< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кошти на рахунках у банках

Для збереження грошових коштів і здійснення розрахунків установи банку відкривають всім підприємствам незалежно від форми власності поточні, депозитні рахунки у національній та іноземній валюті згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

Під безготівковими розрахунками відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженій ухвалою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22, із змінами і доповненнями (далі - Інструкція № 22), розуміють перерахування певної суми коштів з банківських рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях або в електронному вигляді при застосуванні форми розрахунків "клієнт-банк".

Інструкція № 22 встановлює загальні правила, форми і стандарти розрахунків юридичних та фізичних осіб у грошовій одиниці України, здійснювані за участю банків. Вимоги даного документу розповсюджуються на всіх учасників безготівкових розрахунків.

Мале підприємство для відкриття рахунка подає в банк заяву встановленої форми, до якої додає копію свідоцтва про реєстрацію його як платника податків у відповідній територіальній податковій інспекції, картку зі зразками підписів керівника підприємства та головного бухгалтера і відбитком печатки, завірену нотаріусом. На підставі цих документів малому підприємству встановлюється номер рахунка, який складається з чотирнадцяти знаків, в тому числі 1-4 цифри означають номер банківського балансового рахунка, 5 контрольний ключ, а решта 9 призначенні для характеристики змісту аналітичного рахунка.

Зарахування готівки на банківський рахунок проводиться на підставі оголошення про її внесення, відривна частина якого є квитанцією банку про підтвердження цієї операції. Видача готівки проводиться на підставі грошового чеку, три останні цифри номера якого заносяться до виписки банку. Безготівкові операції здійснюються платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, платіжними вимогами. Кожна операція за цим рахунком у хронологічному порядку відображається у виписці банку.

Виписка банку, яка є копією записів банку на рахунку малого підприємства, видається йому разом із первинними документами, що засвідчують здійснені операції з надходження і витрачання коштів. На основі виписок банку проводять записи операцій за дебетом і кредитом цього рахунка у Журналі обліку господарських операцій та Відомості 1-м обліку готівки і грошових документів у відповідній кореспонденції рахунків.

Кошти малого підприємства в іноземній валюті обліковують в перерахунку на гривні за курсом Національного банку України. Кожного місяця здійснюється перерахунок залишку коштів за цим рахунком у відповідності зі зміною курсу валюти. Причому ведеться облік позитивних або негативних курсових різниць, відповідно як операційних доходів або витрат. Якщо ж за рахунок валютних коштів здійснювалась виплата, то перерахунок у гривні за курсом здійснюється на дату оформлення документів: платіжних доручень, грошових чеків. Запис сум у первинних документах проводять в іноземній валюті. При опрацюванні первинних документів з метою запису даних у аналітичні реєстри знаменником зазначають суми в перерахунку на гривні.

Валюту за дорученням підприємства купує уповноважений банк за вільним договірним курсом. Крім вартості валюти, підприємство оплачує комісійну винагороду банку і встановлений діючим законодавством розмір відсотків збору до Пенсійного фонду від суми, витраченої на придбання валюти. Перерахування коштів на придбання валюти, сплату збору до Пенсійного фонду здійснюють за платіжними дорученнями. Витрати на комісійну винагороду та збір до Пенсійного фонду включають до валових витрат малого підприємства.

Синтетичний облік грошових коштів

Інструкцією № 291 для обліку грошових коштів у касі підприємства передбачений рахунок 30 "Каса", який має наступні субрахунки:

 • 1) "Каса в національній валюті";
 • 2) "Каса в іноземній валюті".

Якщо на підприємстві є не одна каса (наприклад, окрім каси підприємства - каса в торгових підрозділах), до субрахунків 301 і 302 можуть відкриватися субрахунки для обліку готівкових грошових коштів в операційній касі, наприклад:

 • 301/1 "Операційна каса в національній валюті" і 302/1 "Операційна каса в іноземній валюті" і субрахунки для обліку грошових коштів в касі підприємства, наприклад:
 • 301/2 "Каса підприємства в національній валюті" і 302/2 "Каса підприємства в іноземній валюті".

Дані субрахунки використовуються для обліку виданих з основної каси в операційні каси коштів, а також для обліку касових надходжень (зокрема виторгу) в основну касу з операційних.

За дебетом рахунка 30 "Каса" відображається надходження коштів в касу підприємства (операційну касу), за кредитом - виплата коштів з каси підприємства (операційної каси).

Для обліку наявності і руху грошових коштів, які знаходяться на рахунках у банку і які можуть бути використані для поточних операцій, призначений рахунок 31 "Рахунки в банках", що має такі субрахунки:

 • 311 "Поточні рахунки в національній валюті";
 • 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";
 • 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті";
 • 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" і 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів в іноземній валюті.

За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.

Для відображення інформації про наявність і рух грошових документів (у національній і іноземній валютах), що знаходяться в касі підприємства (поштових марок, сплачених проїзних документів, путівок в санаторії, пансіонати, у дома відпочинку і т. п.), і про кошти в дорозі, тобто грошових сумах, внесених до кас банків або поштових відділень для подальшого їх зарахування на банківські та інші рахунки підприємства, використовується рахунок 33 "Інші кошти". До цього рахунку відкриваються наступні субрахунки:

 • 331 "Грошові документи в національній валюті";
 • 332 "Грошові документи в іноземній валюті";
 • 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";
 • 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".

За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів в касу підприємства і коштів у дорозі, за кредитом - вибуття грошових документів і списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облік грошових документів проводиться за їх видами.

Наведемо найбільш поширену кореспонденцію рахунків для відображення в регістрах бухгалтерського обліку окремих господарських операцій малого підприємства з грошовими коштами і грошовими документами з використанням загального Плану рахунків бухгалтерського обліку (табл. 2.1). Нагадаємо, що в світлі національних стандартів при використанні спрощеної системи обліку рахунки класу 9 малими підприємствами не ведуться.

Таблиця 2.1. КОРЕСПОНДЕНЦІЮ РАХУНКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ І ГРОШОВИМИ ДОКУМЕНТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАГАЛЬНОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

2

3

4

Надходження грошових коштів до каси і на рахунки в банках

1

Отримання з банку до каси підприємства (організації) готівкових грошових коштів:

30

31

- в національній валюті

301

311

313

- в іноземній валюті

302

312,314

2

Отримана оплата за путівки від працівників підприємства (організації):

- до каси підприємства

30

377 (685)

- на рахунки в банках

31

3

Отримана оплата (передоплата) від покупців (замовників) за реалізовану їм продукцію, товари, інші ТМЦ, роботи, послуги:

- до каси підприємства

30

36 (681), 377 (685)

- на рахунки в банках

31

4

Відображено повернення до каси підприємства (організації) підзвітними особами невикористаних грошових коштів:

- в національній валюті

301

372

- в іноземній валюті

302

5

Відображено відшкодування винною особою збитків від розкрадання, недостач ТМ1

- до каси підприємства

301

375

- на рахунки в банках

31

6

Відображено погашення працівником заборгованості за товари, продані йому в кредит; за адміністративні штрафи; повернення позики і т. п.:

- до каси підприємства

301

377

- на рахунки в банках

31

7

Відображений внесок засновників до статутного капіталу:

- до каси підприємства

30

46

- на рахунки в банках

31

8

Відображено отримання грошових коштів на цільове фінансування:

- до каси підприємства

30

48

- на рахунки в банках

31

9

Відображено оприбутковування надлишку готівкових грошових коштів, виявлених при інвентаризації:

- в національній валюті

301

719

- в іноземній валюті

302

10

Відображена здача виторгу від торгових підрозділів, інших структурних підрозділів (ящиків РРО) до каси підприємства (організації)

301/2

301 /1

11

Відображено отримання грошових коштів від покупців (замовників) для погашення раніше отриманого короткострокового (довгострокового)векселя:

- до каси підприємства

30

34 (182)

- на рахунки в банках

31

12

Відображено отримання довгострокових (короткострокових) позикових грошових коштів:

- до каси підприємства

30

50 (60)

- на рахунки в банках

31

13

Відображено отримання грошових коштів, що є іншими довгостроковими зобов'язаннями (наприклад, поворотна фінансова допомога):

- до каси підприємства

30

55

- на рахунки в банках

31

14

Отримана виручка до каси підприємства (на рахунки в банках) від реалізації:

- готовій продукції

30 (31)

701

- товарів

702

- робіт, послуг

703

- інших оборотних активів (виробничих запасів, МШП і т.п.)

712

- послуг з оренди (окрім фінансової оренди), якщо така діяльність не є для підприємства основним видом діяльності

713

15

Відображений дохід від курсових різниць по валюті, що знаходиться:

- у касі підприємства

302

714

- на рахунках в банках

312

314

16

Отримані фінансові доходи (наприклад, дивіденди, відсотки і т. п.):

- до каси підприємства

30

373

- на рахунки в банках

31

17

Отримано відшкодування збитків від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій:

- до каси підприємства

30

75

- на рахунки в банках

31

Витрачання грошових коштів з каси і рахунків у банках

18

Відображено внесення грошових коштів на банківський рахунок з каси:

- в національній валюті

311, 313

301

- в іноземній валюті

312,314

302

19

Відображена інкасація виручки службою інкасації з каси (зокрема операційної):

- в національній валюті

333

301

- в іноземній валюті

334

302

з подальшим зарахуванням на поточні рахунки:

- в національній валюті

311, 313

333

- в іноземній валюті

312,314

334

20

Відображена видача грошових коштів з каси підприємства (організації) під звіт:

- в національній валюті

372

301

- в іноземній валюті

302

21

Відображена видача позики працівникові з каси

377

301

22

Здійснена виплата з каси акціонеру за викуплені у нього акції з каси

451

30

23

Відображена виплата грошових коштів, отриманих як цільове фінансування:

- з каси підприємства

48

30

- з рахунка в банку 31

31

24

Здійснена виплата заробітної плати працівникам:

- готівковими грошовими коштами з каси підприємства

66

301

- з поточного рахунка в банку із зарахуванням на особові рахунки працівників у банках

311

313

25

Здійснена виплата дивідендів:

- з каси підприємства

671

зо

- з рахунку в банку

31

26

Здійснені інші виплати засновникам (наприклад, за користування майном, виплати засновникові (учасникові), що вже вибув, частини активів підприємства, організації) грошовими коштами:

- з каси підприємства

672

зо

- з рахунку в банку

31

27

Відображена недостача грошових коштів підприємства (організації), виявлена при проведенні інвентаризації і в інших випадках:

- у касі підприємства

791

30

- на рахунку в банку

374

31

28

Відображено погашення заборгованості за короткостроковими позиками (поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями):

- з каси підприємства

60 (61)

30

- з рахунку в банку

31

29

Відображена втрата грошових коштів в результаті надзвичайних подій, що зберігаються:

- у касі підприємства

85

30

- на рахунку в банку

31

із списанням на фінансові результати

791

85

30

Відображена сплата з рахунків у банках:

- податкових зобов'язань

641

311, 313

- зобов'язань по зборах, обов'язкових платежах

642

- відрахувань на соціальні заходи

65

Операції з грошовими документами

31

Відображено надходження грошових документів у національній (іноземній) валюті на підприємство:

- придбаних за рахунок підзвітних сум

331 (332)

372

- від постачальників

63(377, 685)

32

Відображено використання грошових документів в національній і/або іноземній валюті в операційній діяльності підприємства

84

331

332

із списанням на фінансові результати

791

84

33

Відображена недостача грошових документів, виявлена під час проведення інвентаризації каси

- в національній валюті

791

331

- в іноземній валюті

332

Відображена видача путівки працівникові

377 (685)

331

Відображена втрата готівкових грошових документів в національній (іноземній) валюті в результаті надзвичайних подій

85

331 (332)

із списанням на фінансові результати

791

85

Бухгалтерські записи до облікових регістрів здійснюються на підставі первинних і зведених облікових документів (звітів касира і прикладених до них прибуткових і видаткових касових ордерів, виписок банку і прикладених до них копій платіжних доручень і т. ін.) в розрізі кореспондуючих рахунків в хронологічному порядку у підсумках за 2 - 3 дні. Можливо також попереднє накопичення даних про операції з грошовими коштами за кожен день в допоміжній відомості в необхідному аналітичному розрізі з подальшим перенесенням підсумкових оборотів за місяць в регістри.

Аналітичні дані про грошові кошти в іноземній валюті наводяться в гривнях і одночасно в тій валюті, в якій здійснювалася операція в іноземній валюті.

Залишки на відповідних рахунках у регістрах на кінець місяця визначаються як різниця між сумою сальдо на початок місяця і дебетових оборотів за рахунком за поточний місяць і сумою кредитових оборотів за місяць.

Сальдо рахунків звіряється з відповідними документами (звітами касира, виписками банку і т. ін.).

Спрощеним Планом рахунків для обліку і узагальнення інформації про грошову готівку і грошові документи передбачений рахунок 30 "Каса". Таким чином, цей рахунок об'єднує в собі наступні рахунки (субрахунки) загального Плану рахунків:

 • 30 "Каса";
 • 331 "Грошові документи в національній валюті";
 • 332 "Грошові документи в іноземній валюті".

Для обліку наявності і руху грошових коштів, які знаходяться на рахунках у банку і які можуть бути використані для поточних операцій, призначений рахунок 31 "Рахунки в банках". Даний рахунок об'єднує наступні рахунки (субрахунки) загального Плану рахунків:

 • 31 "Рахунки в банках";
 • 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";
 • 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".

За дебетом рахунків 30 "Каса" і 31 "Рахунки в банках" відображається надходження коштів і грошових документів в касу, грошових коштів на рахунки в банках підприємства, за кредитом - виплата коштів з каси підприємства, використання грошових документів, витрачання грошових коштів з банківських рахунків.

Найбільш поширену кореспонденцію рахунків для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій з обліку грошових коштів з використанням спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, наведемо в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. КОРЕСПОНДЕНЦІЮ РАХУНКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ СПРОЩЕНОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

2

3

4

Операції на рахунку 30 "Каса"

1

Оприбуткована готівкою виручка від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг)

30

37

2

Відображено отримання готівкових грошових коштів з банківського рахунку до каси підприємства

30

31

3

Здана готівкова виручка з каси підприємства в банк

31

30

4

Здана наявна виручка з каси підприємства в банк через службу інкасації

31*

30

5

Відображено надходження виручки, зданої в банк через інкасатора, на банківський рахунок

31

31*

6

Надходження внесків до статутного капіталу підприємства від засновників грошовими коштами до каси підприємства

30

40

7

Погашена заборгованість постачальникам і підрядчикам з каси підприємства за поставлені ТМЦ (роботи, послуги)

68

30

8

Виплачена заробітна плата з каси підприємства

66

30

* При необхідності відкривається окремий субрахунок, наприклад, "Грошові кошти в дорозі".

Операції на рахунку 31 "Рахунки в банках"

9

Надходження виручки від покупців і замовників на поточні рахунки підприємства

31

37

10

Надходження внесків до статутного капіталу підприємства від засновників грошовими коштами на поточні рахунки підприємства

31

40

11

Перерахована оплата постачальникам і підрядчикам за поставлені ТМЦ (роботи, послуги)

68

31

12

Сплачені зобов'язання з податків, зборів, обов'язкових платежів

64

31

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >