< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Характеристика ощадних сертифікатів

Згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ощадний (депозитний) сертифікат — цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав.

Тобто ощадний сертифікат — це письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке підтверджує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів по ньому.

Ощадні сертифікати видаються:

 • - строкові (під певні відсотки, передбачені умовами їх розміщення, і на визначений строк) та до запитання;
 • - іменні та на пред'явника.

Іменні ощадні сертифікати вільному обігу не підлягають, а їх продаж іншим особам є не дійсним. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати розміщуються у бездокументарній формі, а на пред'явника — у документарній.

Зазвичай дохід за депозитним сертифікатом є відсотком, що нараховується на його номінальну вартість і виплачується під час пред'явлення сертифікату до банку, що його емітував.

Таким чином, на відміну від звичайного ощадного рахунку, вкладник отримує сертифікат, який є своєрідним борговим зобов'язанням банку. Характерна відмінність ощадних сертифікатів від інших цінних паперів полягає у можливості дострокового повернення депонованих коштів (з нижчим відсотком і якщо це обумовлено умовами випуску), а також тому, що ощадні сертифікати можуть використовуватись у якості засобу платежу.

З точки зору інвестора сертифікати до запитання — більш ліквідні, а строкові — більш прибуткові, оскільки по них встановлюються більш високі відсотки.

Характеристика векселів

Згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" вексель — цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі.

Тобто вексель — це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей векселеодержувачу.

Випускаються такі види векселів:

 • 1) простий;
 • 2) переказний

Простий вексель — це безумовне зобов'язання векселедавця сплатити векселедержателю фіксовану суму грошей.

Переказний вексель (тратта) — це вказівка векселедавця (трассанта) платнику (трассату) про виплату фіксованої суми третій особі (ремітенту). Платник стає боржником по векселю після того, як дасть згоду на його оплату (акцептує вексель).

Простий вексель містить такі реквізити:

 • 1) найменування — "вексель";
 • 2) просту і нічим не обумовлену обіцянку сплатити визначену суму;
 • 3) зазначення строку платежу;
 • 4) зазначенню місця, в якому повинен здійснитись платіж;
 • 5) найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений;
 • 6) дату і місце складання векселя;
 • 7) підпис того, хто видає вексель (векселедавця).

Переказний вексель повинен містити у 2-му пункті також найменування того, хто повинен платити (платника).

До особливостей векселя відносять абстрактність (вексель необумовлений попереднім виконанням будь-яких зобов'язань), безспірність та оборотність (вексель може використовуватись як засіб платежу).

Векселі, що застосовуються у світовій практиці, є досить різноманітними (табл. 3.2).

Таблиця 3.2. Класифікація векселів за окремими ознаками

Ознаки класифікації

Види векселів

1.

Емітент

 • - казначейські
 • - приватні

2.

Угоди, що обслуговуються

 • - фінансові
 • - товарні (комерційні)

3.

Суб'єкт, який здійснює оплату

 • - прості
 • - переказні

4.

Наявність застави

 • - забезпечений
 • - незабезпечений

5.

Порядок платежу

 • - на пред'явника
 • - строковий

6.

Можливість передавання іншій особі

 • - такий, що індосується
 • - такий, що не індосується

7.

Місце платежу

 • - доміцильований
 • - не доміцильований

8.

Форма пред'явлення

 • - паперова
 • - безпаперова

Векселі казначейські — один з видів державних цінних паперів, які випускаються для покриття видатків державного бюджету. Вони можуть бути використані для здійснення розрахунків, для зарахування сплати податків до державного бюджету, як застава для забезпечення інших платежів та кредитів. Приватні векселі емітуються корпораціями, фінансовими групами, комерційними банками. Спеціального забезпечення ці цінні папери на мають. Як гарантія їхньої надійності виступає рейтинг векселедавця, стабільність його фінансового стану та авторитет на ринку цінних паперів.

Фінансовий вексель має в своїй основі депозитну природу. Якщо класичний вексель видається для реальної товарної угоди, то фінансовий, в основному, використовується для мобілізації грошових ресурсів.

Товарний (комерційний) вексель використовується для кредитування торгівельних операцій. Він визначає умови погашення векселедавцем-боржником своїх обов'язків перед постачальником-кредитором за поставлену продукцію, надані послуги, виконані роботи.

Простий (соло-вексель) виписується і підписується боржником і є його борговим зобов'язанням сплатити кредитору вказану суму у встановлений час. Тобто, оформляючи простий вексель, векселедавець є платником. Підписавши простий вексель, він стає на певний строк боржником особи, вказаної у векселі. Векселедавець бере на себе зобов'язання особисто сплатити за векселем певну суму грошей у точно зафіксований час у майбутньому або в час, визначений власником векселя.

Переказний вексель (тратта) означає наказ векселедавця особі-боржнику (трасату) сплатити в установлений термін визначену у векселі суму третій особі (ремітенту) або пред'явнику тратти.

Забезпечений вексель — це вексель, гарантований заставою, яка надається кредиторові, банку або продавцеві доти, доки борг не буде сплачено. Заставою може бути дебіторська заборгованість, товарні запаси, цінні папери, основні виробничі засоби тощо.

Векселі на пред'явника — це такі векселі, що оплачуються негайно після прийняття їх дебітором. Вексель, що оплачується в термін, вказаний у документі, називається строковим.

Доміцильований вексель — це такий вексель, в якому вказано конкретне місце платежу. Доміцилювання простого векселя здійснюється для того, щоб встановити місце та умови опротестування даного векселя. Доміцилювання переказного векселя може інколи підвищити його внутрішню вартість, тому що усуває якісь труднощі, що могли б виникнути при здійсненні платежу в іншому місці.

Вексель може існувати в паперовій або безпаперовій формі — як записи на електронних рахунках.

Як інвестиційний інструмент вексель може бути цінністю лише на вторинному ринку, оскільки згідно діючого законодавства видавати векселі можна лише в рахунок оплати поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг. А вже передавати векселі від першого векселедержателя іншим особам можна і за кошти, тобто на вторинному ринку можна купувати векселі. Дохід за векселями можна отримати як у вигляді дисконту, так і у вигляді відсотка або обох разом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >