< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Багатостороння агенція гарантування інвестицій

Багатосторонню агенцію гарантування інвестицій (БАГІ) було створено в 1988 р. 42 країнами - членами МБРР з метою надання допомоги країнам, що розвиваються, у залученні іноземних інвестицій. Свою практичну діяльність БАГІ розпочала у 1990 р.

Метою цієї організації є надання інвесторам гарантій на інвестиції, технічної допомоги з метою стимулювання надходжень інвестицій у країни, що розвиваються, консультацій урядам щодо поліпшення інвестиційного клімату, необхідного для залучення іноземних капіталів. БАГІ надає інвесторам гарантії інвестицій на випадок некомерційного ризику, пов'язаного, наприклад, із труднощами транскордонного перерахування валют, експропріацією або війною.

Членом БАГІ може стати будь-який член МБРР. На 1 січня 2011 р. ця організація налічувала 175 держав-членів.

БАГІ має власний операційний та юридичний штат і є фінансово незалежною від МБРР.

Капітал БАГІ повністю складається з членських внесків і вона може застрахувати майже 90 % інвестованих коштів на граничну суму до 50 млн дол. США на один проект.

До основних напрямів діяльності БАГІ належать:

  • 1) надання гарантій, що мають на меті захист від втрат, зумовлених такими обставинами, як неконвертованість місцевої валюти, експропріація власності у країні перебування, війна, порушення контракту з боку контрагента країни перебування, а також гарантій на інвестиції в країнах-членах на випадок некомерційних ризиків, що фактично означає страхування політичних ризиків;
  • 2) здійснення операцій зі спільного страхування та перестрахування;
  • 3) надання гарантій міжнародним консорціумам;
  • 4) сприяння країнам, що розвиваються, у розробці проектів і підготовці заявок на надання гарантій;
  • 5) сприяння країнам, що розвиваються, у залученні прямих іноземних капіталовкладень; поширення інформації про нові інвестиційні проекти; надання технічної допомоги у розробці маркетингових програм (для цього була створена Служба інвестиційного маркетингу)1.

Найважливіший напрям діяльності БАГІ - страхування комерційних інвестиційних ризиків. Вона гарантує тільки інвестиції, які надходять із країни-члена, які, проте, можуть бути призначені для будь-якої країни світу, окрім країни походження інвестиції. Гарантує БАГІ лише нові інвестиції у конкретні проекти, включаючи розширення вже наявних інвестицій, а також інвестиції, пов'язані з приватизацією і фінансовою реорганізацією. Згідно з вимогами БАГІ до інвестицій, які можуть бути застраховані, належать внески в активи (акціонерний капітал), позики, надані або гарантовані акціонерами (строком більш ніж на три роки), а також інші форми прямого інвестування. В окремих випадках гарантії можуть надаватися і тоді, коли інвестиція має форму технічної допомоги, франчайзингу або ліцензійної угоди.

Специфікою гарантій БАГІ є те, що вони надаються переважно інвесторам приватного сектору, але в окремих випадках і державним підприємствам, якщо їхня діяльність має комерційний характер.

Для кожної окремої країни встановлено ліміт на обсяг гарантій БАГІ - 225 млн дол. США. Стандартний поліс БАГІ зумовлює надання страхових гарантій інвестиціям на 15-річ-ний період, який, однак, у виняткових випадках може бути подовжений до 20 років. Для кожної категорії страхового ризику БАГІ може гарантувати до 90 % інвестованих коштів. Як вже було зазначено, загальний обсяг гарантій може сягати 270 % суми інвестицій за рахунок покриття прибутків від вкладень.

Під час виконання програми гарантій БАГІ співпрацює з національними страховими компаніями для здійснення спільного страхування та перестрахування інвестицій. При цьому вона застосовує так званий пакетний підхід, коли гарантії надаються спільно з кількома державними чи приватними страховими компаніями. Як правило, гарантія БАГІ становить 25-30 % загального гарантійного пакета.

Право на гарантії БАГІ мають інвестиції в будь-які галузі економіки, окрім оборонної та тютюнової промисловості, виробництва алкогольних напоїв, інвестицій спекулятивного характеру та казино.

БАГІ здійснює страхування від таких ризиків, як обмеження на переказ іноземної валюти, експропріації, порушення договору, воєнні дії та громадські заворушення.

Обмеження на переказ валюти. Мета гарантії переказу іноземної валюти, що надається БАГІ, аналогічна меті суверенних валютних гарантій, які можуть бути надані урядом приймаючої країни. Така гарантія забезпечує захист від збитків, що виникають унаслідок нездатності інвесторів конвертувати місцеву валюту (капітал, проценти, сума боргу, прибуток, роялті та інші надходження) в іноземну для переказу за межі приймаючої країни. Таке страхове покриття захищає від надмірних затримок у придбанні іноземної валюти, викликаних діями чи бездіяльністю уряду приймаючої країни, несприятливими змінами у законодавстві або правилах відносно валютного контролю, чи погіршенням умов, що регулюють конвертованість і переказ місцевої валюти. Девальвація валюти не покривається. Після отримання заблокованої місцевої валюти від інвестора БАГІ виплачує компенсацію у валюті, що передбачена його гарантійною угодою.

Експропріація, Ця гарантія захищає від втрат застрахованих інвестицій у результаті дій уряду приймаючої країни, які можуть послабити чи ліквідувати право власності на застраховані інвестиції, контроль таких інвестицій чи інші майнові права щодо них. Окрім прямої націоналізації та конфіскації, покривається також "повзуча" експропріація, тобто низка дій, які з плином часу призводять до фактичної експропріації. Покриття часткової експропріації надається на обмеженій основі

(наприклад, стосовно конфіскації коштів або матеріальних активів). Добросовісні, недискримінаційні заходи, які вживає уряд приймаючої країни для виконання законних повноважень з регулювання, не включаються у таку гарантію. У випадку повної експропріації інвестицій у формі акціонерного капіталу БАГІ виплачує чисту балансову вартість застрахованих інвестицій, а у разі експропріації коштів - застраховану частину заблокованих коштів. Щодо кредитів і кредитних гарантій БАГІ здійснює страхування непогашеної частини суми боргу та будь-яких акумульованих і невиплачених процентів. Компенсація виплачується за переуступки БАГІ інтересу інвестора в експропрійованих інвестиціях (наприклад, акцій чи інтересу в кредитній угоді).

Порушення договору. Така гарантія захищає від збитків, що виникають у зв'язку з порушенням чи анулюванням урядом приймаючої країни договору з інвестором. У випадку порушення чи анулювання договору інвестор має бути у змозі вдатися до механізму врегулювання суперечок (наприклад арбітражу) відповідно до основного договору та отримати компенсацію збитків. Якщо після закінчення конкретно вказаного строку інвестор не отримав платежу чи якщо механізм урегулювання суперечок не функціонує внаслідок дій, вжитих урядом приймаючої країни, БАГІ виплачує компенсацію.

Воєнні дії та громадські заворушення. Ця гарантія захищає від збитків, завданих матеріальним активам, а також знищення чи зникнення останніх у результаті політично мотивованих воєнних дій чи громадських заворушень у приймаючій країні, утому числі революції, повстання, державного перевороту, саботажу та тероризму. Стосовно інвестицій у формі акціонерного капіталу БАГІ виплачує частку інвестора в балансовій вартості активів чи покриває витрати на їх заміну та витрати на ремонт пошкоджених активів залежно від того, яка з цих сум є меншою. Стосовно кредитів та кредитних гарантій БАГІ виплачує застраховану частину суми боргу та процентів, не виплачених безпосередньо в результаті ушкодження активів проекту, спричиненого воєнними діями та громадськими заворушеннями. Відшкодування військових дій та громадських заворушень також поширюється на події, які протягом однорічного періоду призводять до перерви у проектних операціях, що мають важливе значення для загальної фінансової життєздатності проекту. Такого роду перерва в операціях відбувається тоді, коли інвестиції вважаються повністю втраченими. У цей період БАГІ виплачує балансову вартість усіх застрахованих інвестицій у формі акціонерного капіталу.

З моменту започаткування БАГІ перетворилася на важливий каталізатор потоку прямих іноземних інвестицій в країни, що розвиваються. БАГІ видало більше 600 гарантій на суму понад 20 млрд дол. США в майже 100 таких країн. На 1 липня 2010 р. обсяг дійсних гарантій БАГІ становив 6,6 млрд дол. США(табл. 11.19).

Таблиця 11.19. Секторальний розподіл портфеля БАГІ

№ з/п

Сектор

Частка від загального обсягу,%

1

Інфраструктура

36

2

Фінансовий сектор

35

3

Виробництво

9

4

Добувна промисловість

8

5

Нафта та газ

4

6

Послуги

4

7

Готелі та туризм

2

8

Агробізнес

2

БАГІ також надає технічну допомогу і консультаційні послуги країнам з перехідною економікою та країнам, що розвиваються, щодо залучення іноземних інвестицій, покращення інвестиційного клімату.

Міжнародний центр урегулювання інвестиційних спорів

Міжнародний центр урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС) було засновано в 1966 р. на основі Конвенції з урегулювання інвестиційних суперечок між державами і громадянами інших держав (Вашингтонська конвенція 1965 р.) з метою сприяння збільшенню міжнародних інвестицій шляхом створення умов для забезпечення примирення і врегулювання суперечливих питань між урядами та іноземними інвесторами. Крім цього, МЦІУС проводить дослідницьку роботу, здійснює випуск видань з питань правового регулювання іноземних інвестицій, а також надають консультації1.

Членом центру може стати будь-який член МБРР. На 1 січня 2011 р. ця організація налічувала 144 держави-члени.

Участь МЦУІС у розв'язанні можливих суперечливих питань передбачається умовами багатьох інвестиційних контрактів, а також багато - і двосторонніх угод. Загальна кількість зареєстрованих арбітражних розглядів на сьогодні налічує 331, з них у 2010 р. - 26.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >