< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка ефективності заходів по просуванню та продажу турпродукту

Необхідно проаналізувати наступні складові.

1. Політика просування турпродукту.

Об'єкти аналізу: структура просування турпродукта (методи просування турпродукта, пропорції при змішаних методах просування); форми просування турпродукту, форми прямого просування турпродукту, співвідношення типів посередників.

Критерії ефективності: структура просування турпродукту, форми просування турпродукту, форми прямого просування турпродукту, співвідношення типів посередників, які відповідають цілям організації і забезпечують максимальний обсяг продажу і мінімізацію витрат на просування турпродукту.

2. Цінова політика.

Об'єкт аналізу: варіанти (стратегії) ціноутворення на види турпродукту.

Критерії ефективності: варіанти (стратегії) ціноутворення відповідають цілям туроператора, маркетинговим стратегіям просування турпродукту і фазам життєвого циклу (ЖЦ) асортиментних груп (позицій) турпродукту (фази ЖЦ: "зародження", "швидке зростання", "сповільнене зростання", "насичення", "спад").

3. Політика тур продукту.

Об'єкт аналізу: запланована структура асортименту турпродукту. Критерії ефективності: частка кожного турпродукту (групи, позиції) в планованому асортименті випуску повністю відповідає його фазі ЖЦ.

 • 4. Туристична рекламна політика. Об'єкт аналізу: туристична реклама.
 • 5. Політика транспортування туристів.

Критерії ефективності: застосовуються найбільш оптимальні з погляду швидкості і економічності форми транспортування (автотранспорт, залізниця і т.п.), визначаються найбільш оптимальні маршрути перевезень туристів тощо.

Маркетингові стратегії

Об'єкт аналізу: маркетингова стратегія просування турпродукту (тут: загальний план виходу на ринок з конкретною групою турпродуктів, що включає сукупність таких характеристик, як рівень цін, рівень витрат на стимулювання просування турпродукту, частка в структурі випуску, методи просування, розповсюдження, націленість на певні сегменти ринку, конкурентні переваги, позиціонування турпродукту на ринку, стратегія охоплення ринку) по кожній групі (позиції) турпродукту.

Критерії ефективності: стратегії просування турпродуктів по кожній групі турпродукту (позиції) відповідають фазі його ЖЦ і цілям організації.

Організаційні аспекти просування турпродукту

Об'єкти аналізу: структура управління просуванням турпродукту, регламентація діяльності щодо просування турпродукту, система планування просування турпродукту, система контролю витрат на просування, система управління комерційними, фінансовими і внутрішньо-фірмовими ризиками.

Критерії ефективності:

 • а) структура управління просуванням турпродукту відповідає розмірам, оргструктурі, ресурсам (можливостям), напряму діяльності (сегментам бізнесу), встановленим цілям і прийнятим стратегіям розвитку туроператора і забезпечує гнучке реагування на зовнішні умови функціонування, що швидко змінюються (вимоги ринку);
 • б) є в наявності організаційно-нормативні документи, що регламентують діяльність з просування турпродукту;
 • в) у методиці планування просування турпродукту, що застосовується, враховуються наступні основні моменти:
  • - обрана модель розвитку туроператора (зокрема стратегія ринкової конкуренції);
  • - максимально можливий обсяг продажу, що визначається на основі дослідження ринкової кон'юнктури (максимально можливий обсяг продажу при даному рівні і співвідношенні різних цін з урахуванням певного стану і тенденцій розвитку ринку і формуючих його чинників, тобто потенційного об'єму ринку), а також оцінки ресурсів і потенціалів туроператора;
  • - найбільш оптимальний з точки зору максимізації прибутку відповідно до можливостей (потенціалів) організації обсяг пропозиції турпродукту (при якому забезпечується рівність граничного доходу і граничних витрат);
  • - ув'язка планів продажу з планами створення турпродукту, а також для формування і ув'язки показників фінансових планів туроператора;
  • - поєднання жорсткої (базові орієнтири в довгостроковому плануванні) і гнучкої (коригування короткострокових і середньострокових планів просування турпродукту у міру зміни цілей і умов функціонування туроператора) систем планування;
  • - поєднання загальних і допоміжних (у розрізі ринкових сегментів, географії продажів) планів просування турпродукту;
  • - система оперативного контролю виконання планів просування турпродукту;
 • г) розроблена і застосовується система кошторисного контролю витрат на просування і продаж турпродукту;
 • д) розробляються і застосовуються механізми мінімізації ризиків, наприклад:
  • - договори поручительства, договори факторингу, договори страхування, термінові контракти (хеджування);
  • - внутрішньо-фірмові джерела зниження ризику - контроль контрагентів за договорами: аналіз фінансової стійкості та надійності замовників, визначення груп ризику замовників для лімітації дебіторської заборгованості (встановлення параметрів комерційного кредитування), формування досьє на замовників; грамотне складання договорів; контроль кадрів; система комерційної безпеки тощо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >