< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття бюджетної класифікації

Застосування бюджетної класифікації передбачено Бюджетним кодексом України.

Структура бюджетної класифікації розробляється Кабінетом Міністрів України, а нова її структура затверджена Постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996 р.

З метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними призначеннями і економічним характером видатків бюджету міністр фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України.

Визначення бюджетної класифікації дає п. 3 ч. 1 статті 2 Бюджетного кодексу. Бюджетна класифікація - це єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів. Інакше кажучи, це - систематизоване згрупування за певними ознаками доходів і видатків бюджету, які розташовані та закодовані у певному порядку. Групування показників доходів і видатків, яке проводиться в бюджетній класифікації, дає уявлення про соціально-економічний, відомчий, територіальний розріз доходів і скерування видатків. їх склад та структуру.

Бюджетна класифікація єдина для всіх бюджетів, її використовують у бюджетному плануванні в процесі складання проектів бюджетів, розробки індивідуальних і зведених кошторисів бюджетних установ. При цьому забезпечується:

 • - взаємозв'язок плану економічного і соціального розвитку країни і фінансових планів міністерств та відомств;
 • - єдиний порядок складання бюджетів різних рівнів, зведення їх показників.

Організаційна роль бюджетної класифікації проявляється в наступному:

 • - дає змогу порівняти показники бюджетів різних рівнів;
 • - полегшує розгляд бюджетів та їх економічний аналіз;
 • - спрощує контроль за виконанням бюджету, своєчасністю і повнотою акумуляції коштів, використанням їх за цільовим призначенням;
 • - забезпечує можливість обліку доходів та видатків у бюджетних установах та організаціях;
 • - дає змогу порівняти асигнування з видатками, що допомагає дотримуватись фінансової дисципліни, економно витрачати кошти;
 • - здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку держави.

Юридичне значення бюджетної класифікації полягає в тому, що вона: відображає правову основу організації складання бюджету;

 • - здійснює юридичне закріплення структури і компетенції органів влади та управління;
 • - висвітлює законодавчі акти і правила, що регулюють бюджетний процес. Узагальнена структура бюджетної класифікації подана на рис. 2.7.

Структура бюджетної класифікації

Рис. 2.7. Структура бюджетної класифікації

Бюджетна класифікація вміщує групування доходів за джерелами надходжень, а видатки - за їх направленням, а також джерела фінансування дефіциту — за однорідними ознаками, які розташовані та закодовані у певному порядку, і використовуються для складання і виконання бюджетів. Відповідно до статей 8-12 Бюджетного кодексу складовими бюджетної класифікації є:

 • 1 - класифікація доходів бюджету;
 • 2 — класифікація видатків бюджету;
 • 3 - класифікація фінансування бюджету;
 • 4 — класифікація боргу.

Класифікація доходів поділяється на групи, підгрупи, статті та підстатті. Усі доходи поділяються на: податкові; неподаткові; доходи від операцій з капіталом; безоплатні перерахування (трансферти).

Доходи бюджету формуються головним чином за рахунок оподаткування фізичних та юридичних осіб, платежів за використання природних ресурсів, державного мита, доходів від приватизації державного майна, ліцензійних зборів за право виробництва і продажу окремих груп товарів, надходжень від проведення лотерей, реалізації державних облігацій, іноземних та внутрішніх позик тощо.

Зазначеним групам відповідає перша цифра восьмизначного коду класифікації доходів бюджету. Друга цифра коду відповідає номеру підгрупи бюджетної класифікації; третя та четверта — розділу, п'ята та шоста — параграфу конкретного розділу, який визначає різновид надходжень; сьома і восьма цифри віднесені на кодування виду бюджету (державний, республіканський, обласний, міський і т.д.).

Класифікація видатків бюджету передбачає використання чотирьох ознак класифікації:

 • - за функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація видатків);
 • - за економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);
 • - за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків);
 • - за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків), функціональної, економічної, відомчої та програмної.

Класифікація фінансування бюджету визначає джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками (до цієї категорії належать платежі з погашення основної суми боргу). Вона складається з двох розділів: фінансування за типом кредитора, тобто за категоріями кредиторів або власниками боргових зобов'язань; фінансування за типом боргових зобов'язань, що відображає заходи, які використовуються ля фінансування дефіциту або розподілу фінансових ресурсів, що утворені внаслідок бюджетного профіциту.

Класифікація боргу систематизує інформацію за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання з розподілом на внутрішній та зовнішній борги.

Бюджетна класифікація України застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки

Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >