2. Що слід розуміти під фізичним (матеріальним) зносом основних виробничих фондів?
 • а) процес знецінення діючих засобів праці до повного фізичного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу;
 • б) явище втрати основними виробничими фондами своїх первісних техніко-екс-плуатаційних якостей, тобто споживчої вартості, що призводить до поступового зменшення їх реальної вартості -.економічного спрацювання;
 • в) обидві відповіді вірні.
 • 3. До якої частини основних виробничих фондів відносяться фонди, які створюють передумови для ефективного здійснення виробництва?
 • а) активної;
 • б) пасивної.
 • 4. Реально існуючу вартість в сучасних умовах товаровиробництва в поточний момент часу характеризує...
 • а) первісна вартість основних фондів;
 • б) відновлювана вартість основних фондів;
 • в) залишкова вартість основних фондів;
 • г) справедлива вартість основних фондів.
 • 5. Які з наведених нижче об'єктів основних виробничих фондів не відносяться до другої групи?
 • а) меблі офісні;
 • б) верстати фрезерні;
 • в) комп'ютери та програмне забезпечення;
 • г) автотранспорт;
 • д) контрольно-вимірювальні пристрої;
 • е) конвеєрна стрічка.
 • 6. Яка ознака лежить в основі поділу основних фондів на активну та пасивну

частину?

 • а) паспортна продуктивність обладнання;
 • б) цільове призначення основних виробничих фондів;
 • в) ступінь спрацювання:
 • г) характер участі у виробничих процесах.
 • 7. Які основні виробничі фонди відносять до їх активної частини?
 • а) фонди, які є засобами праці, мають вартість, функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість переноситься частинами на вартість виготовленої продукції;
 • б) фонди, які приймають безпосередню участь у виробничому процесі, забезпечують певний обсяг і якість виготовлюваної продукції;
 • в) фонди, які функціонують тривалий час у виробництві та створюють належні умови для його здійснення.
 • 8. Амортизаційні відрахування як джерело фінансування капіталовкладень використовуються для...
 • а) простого відтворення основних виробничих фондів;
 • б) розширеного відтворення основних виробничих фондів;
 • в) простого і розширеного відтворення основних виробничих фондів.
 • 9. Яке частина основних виробничих фондів безпосередньо впливає на предмет праці?
 • а) активна;
 • б)пасивна.
 • 10. Відповідно до п.26 П(С)БО 7 амортизація нараховується із застосуванням таких методів: 1) прямолінійного методу; 2) методу зменшення залишкової вартості основних засобів; 3) методу прискореного зменшення залишкової вартості основних засобів; 4) кумулятивного методу; 5) виробничого методу. Розпізнайте наведені нижче характеристики методів нарахування амортизації відповідно до їх приналежності:
  • а) при цьому методі нарахування амортизаційних відрахувань річна сума амортизації визначається діленням амортизованої вартості на очікуваний період використання об'єкта основних засобів;
  • б) за цим методом місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції та виробничої ставки амортизації;
  • в) за цим методом річна сума амортизації визначається шляхом множення залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первинної вартості на дату початку нарахування амортизації на річну норму амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;
  • г) за цим методом річна сума амортизації визначається множенням залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації на річну норму амортизації, яка обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідної вартості об'єкта на його первинну вартість;
  • д) за цим методом річна сума амортизації визначається множенням амортизованої вартості на кумулятивний коефіцієнт, який розраховують діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання.
 • 11. Амортизацій яких груп основних виробничих фондів нараховується до моменту досягнення балансовою вартістю групи нульового значення?
 • а) 1 групи основних виробничих фондів;
 • б) 2, 3 та 4 груп основних виробничих фондів;
 • в) 1, 2, 3, 4 груп основних виробничих фондів;
 • г) 3 групи основних виробничих фондів.
 • 12. Вартість на момент введення основних фондів в дію, враховуючи витрати на їх придбання і монтажні роботи, тобто фактична вартість основних фондів на момент їх придбання чи введення в експлуатацію є:
  • а) залишковою вартістю основних виробничих фондів;
  • б) ліквідаційною вартістю основних виробничих фондів;
  • в) первісною вартістю основних виробничих фондів;
  • г) відновлюваною вартістю основних виробничих фондів.

 • 13. Згідно із Законом України від 24.05.2002 p. Ns 349-1V "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку" від 22.05.1997 № 283/97-ВР під основними виробничими фондами слід розуміти:
  • а) матеріальні цінності, призначені для використання платником податків в своїй господарській діяльності протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з моменту їх введення в експлуатацію, вартість яких поступово зменшується в зв'язку з фізичним чи моральним спрацюванням;
  • б) предмети праці, елементи яких цілком споживаються у кожному виробничому циклі, змінюють або ж повністю втрачають свою натуральну форму і переносять свою вартість на вартість виробленої продукції повністю за один виробничий цикл;
  • в) засоби праці, які забезпечують відповідні передумови для здійснення виробництва, тобто будівлі, споруди та інші матеріальні цінності.
 • 14. До якої з груп основних виробничих фондів відносяться електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ними засоби зчитування чи друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (в тому числі мобільні), мікрофони і рації, вартість яких перебільшує вартість малоцінних товарів (предметів) ?
 • а) 1 групи основних виробничих фондів;
 • б) 2 групи основних виробничих фондів;
 • в) 3 групи основних виробничих фондів;
 • г) 4 групи основних виробничих фондів.
 • 15. В яких одиницях вимірювання обліковують основні виробничі фонди?
 • а) натуральних одиницях вимірювання;
 • б) грошових одиницях вимірювання;
 • в) натуральних і грошових одиницях вимірювання;
 • г) відсотках.
 • 16. Показник фондовіддачі характеризує:
  • а) обсяг виробленої продукції у вартісному відтворенні на одиницю вартості основних виробничих фондів підприємства;
  • б) рівень технічного переозброєння діючого підприємства;
  • в) кількість виготовленої продукції в натуральному вираженні на одиниці встановленого на підприємстві устаткування;
  • г) ступінь завантаженості наявних на підприємстві основних фондів.
 • 17. З якою метою введений метод прискореної амортизації основних виробничих фондів?
 • а) для зниження терміну використання основних виробничих фондів;
 • б) з метою планування показників використання основних фондів;
 • в) з метою зацікавлення підприємства у проведенні переозброєння та модернізації устаткування;
 • г) правильної відповіді немає.
 • 18. Які складові показники використовуються для розрахунку фондоозброєності праці?
 • а) вартість основних виробничих фондів та обсяг виготовленої продукції (робіт, послуг) у вартісному відтворенні;
 • б) середньорічна вартість активної частини основних виробничих фондів та кількість основних робітників в максимально завантажену робочу зміну;
 • в) прибуток підприємства від здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством та середньорічна вартість основних виробничих фондів;
 • г) фондовіддача та фондомісткість.
 • 19. Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів не залежить від:
  • а) балансової вартості основних виробничих фондів;
  • б) ліквідаційної вартості основних виробничих фондів;
  • в) ефективного часу роботи основних виробничих фондів;
  • г) строків експлуатації основних виробничих фондів.
 • 20. Який з наведених нижче, показників не бере участі в розрахунках річної суми амортизаційних відрахувань?
 • а) норма амортизаційних відрахувань;
 • б) вартість основних виробничих фондів на початок року;
 • в) середньорічна вартість основних виробничих фондів.
 • 21. Що представляє собою ліквідаційна вартість основних фондів?
 • а) вартість реалізації демонтованого обладнання;
 • б) початкову вартість обладнання за відрахуванням вартості його спрацювання, фактично нарахованого на готову продукцію за час його експлуатації;
 • в) залишкову вартість основних виробничих фондів;
 • г) вартість ліквідованого устаткування підприємства.
 • 22. З яких джерел здійснюється формування амортизаційного фонду?
 • а) статутного фонду підприємства;
 • б) чистого прибутку підприємства;
 • в) амортизаційних відрахувань;
 • г) амортизаційних відрахувань та чистого прибутку підприємства;
 • д) статутного фонду підприємства, його чистого прибутку та амортизаційних ві драхувань.
 • 23. Які з наведених нижче статей витрат не підпадають під амортизацію?
 • а) придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного вироб ничого використання;
 • б) самостійне виготовлення основних виробничих фондів для власних виробки чих потреб, включаючи заробітну плату працівників, яких було залучено для ви готовлення таких основних фондів;
 • в) здійснення всіх видів ремонту, модернізації, реконструкції та, інших видів поліпшення фондів;
 • г) капітальне поліпшення землі, не пов'язане з будівництвом, а саме: іригація, осушення, збагачення тощо;
 • д) придбання основних фондів та нематеріальних активів з метою їх подальшого продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) інших основних фондів, призначених для подальшого продажу стороннім особам;
 • е) витрати бюджетів на будівництво й утримання споруд благоустрою і житлових будинків, придбання та збереження бібліотечних і архівних фондів;

є) витрати бюджетів на будівництво й утримання автомобільних доріг загального користування;

 • ж) витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшення невиробничих фондів.
 • 24. Яке з наведених нижче тверджень є вірним?
 • а) сума амортизаційних відрахувань може бути частково вилучена до бюджету;
 • б) сума амортизаційних відрахувань може бути повністю вилучена до бюджету;
 • в) сума амортизаційних відрахувань може бути частково вилучена до централізованих фондів без дозволу власника;
 • г) сума амортизаційних відрахувань є часткою витрат виробництва платника податку і не може бути вилучена повністю чи частково до бюджету та інших централізованих фондів.
 • 25. Які з наведених нижче елементів не включаються до первісної вартості основних виробничих фондів?
 • а) суми, що сплачуються постачальникам за придбані фонди;
 • б) сума податку на додаткову вартість;
 • в) суми непрямих податків, що відшкодовуються підприємству;
 • г) витрати, пов'язані зі сплатою зборів за реєстрацію, державного збору, ввізного мита, інших обов'язкових платежів;
 • д) витрати, пов'язані зі страхуванням ризиків доставки;
 • е) витрати, пов'язані з монтажем і напагодженням основних фондів;

є) інші витрати, пов'язані з приведенням у робочий стан придбаних основних фондів.

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

 • 1. Визначте первісну вартість комп'ютера, за якою його візьмуть на баланс підприємства, якщо ціна його закупівлі за контрактом склала 3600 грн разом із податком на додану вартість (ПДВ). Крім того, підприємство понесло транспортні витрати в розмірі 115 грн, а також були викликані фахівці з налагодження комп'ютера для встановлення спеціалізованого програмного забезпечення. Виклик фахівця обійшовся підприємству в 80 грн.
 • 2. Охарактеризуйте структуру основних виробничих фондів підприємства, розрахувавши необхідні коефіцієнти, якщо вартість об'єктів першої групи основних виробничих фондів у 4,5 рази перевищує вартість об'єктів третьої групи, вартість об'єктів другої групи складає 80% вартості об'єктів третьої групи, а вартість об'єктів четвертої групи складає 2,3 млн грн. Відповідно до річної бухгалтерської звітності вартість основних виробничих фондів підприємства зафіксована в сумі 65,8 млн грн.
 • 3. Визначте середню норму амортизації по заводу, якщо амортизаційні відрахування по основних виробничих фондах склали на кінець підзвітного періоду 112.45 тис грн, а вартість основних виробничих фондів - 449,8 тис грн.
 • 4. Як зміниться фондовіддача на підприємстві, якщо в звітному періоді обсяг товарної продукції зросте на 2,3% при збільшенні середньорічної вартості основних виробничих фондів на 1,6%?

Розрахуйте відповідний індекс і поясніть отриманий результат.

5. Визначте показники ефективності використання основних виробничих фондів підприємства (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність праці, рентабельність основних фондів, коефіцієнти оновлення і вибуття устаткування) з урахуванням їх відновлення протягом звітного періоду за наведеними в табпиці даними. На початок поточного року вартість об'єктів І групи основних фондів склала 2435 тис грн, об'єктів II групи - 1098 тис грн, об'єктів III групи - 1579 тис грн. об'єктів 4 групи - 2035 тис гри. Обсяг товарної продукції підприємства в грошовому відтворенні склав у звітному році суму 15 млн грн, загальні витрати на її виробництво - 12,34 млн грн. На кінець року згідно зі штатним розкладом працювапо 1456 працівників. За результатами розрахунків необхідно зробити відповідні висновки.


Найменування об'єктів основних виробничих фондів Вартість, тис грн Дата

уведення
Дата

вибуття
будівля цеху 4578 1605
будівля відділу контролю якості 1895 12.01
транспортер 1523 07.08
легковий автомобіль 21 17.08
застарілі комп'ютери 6 16.01
нові комп'ютери 36 28.02
складальні верстати 59 06.03
верстати з числовим програмним управлінням 458 12.04
інструмент 5 12.01
інвентар 2 18.02
 • 6. Розрахуйте розмір амортизаційних відрахувань по основному парку устаткування в цеху на основі методу зменшення залишкової вартості, якщо первісна вартість устаткування склала 168 тис грн, його ліквідаційна вартість - 12 тис грн. Корисний термін служби даного устаткування - 4 роки. Наведіть також графічну інтерпретацію даного методу.
 • 7. Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою кумулятивного методу на основне виробниче устаткування, якщо корисний термін його експлуатації складає 8 років. Первісна вартість, устаткування 20686 грн. ліквідаційна вартість устаткування 326 грн. Рішення необхідно подати і аналітичним, і графічним способом.
 • 8. Вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року склала 300 млн грн. З 1 червня до виробничого процесу були залучені основні фонди на суму 40 млн грн, з 1 жовтня - на суму 10 млн грн, а наприкінці листопаду вийшли з експлуатації основні фонди на суму 5 млн грн. Визначте:
 • 1) середньорічну вартість уведених фондів;
 • 2) середньорічну вартість вилучених фондів;
 • 3) середньорічну вартість основних виробничих фондів підприємства;
 • 4) вартість основних фондів на кінець року.
 • 9. На підставі наведених у таблиці технікр-економічних показників визначте норму амортизації і суму амортизаційних відрахувань по групі токарських верстатів:
Техніко-економічні показники основних фондів підприємства Значення
1. Кількість верстатів, одиниць 5,0
2. Первісна вартість одного верстата, млн грн 12,5
3. Термін корисної експлуатації, років 15,0
4. Тривалість міжремонтного циклу, років 4,0
5. Середня вартість одного ремонту, % від вартості верстата 20,0
6. Середні витрати на модернізацію за весь термін експлуатації, % від вартості верстата 20,0

 • 10. Визначте конкретні показники ефективності використання верстата з числовим програмним управлінням, якщо його фактична продуктивність складає 45 деталей на годину, а нормативна продуктивність відповідно до техпаспорта - 52 деталі на годину. При цьому верстат працює у безперервному режимі, тобто за трьохзмін-ним графіком з тривалістю зміни в 7,6 годин протягом семиденного робочого тижня. Планом модернізації по заводу передбачений капітальний ремонт, який триватиме 576 годин. Як зміниться інтенсивність роботи даного виду устаткування, якщо завдяки модернізації на ньому стане можливо випускати 48 деталей на годину? При розрахунках слід прийняти, що рік містить 365 календарних днів.
 • 11. Вихідні дані підприємства за звітний період щодо використання основних виробничих фондів наведені в таблиці. Згідно з наведеними даними необхідно визначити річну суму амортизаційних відрахувань по групах основних фондів і в цілому по підприємству.
Основні виробничі фонди підприємства Залишкова вартість на початок року, млн грн Рух основних фондів (на початок місяця) Календарний період руху основних фондів
Введення

(+)
Вибуття

(-)
Дата введення Дата вибуття
будівлі 500 - - - -
споруди 50 - - - -
автотранспорт 20 +5 -0,2 13.07 10.10.
комп'ютери 12 +2 - 17.04 -
меблі офісні 8 + 1 - 01.05 -
верстати фрезерні 80 +20 -30 18.11 15.06
прес штампувальний 10 +6 - 12.12 -
інвентар 2 +1 - 23.06 -

12. На підставі наведених у таблиці даних по двох машинобудівних підприємствах за рік визначте і порівняйте показники ефективності використання основних виробничих фондів (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність праці, рентабельність основних фондів). Зробіть відповідні висновки.

Показники Підприємство 1 Підприємство 2
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, млн грн 50 40
Валова продукція, млн грн 110 92
Прибуток, млн грн 3 2
Чисельність персоналу, осіб 220 180

13. Визначте коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного, інтегрального використання устаткування, а також резерв потужності за наведеними в таблиці даними. Зробіть відповідні висновки і пояснення.

Показники План Факт
Обсяг виготовлюваної продукції, грн 26 800 26 932
Загальна кількість машино-годин, відпрацьованих устаткуванням 1 600 1 584

 • 14. У цеху встановлено 40 верстатів. Протягом року 30 верстатів працювали за трьохзмінним графіком, 7 верстатів - за двохзмінним графіком, 3 верстати - за однозмінним графіком. Визначте коефіцієнт змінності устаткування.
 • 15. Визначте за допомогою розрахунку відповідного індексу, як зміниться фондоозброєність праці на підприємстві, якщо активна частина основних виробничих фондах підприємства зросте з 68% до 76% при одночасному скороченні чисельності виробничо-промислового персоналу з 1456 до 1432 працівників? Зробіть висновки.
 • 16. Нарахуйте амортизацію на основне устаткування підприємства за методом прискореного зменшення запишкової вартості і наведіть рішення задачі в графічному вигляді, якщо первісна вартість устаткування з урахуванням податку на додану вартість склала 240 тис грн. ліквідаційна вартість даного устаткування за інвентаризаційною відомістю складає 20 тис грн. Термін експлуатації устаткування - 4 роки.
 • 17. Нарахуйте амортизацію за допомогою прямопінійного методу і графічно відобразіть перенесення вартості устаткування, що бере участь у виробництві, на вартість готової продукції, якщо первісна вартість встановленого устаткування складає суму 120 тис грн (із ПДВ), а ліквідаційна вартість устаткування - 12 тис грн. Термін експлуатації такого устаткування - 10 років.
 • 18. Верстат придбаний для виготовлення 120 000 одиниць продукції, його первісна вартість складає 36000 грн (у тому числі ПДВ - 6000 грн). Ліквідаційна вартість верстата 3000 грн. У перший місяць експлуатації верстата виготовлено 3200 одиниць продукції.

Визначте суму амортизаційних відрахувань за місяць виробничим методом.

 • 19. На хімічному підприємстві протягом звітного періоду бупо здійснено реконструкцію, при цьому повністю було модернізовано наявний парк устаткування. Для випуску нових видів хімічних концентратів були закуппені і встановлені ректифікаційні колони загальною вартістю 37,5 тис грн. їх ввели в експлуатацію 16.07 поточного року. Одночасно списали застаріле обладнання на суму 3,2 тис грн. Визначте, як змінилися показники фондовіддачі і фондомісткості на підприємстві, якщо на початок поточного періоду вартість основних фондів складала суму 3468,5 тис грн, а випуск продукції в грошовому вираженні збільшився з 5369 тис грн до 6135 тис грн?
 • 20. Підприємством у поточному періоді був придбаний легковий автомобіль. Вартість, сплачена постачальнику відповідно до договору купівлі-продажу, склала (40000 грн разом із ПДВ). При його реєстрації й прийнятті на бапанс підприємства були сплачені збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 720 грн, збір за реєстрацію - 100 грн. Витрати на доставку автомобіля в гараж підприємства склали 820 грн. Визначте первісну вартість купленого автомобіля, за якою його візьмуть на баланс підприємства.
 • 21. Визначте коефіцієнт вибуття та коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів підприємства, якщо за даними бухгалтерських звітностей на початок року вартість всіх наявних об'єктів основних фондів складала 3,26 млн грн. Протягом року була введена в дію будівля нового складального цеху, вартість якої склала 340 тис грн, а також було придбано сучасну повністю автоматизовану конвеєрну стрічку, вартість якої за договором купівлі-продажу разом із податком на додану вартість склала 25,5 тис грн. будівля була введена в експлуатацію з 11 березня поточного року, а конвеєрна стрічка - з 4 квітня. Разом з тим на 1 липня списали за ліквідаційною вартістю застаріле обладнання на загальну суму 47,9 тис грн.

 • 22. Обчисліть напруженість використання основного виробничого обладнання та виробничої площі заготівельного цеху, якщо в ньому встановлено 158 одиниць виробничого обладнання, корисна площа виробничого призначення займає 250 квадратних метрів. Обсяг продукції виробничого призначення, яку заготовляє цех, складає 200 тис тонн на рік. Визначте, як зміняться показники напруженості використання основного виробничого обладнання та виробничої площі заготівельного цеху, якщо обсяги заготовлюваної продукції зростуть до значення 225 тис тонн на рік при додатковому встановленні ще 2 складальних агрегатів та відповідно збільшенні корисної виробничої площі на 10 квадратних метрів? Поясність відповідь.
 • 23. Визначте показники ефективності використання основних виробничих фондів підприємства (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність праці, рентабельність основних фондів, коефіцієнти оновлення і вибуття устаткування) з урахуванням їх відновлення протягом звітного періоду за наведеними в таблиці даними. На початок поточного року вартість об'єктів І групи основних фондів склала 4589 тис грн, об'єктів II групи - 2147 тис грн, об'єктів III групи - 3145 тис грн, об'єктів 4 групи - 1048 тис грн. Обсяг виготовленої підприємством продукції в грошовому відтворенні склав у звітному році суму 14,5 млн грн, загальні витрати на її виробництво - 12,4 млн грн. На кінець року згідно зі штатним розкладом працювало 1250 працівників. За результатами розрахунків необхідно зробити відповідні висновки.
Найменування об'єктів основних виробничих фондів Вартість, тис грн Дата уведення Дата вибуття
будівля заводоуправління 1644 11.02
будівля складального цеху 2850 12.06
конвеєрна стрічка 520 07.08
вантажний автомобіль 110 27.09
застарілі комп'ютери 6 16.02
нові комп'ютери 36 28.02
складальні верстати 19 26.12
верстати з числовим програмним управлінням 58 22.08
інструмент 3 12.12
інвентар 2 08.02
програмне забезпечення 3 25.07

24. Для ефективного здійснення своєї господарської діяльності приватне підприємство в IV кварталі 2004 р. робить відповідні зміни (модернізацію) наявного парку основних виробничих фондів, рух яких наведено в таблиці. Нарахуйте амортизацію помісячно на кожний вказаний об'єкт, за IV квартал і за рік в цілому. Поясність отриманий результат. Рішення цієї задачі наведіть в табличному вигляді (табл. 6.8).


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >