< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи контролю та оцінювання знань

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

  • 1. Поточний — здійснюється на семінарських заняттях. За зміс­том він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та семі­нарського занять, умінь самостійно опрацьовувати нормативноправові акти та навчальнометодичну літературу, здатність осмислити зміст вивчаємої теми, умінь публічно чи письмово представити пев­ний матеріал, а також завдань самостійної роботи;
  • 2. Підсумковий — здійснюється у формі письмової комплекс­ної контрольної роботи, яка охоплює матеріал тем модуля. Кожному студенту видається індивідуальний варіант контрольних завдань, що складається з трьох частин:

перша частина — студент має дати чітке визначення правовим поняттям та категоріям;

друга частина — студент має дати ґрунтовну відповідь щодо особливостей елементів понять та категорій (ознаки, функції, форми, види, структура тощо);

третя частина — студент, використовуючи Конституцію та за­кони України, має вибрати правильний варіант відповіді на за­питання.

Крім того, під час модульного контролю враховуються резуль­тати науководослідної та самостійної роботи студента.

Модульний контроль проводиться на останньому занятті моду­ля, протягом двох академічних годин. До модульного контролю допу­скаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (реферати, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою.

Студент вважається таким, що приступив до проходження мо­дульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

Виконання кваліфікаційних завдань кожний студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'яс­ненням змісту завдання. При виконанні завдань студент може корис­туватися за дозволом викладача, лише офіційними текстами Консти­туції та законами України. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будьякій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

При виявлення порушення студентом встановленого порядку проведення модульного контролю викладач усуває цього студента від проведення контролю, робить на його письмовій роботі запис "пору­шив дисципліну", "списав" тощо та оцінює його контрольне завдання "нулем балів".

Студентам, які були допущені до модульного контролю, але з поважної причини не з'явилися на нього, а також студентам, які не виконали контрольну роботу, надається можливість повторного скла­дання модульного контролю протягом одногодвох тижнів після за­кінчення планового контролю за графіком кафедри.

Результати модульного контролю доводяться викладачем до ві­дома студентів протягом тижня після його проведення. Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмової контрольної робо­ти, має право звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафед­ри. Комісія, яку призначає завідувач кафедри, протягом тижня після подання апеляції, розглядає її у присутності студента та приймає оста­точне рішення, яке оформляється протоколом.

Сумарна модульна оцінка з навчальної дисципліни визначається через процентне відношення суми набраних балів за усі контрольні зрізи, що проводились протягом модуля до суми максимально можли­вих. При цьому викладач має право збільшити її від 1 до 5 балів, в за­лежності від активності студента на заняттях, своєчасності та ретель­ності відпрацювання навчальних матеріалів, участі в олімпіадах, наукових конференціях тощо.

Для оцінки підсумків модульного контролю використовується 100бальна шкала оцінок. Це максимальна сума балів за всі види ро­біт, що виконані студентом з навчальної дисципліни протягом семест­ру: семінарські заняття; індивідуальні завдання; підготовка рефератів, тез, доповідей; самостійна робота; комплексні контрольні роботи.

Розподіл балів між окремими завданнями модульного контролю

Модуль І

(поточний контроль)

Комп­лексна конт­рольна робота (підсум­ковий контроль)

Модуль II

(поточний контроль)

Комп­лексна контроль­на робота (підсум­ковий конт­роль)

Сума балів

Зміс­товний модуль

І

Змістовний модуль

ІІ

Змістовний модуль

ІІІ

10

20

20

30

20

100

т 1

т

2

т

3

т

4

т

5

т

6

т

7

т

8

т

9

т

10

т

11

т

12

т

13

5

5

5

5

5

5

6

4

4

4

4

4

4

Система нарахування рейтингових балів:

виконання кожного завдання самостійної роботи до теми — 13 бали;

виконання індивідуальних завдань — 13 бали;

виконання та захист реферату — 35 балів;

виступ на семінарському занятті — 12 бали;

письмова комплексна контрольна робота (2 запитання і 5 тестів — за повну правильну відповідь на запитання 2 бали) — 220 балів.

Шкала оцінювання

Оцінка в балах

Чотирибальна оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТЭ

91100

відмінно/зараховано

А (відмінно)

8190

відмінно/зараховано

В (дуже добре)

6580

добре/зараховано

С (добре)

5564

задовільно/зараховано

Д (задовільно)

5054

задовільно/зараховано

Е(достатньо)

3049

незадовільно/незараховано

РХ (незадовільно з мож­ливістю повторного складання)

029

незадовільно/незараховано

Р (незадовільно з обо­в'язковим повторним курсом)

Модульна оцінка з навчальної дисципліни "Теорія держави і права" за семестр визначається на підставі сумарної модульної оцінки шляхом її переводу в залікову книжку без присутності студента.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >