< Попер   ЗМІСТ

Механізм гарантування економічної безпеки малого підприємства

Систему гарантування ЕБМП потрібно планувати та формувати вже у процесі створення бізнес-плану розвитку малого підприємства, адже управління економічною безпекою передбачає постійний моніторинг її стану і рівня як по підприємству загалом, так і за її функціональними складовими. Кількісна оцінка безпеки передбачає вирішення таких завдань: вибір системи показників оцінки сфер життєдіяльності підприємства; формування граничних значень показників за окремими стадіями життєвого циклу підприємства; формування комплексної оцінки стану безпеки; шкалування комплексної оцінки рівня економічної безпеки.

Механізм гарантування належного рівня ЕБМП ґрунтується на відповідній концепції та системі її гарантування. При цьому основними принципами такої системи є:

  • - неперервність удосконалення та розвитку;
  • - комплексне використання арсеналу засобів захисту в усіх структурних елементах виробничої системи і на всіх етапах технологічного процесу малого підприємства;
  • - надійність (рівномірність захисту в усіх складових системи з погляду однакових обсягів загроз);
  • - розумна достатність (забезпечення раціонального використання можливостей підприємства на ґрунті ранжування загроз та виокремлення відповідно до рангу визначених ресурсів для зміцнення безпеки);
  • - успішність вирішення проблем безпеки;
  • - еталонування (формування послідовних меж/етапів захисту за комплексного використання арсеналу засобів та методів захисту);
  • - оптимальність чи прогресивність (регламентує застосування математичних, аналітичних, програмних, статистичних та інших методів);
  • - узгодженість й організованість (завдяки мотивації та підготовці користувачів і дотриманню ними встановлених правил; постійної готовності до ліквідації будь-яких негативних ситуацій економічного характеру);
  • - гнучкість (можливість зміни окремих елементів без суттєвих змін системи загалом).

Механізм гарантування економічної безпеки малого підприємства зображено нарис. 16.3.

Довгострокове ефективне функціонування та розвиток малого підприємства базується на стратегічному плануванні його діяльності. Відповідно, можна сформулювати визначення суті поняття "стратегічне планування економічної безпеки малого підприємства" як процес формування та прийняття стратегічних рішень у довгостроковій перспективі залежно від стану як системи гарантування економічної безпеки підприємства, так і її зовнішнього середовища.

Стратегія управління ЕБМП - це система накопичення, обробки і систематизації інформації про фактори безпеки, яка постійно вдосконалюється та дає змогу приймати стратегічні рішення для їх своєчасного врегулювання або, якщо фактори переходять у стан загроз, розглянути можливості їх врегулювання згідно з цілями, призначенням і принципами функціонування та розвитку системи гарантування ЕБМП.

 
< Попер   ЗМІСТ