< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційна структура та функції Федерального казначейства Росії

Перехід Росії до ринкових відносин і відмова від єдиної державної форми власності вже на початку 90-х років поставили державу перед необхідністю захисту своїх фінансових інтересів. Касове виконання бюджетів усіх рівнів через Центральний банк Росії та комерційні банки опинилось без належного контролю з боку держави. Надзвичайно актуальним стало забезпечення обліку, підконтрольності, захищеності і керованості фінансовими ресурсами держави. Об'єктивно назріла необхідність створення органів виконавчої влади, здатних забезпечити реалізацію вимог держави щодо управління фінансовими ресурсами.

У грудні 1992 р. Президентом Російської Федерації було підписано указ "Про федеральне казначейство", що стало початком створення системи Федерального казначейства Росії. Федеральне казначейство Росії створене з метою підвищення дієвості державної бюджетної політики, ефективного управління доходами та видатками у процесі виконання бюджету федерації, підвищення оперативності у фінансуванні державних програм, посилення контролю за надходженням, цільовим і економним використанням фінансових ресурсів.

Єдина централізована система органів казначейства Російської Федерації є трирівневою і складається з:

- Федерального казначейства (Казначейства Росії) і підпорядкованих йому територіальних органів Федерального казначейства в республіках у складі Російської Федерації, краях, областях, автономіях, містах федерального значення Москві та Санкт-Петербурзі, містах, районах і районах у містах. Здійснює зведений систематичний, повний і стандартизований облік операцій і управління рухом коштів на рахунках казначейства, інформує вищі законодавчі та виконавчі органи влади про результати виконання федерального бюджету, керує роботою нижчестоящих органів казначейства;

у управління Федерального казначейства (УФК) - територіальні органи, розміщені в адміністративних центрах суб'єктів Федерації: республіках у складі Російської Федерації, краях, областях, автономних утвореннях, містах Москві і Санкт-Петербурзі. УФК забезпечують через нижчестоящі органи казначейства виконання всіх рішень щодо формування дохідної частини і використання коштів федерального бюджету;

- відділення Федерального казначейства (ВФК) в містах, районах і районах у містах, крім міст районного підпорядкування. Забезпечують формування дохідної частини федерального бюджету на території і цільове фінансування витрат отримувачів бюджетних коштів, ведуть облік операцій за рухом коштів на рахунках казначейства в установах банків і рахунках розпорядників коштів, відкритих в органах казначейства.

До складу Федерального казначейства Росії входить 83 управління по суб'єктах федерації та 2254 відділення по містах і районах суб'єктів федерації. У системі казначейства працює понад 50 тисяч працівників.

Організовані за трьохрівневою структурою органи казначейства сприяють реалізації принципів бюджетного федералізму. Через систему цих органів забезпечується вертикальне й горизонтальне вирівнювання доходів бюджетів. Вони мають повний набір засобів і методів для перерозподілу коштів між відповідними бюджетами.

Органи федерального казначейства організовані за певними правилами й процедурами, мають достатньо важелів для забезпечення та втілення в життя принципів фактичної рівності, фінансової стійкості та незалежності всіх елементів бюджетної системи. Ці принципи реалізуються в процесі організації міжбюджетних відносин на засадах прозорого й науково обґрунтованого перерозподілу бюджетних коштів і здійснюваній у державі політиці фінансової децентралізації владних повноважень.

Діяльність Казначейства регламентується Положенням про Федеральне казначейство, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 01.12.2004 р. № 703. Згідно з Положенням Федеральне казначейство (Казначейство Росії)3 є федеральним органом виконавчої влади (федеральною службою4), що здійснює відповідно до законодавства Російської Федерації правозастосовні функції щодо забезпечення виконання федерального бюджету, касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, попереднього і поточного контролю за веденням операцій з коштами федерального бюджету головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачами коштів федерального бюджету.

Федеральне казначейство очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади Урядом за поданням Міністра фінансів Російської Федерації. Керівник Казначейства має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром фінансів Російської Федерації за поданням керівника Федерального казначейства.

Відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації Казначейство є одним із учасників бюджетного процесу, що наділене відповідними повноваженнями в сфері управління державними фінансовими ресурсами. Для виконання цього стратегічного завдання органи федерального казначейства виконують широкий спектр функцій, адекватних їх ролі в сфері бюджетно-податкової політики, що проводиться у державі:

 • - забезпечують касове виконання федерального бюджету за доходами і видатками;
 • - здійснюють оперативне управління фінансовими ресурсами держави через функціонування єдиного казначейського рахунка;
 • - ведуть облік доходів і видатків федерального бюджету;
 • - проводять попередній та поточний фінансовий контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;
 • - взаємодіють з органами державної податкової служби, іншими органами державної та місцевої влади, Центральним банком, його установами на місцях, іншими фінансово-кредитними установами з метою удосконалення роботи і посилення контролю за виконанням федерального бюджету;
 • - спільно з Центральними банком беруть участь у розробці і реалізації погодженої кредитно-грошової політики держави.

Виступаючи в ролі "касира" і "головного бухгалтера" федерального Уряду, з одного боку, та "фінансового контролера" в частині здійснення попереднього і поточного контролю за використанням коштів федерального бюджету, з другого, органи федерального казначейства займають пріоритетну роль у фінансовій системі держави, забезпечують ефективне управління державними фінансами.

Практика фінансового управління й організації ефективного контролю за бюджетним процесом сформулювала як визначальну норму бюджетного права -"принцип єдності каси", згідно з яким усі державні кошти зосереджуються в одній касі і регулюються єдиним бухгалтерським обліком. Цей принцип реалізується через функціонування єдиного рахунка, відкритого для Федерального казначейства у Центральному банку Російської Федерації. З цього рахунка проводяться всі операції органів державного управління і на ньому консолідуються всі державні фінансові ресурси, до яких відносяться:

 • - кошти федерального бюджету;
 • - кошти бюджетів суб'єктів Російської Федерації;
 • - кошти місцевих бюджетів;
 • - кошти державних позабюджетних фондів;
 • - позабюджетні кошти бюджетних організацій.

З 2008 року Казначейство Росії почало регулярно розміщувати кошти федерального бюджету на банківських депозитах та управляти таким чином ліквідністю єдиного рахунка, що дозволило створити умови для більш якісного та ефективного управління бюджетними коштами, спрямованого на забезпечення безумовного виконання грошових зобов'язань федерального бюджету по мірі настання строків платежів за ними.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >