< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендована література до теми

 • 1. Закон України "Про оплату праці" № 144 від 24 берез. 1995 р. // Закони України. — 1997. — Т. 8. — С. 208—210.
 • 2. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" // Закони України. — 1999. — Т. 15. — С. 108—112.
 • 3. Кодекс законів про працю України. — К. : Праця, 2004. — 368 с.
 • 4. Інструкція зі статистики заробітної плати // Контракти. Дебет-кредит. — 2004. — № 6. — С. 39—45.
 • 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перенесення робочих днів у 2008 році" № 1059-р від 28 листопада 2007 р. // Баланс. — 2007. — № 72. — 6 груд.
 • 6. Богиня Д. Я. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. — 3-тє вид. — К. : Знання-Прес, 2002. — 387 с.
 • 7. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор'ева. — К.: ЦУЛ, 2004. — 438 с.
 • 8. Волгин О. А. Оплата труда: производство, социальная сфера, государственная служба (анализ, проблемы, решения) / О. А. Волгин. — М.: Экзамен, 2003. — 267 с.
 • 9. Гринкевич С. С. Становлення систем оплати праці в сучасних умовах / С. С. Гринкевич // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук, праць: У 5 т. — Д. : ДНУ, 2007. — Т. 1.—С. 36—41.
 • 10. Дячун О. В. Організація, нормування та оплата праці: навч. посіб. / О. В. Дячун. — Л.: Афіша, 2001. — 241 с.
 • 11. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. / за ред. В. М. Ковальова. — К.: ЦНЛ, 2006. — 256 с.
 • 12. Іляш О. І. Роль заробітної плати та матеріального стимулювання в системі підвищення якості праці у сфері торгівлі / О. І. Іляш // Вісн. ЛКА. Сер. екон. — 2006. — Вип. 22. — С. 401—404.
 • 13. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспекты эффективности): учеб. пособ. / А. В. Калина. — 3-е изд., перераб. и доп. — К. : МАУП, 2001. — 279 с.
 • 14. Колот Л. М. Мотивація персоналу : підручник / А. М. Колот. — К. : КНЕУ, 2002.
 • 15. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. — Л.: Новий світ, 2004. — 248 с.
 • 16. Якуненко Н, Аналіз рівня і структури доходів та витрат населення України / Н. Якуненко // Україна: аспекти праці. —2006. — № 1. — С. 11—15.
 • 17. Экономика труда : учебник / под ред. М. А. Винокурова, Н. А. Горелова. — М.; СПб, 2004. — 655 с.

Блок завдань теоретичної та практичної підготовки

План семінарського заняття

 • 1. Вартість робочої сили і чинники, що на неї виливають.
 • 2. Доходи населення: види, джерела, структура, принципи та фактори їх формування.
 • 3. Рівень і якість життя населення. Система показників оцінки рівня життя.
 • 4. Показники соціальних гарантій населенню: прожитковий мінімум (бюджет прожиткового мінімуму); мінімальний споживчий бюджет; мінімальний споживчий кошик; межа малозабезпеченості; мінімальна заробітна плата та ін.
 • 5. Заробітна плата як соціально-економічна категорія, її види, структура та функції.
 • 6. Характеристика форм та систем оплати праці.
 • 7. Організація заробітної плати, її елементи і принципи.
 • 8. Тарифна система оплати праці.
 • 9. Роль матеріального стимулювання праці в умовах ринкової економіки.

Питання для контролю теоретичної підготовки

 • 1. Назвіть основні компоненти вартості робочої сили.
 • 2. Які чинники впливають на збільшення (зменшення) вартості робочої сили?
 • 3. Охарактеризуйте структуру доходів та витрат населення.
 • 4. У чому полягали особливості розподілу доходів та витрат населення в 2001—2007 рр.?
 • 5. Назвіть види грошових доходів населення.
 • 6. У чому полягає відмінність між загальними та чистими доходами населення?
 • 7. Охарактеризуйте натуральні, первинні та наявні доходи.
 • 8. Розкрийте сутність трудових та нетрудових доходів.
 • 9. Які доходи є показником матеріального забезпечення та добробуту населення?
 • 10. Наведіть джерела та структуру сукупних доходів населення.
 • 11. У чому полягають особливості формування структури системи сукупних доходів?
 • 12. Обґрунтуйте принципи формування доходів у ринковій економіці.
 • 13. Які фактори впливають на формування доходів від трудової діяльності?
 • 14. Розкрийте сутність категорії "рівень життя населення.
 • 15. Назвіть рівні життя населення.
 • 16. Охарактеризуйте склад компонент рівня і якості життя населення.
 • 17. Охарактеризуйте систему показників рівня життя населення України.
 • 18. Які гранично-критичні показники рівня життя використовують у світовій практиці?
 • 19. Охарактеризуйте вартісні узагальнювальні показники рівня життя.
 • 20. У чому полягає сутність категорії "людський розвиток"?
 • 21. Які показники соціальних гарантій населенню використовують для прогнозування рівня життя населення та його державного регулювання?
 • 22. У чому полягає відмінність між прожитковим мінімумом та мінімальним споживчим кошиком?
 • 23. Обґрунтуйте існуючі підходи до визначення сутності заробітної плати.
 • 24. Назвіть функції заробітної плати та принципи їх реалізації.
 • 25. Які Ви знаєте види та структурні складові заробітної плати?
 • 26. Охарактеризуйте форми і системи заробітної плати.
 • 27. Які чинники протилежної спрямованості впливають на динаміку реальної заробітної плати?
 • 28. Назвіть елементи організації оплати праці.
 • 29. Обґрунтуйте сутність та значення тарифної системи оплати праці.
 • 30. Охарактеризуйте систему доплат і надбавок до заробітної плати.
 • 31. У чому полягає особливість застосування безтарифної моделі оплати праці?
 • 32. Яка необхідність матеріального стимулювання праці в сучасних умовах?

Тематика фіксованих виступів

 • 1. Методика сучасної організації заробітної плати працівників за кордоном,
 • 2. Основні види умов оплати за роботу в межах норм праці.
 • 3. Різновиди організації оплати праці на основі внутрішньофірмової тарифної системи.
 • 4. Відмінності застосування індивідуальних та колективних систем оплати.
 • 5. Умови ефективного застосування погодинної та відрядної форм оплати праці.
 • 6. Порядок оплати праці окремих категорій працівників підприємства.
 • 7. Особливості порядку нарахування заробітної плати працівникам на підприємствах різних видів діяльності.

Дискусійні питання

 • 1. Обґрунтування витрат підприємця, пов'язаних з використанням робочої сили.
 • 2. Правові та організаційні аспекти формувапня доходів населення.
 • 3. Проблеми об'єктивного відображення регулювання оплати праці та доходів населення на загальнодержавному рівні.
 • 4. Доцільність витрат на професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу підприємства.

Теми рефератів

 • 1. Політика доходів та оплата праці в Україні.
 • 2. Оцінка рівня та якості життя населення.
 • 3. Еволюція теорії формування системи оплати праці.
 • 4. Методика використання форм та систем оплати праці окремих категорій персоналу.
 • 5. Механізм організації оплати праці на підприємстві.
 • 6. Зарубіжний досвід застосування новітніх форм та систем оплати праці па підприємствах.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >