Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальні засади педагогікиПредмет і завдання педагогікиПедагогіка як наука Об'єкт, предмет, основні функції і завдання педагогікиОсновні педагогічні категоріїСистема педагогічних наукМіжпредметні зв'язки педагогікиФілософські основи сучасної освітиПоняття про філософію освіти та основні її функціїТри основні напрями філософії освіти у вирішенні найважливіших педагогічних проблемМарксизм про роль освіти у процесі власного самотворення людини та протидії відчуженню від своєї людяностіФілософія екзистенціалізму про знаходження шляху до справжньої, автентичної людини у справжньому, автентичному життіФілософія нестабільності І.Пригожина про виховання в людини мужності та відповідальності за своє життя у світі нестабільних феноменівРоль освіти у забезпеченні глобальної безпеки фізичних та екзистенційних першооснов існування людства у світлі вимог філософії глобальних проблемРозвиток, виховання та формування особистостіПоняття про розвиток особистості. Роль спадковості у формуванні особистості. Роль середовища, виховання та навчальної діяльності в розвитку і формуванні особистості.Розвиток особистості та його рушійні сили. Акмеологічні основи глобальної зрілості підростаючої людини на вікових етапах життя. Перші стадії раннього дитинства. Дошкільний вік. Молодший шкільний вік.Підлітковий вік (11-15 років). Вік старшокласників (15-17 років). Зарубіжні теорії розвитку особистості. Логіка і методика науково-педагогічних дослідженьМісце та роль науково-педагогічних досліджень у розв'язанні проблем педагогіки. Методи науково-педагогічних досліджень. Теоретичні методи дослідження. Стратегія розгортання науково-педагогічного дослідження. Основні його складові. Актуальність проблеми. дослідження. Предмет і об'єкт дослідження. Мета і завдання дослідження. Гіпотеза дослідження. Методологічні основи дослідження. Організація педагогічного експерименту. Вирішення проблеми вимірювань. Обов'язкові етапи математичного дослідження педагогічних явищ.Формулювання наукової новизни та визначення практичного і теоретичного значення дослідження. Визначення предмета захисту. З історії педагогікиПедагогіка Давнього світуПредмет, функції та завдання історії педагогіки. Виховання у первісному суспільстві.Період первісного стада. Період родової общини (приблизно 40-7 тис. років тому). Період розпаду первісного ладу (7-6 тис. років тому). Перші школи у світовій цивілізації. Виховання і навчання у Давній Греції.Педагогічні аспекти у філософських системах давнього світу. Школа і педагогічна думка в середньовічній ЄвропіСередньовічні освітні заклади. Система лицарського виховання. Освіта і виховання дівчат у Середньовіччі. Бюргерське виховання. Університетське виховання. Стихійне виховання дітей селян. Місце та роль епохи Середньовіччя в культурно-освітньому розвитку Західної Європи. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей в епоху Відродження та РеформаціїКультура епохи європейського Відродження та її відображення в освітньо-виховній практиці. Школа і педагогічна думка епохи Реформації. Організація шкільного навчання. Класно-урочна система. Вікова періодизація. Система шкіл і зміст навчання. Поняття природовідповідності виховання. Дидактичні погляди Я.А.Коменського. Значення творчої спадщини Я.А.Коменського для розвитку педагогіки і шкільної практики у наступні століття. Західноєвропейська педагогіка епохи буржуазних революцій та ПросвітництваСпрямованість педагогічної думки епохи буржуазних революцій та Просвітництва. Джон Локк про виховання та освіту. Ідеї французького Просвітництва XVIII ст. у вченні Клода Андріана Гельвеція. Дені Дідро про державну систему безстанової народної освіти. Жан-Жак Руссо і його теорія природного виховання. Вікова періодизація.Європейська класична педагогіка кінця XVIII - першої половини XIX ст.Проблеми розвитку європейської педагогічної думки та практики кін. XVIII - першої пол. XIX ст. Педагогічні ідеї та педагогічна діяльність Г.Песталоцці. Педагогічні ідеї та проекти німецьких педагогів-філантропістів. Неогуманізм у педагогіці В. Гумбольдта. Педагогічна діяльність Й.Гербарта та Ф.Дістервега. Фрідріх Вільгельм Адольф Дістервег (1790-1866). Проблеми формування особистості у педагогічних поглядах Р.Оуена. Світова педагогічна думка та практика кінця ХІХ-ХХ ст"Теорія "громадянського виховання" і "трудової школи". Теорія "вільного виховання". Експериментальна педагогіка. Педагогіка прагматизму (педагогіка дії) Джона Дьюї. Теорія нового виховання і "нових шкіл". Теорія центрів інтересів дитини. Функціональна педагогіка. Педагогічний напрям дидактичної художності. Теорія цілісного виховання Рудольфа Штайнера - вальдорфська педагогіка. Сугестопедагогіка. Школа і педагогічна думка у Київській Русі (ІХ-ХІV ст.) та періоду Відродження в Україні (XVI-середина XVIII ст.)Виховні традиції у Київській Русі. Розвиток писемності та виникнення перших шкіл. Перекладацька діяльність та педагогічні пам'ятки Київської Русі. Культура та освіта Українського Відродження. Братські школи в Україні.Українські козацькі школи. Перші навчальні заклади вищого типу на східнослов'янських землях - Острозька та Києво-Могилянська академії. Видатні діячі української освіти XVI - першої половини XVIII ст. Розвиток вітчизняної школи та педагогічної думки впродовж другої половини XVIII-XIX столітьЗагальна характеристика розвитку освіти на українських землях упродовж другої половини XVIIІ-XIX століть. Педагогічні погляди Г.С.Сковороди. Культурно-освітня діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.Культурно-освітня діяльність західноукраїнських діячів І.Вагилевича, Я.Головацького, Й.Левицького. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність О.Духновича. Життя і педагогічна діяльність К.Ушинського. Значення педагогічної діяльності М.Пирогова, М.Корфа та Х.Алчевської для розвитку педагогічної думки в Україні. Ідеї національного шкільництва М.Драгоманова, Т.Шевченка, М.Грушевського.Вітчизняна школа та педагогіка у XX століттіОсновні етапи розвитку вітчизняної школи та педагогічної думки у XX столітті.Педагогічні погляди І.Франка та Л.Українки. Освітньо-педагогічна діяльність Тимофія Григоровича Лубенця (1855-1936). Педагогічна творчість Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970). Дидактика - теорія освіти і навчанняДидактика як наукаЗв'язок дидактики з іншими науками та конкретними методиками. Основні педагогічні напрями.Поняття про дидактичну систему та її елементи. Предметна, функціональна та історична площини розгляду дидактичних систем.Історична (генетичного та прогностичного аналізів) площина розгляду дидактичних систем. Процес навчання та стратегія його організаціїРушійні сили навчального процесу. Функції процесу навчання. Методологічні засади процесу навчання. Внутрішній процес засвоєння знань та його структура. Осмислення і розуміння. Стратегія діяльності вчителя, спрямована на дотримування під час навчання закономірностей внутрішнього процесу засвоєння знань учнями: Ланка сприймання.Ланка осмислення і розуміння.Ланка узагальненняЛанка закріплення.Зміст освіти як вихідна ланка процесу навчанняПоняття про зміст загальної середньої освіти та його структуру.Навички та вміння. Проблеми реалізації компонентів змісту шкільної освіти. Історичний аспект формування змісту шкільної освіти. Нормативні основи реалізації змісту загальної середньої освіти в сучасній школі. Наукові вимоги до формування змісту освіти: Стратегія відбору та структурування змісту освіти під час підготовки вчителя до уроку:Цілі навчання як системотворчий елемент дидактичної системиМета навчання як базова основа для визначення його цілей. Групи цілей навчання. Поділ цілей навчання на групи в зарубіжній педагогічній науці та практиці - таксономія Блума. Ієрархічність та діагностичність цілей навчання. Стратегія формування цілей навчання під час підготовки вчителя до уроку:Засоби навчанняПоняття про засоби навчання та їхню класифікацію. Підручник як навчальний засіб, який найповніше відображає зміст освіти, що підлягає засвоєнню. Роль і місце ілюстрацій у загальнодидактичній структурі підручника. Аудіозаписи або засоби слухової наочності. Візуальні або екранні засоби. Аудіовізуальні або наочно-слухові засоби. Відеозаписи. Комплексне використання технічних засобів навчання. Стратегія комплексного використання аудіовізуальних засобів навчання.Паспортизація навчального кабінету.Комп'ютер та інформаційні технології в навчальному процесі. Дидактичні можливості комп'ютера. Дидактичне програмування та комп'ютерні програми. Вплив інформації на психічний розвиток особистості. Мотивація навчальної діяльності школярівПоняття про стимуляційно-мотиваційний компонент процесу навчання. Позитивні й негативні мотиви навчання. Класифікація мотивів навчання. Мотивація учіння та зовнішня стимуляція його. Стратегія формування вищого рівня базової потреби учня у пізнанні.Закони, закономірності та принципи навчанняЗакони у дидактиці. Закономірності процесу навчання. Структура дидактичних принципів та їхня система. Дидактичний принцип природовідповідності. Дидактичний принцип науковості.Дидактичний принцип свідомості та активності учнів в навчанні.Дидактичний принцип наочності. Дидактичний принцип емоційності. Дидактичний принцип художності. Дидактичні принципи системності та систематичності й послідовності в навчанні Дидактичний принцип системності.Дидактичний принцип індивідуальної творчості. Дидактичні принципи, зумовлені соціально-економічними змінами в Україні в 90-х рр. XX ст. Принцип демократизації.Принцип гуманізації та духовності.Принцип орієнтації на національні вартості. Дидактичні принципи, які лежать в основі сугестопедичного навчання. Принцип радості, ненапруженості та концентративної психорелаксапії.Принцип єдності свідомого-парасвідомого та інтегральної мозкової активації.Принцип сугестивного взаємозв'язку на рівні резервного комплексу.Методи навчанняМетоди навчання, їхня сутність, функції, структура. Стратегія використання методу навчання у світлі синергетичної методологи.Класифікація методів навчання.Методи організації та самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності.Методи стимулювання і мотивації учіння.Методи контролю і самоконтролю в навчанні. Бінарні методи навчання. Характеристика словесних методів навчання. Робота з підручником. Наочні методи навчання. Практичні методи навчання.Ситуаційний метод. Методика CASE.Сугестивні методи навчання. Релаксопедичний метод навчання.Сугестопедичний метод навчання та його модифікації. Стратегія вибору навчальних методів.Контроль, оцінка та корекція навчально-пізнавальної діяльності учнівПоняття про контроль навчальної діяльності, його сутність і функції. Функції контролю:Види оцінювання навчально-пізнавальної діяльності учнів:Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-баль-ною системою оцінювання. Вимоги до оцінки результатів навчання. Поняття про якість знань. Підготовка та проведення екзаменів. Методика проведення екзамену. Проблема оцінювання рівня засвоєння учнем досвіду творчої діяльності та досвіду емоційно-ціннісного ставлення до світу. Досвід творчої діяльності. Досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу.Формування в учнів самоконтролю та самооцінки. Форми навчанняУрок - основна форма навчання. Вимоги до уроку як основної організаційної форми навчально-пізнавальної діяльності школярів. Основні елементи уроку. Форми роботи на уроці. Індивідуальна форма роботи. Фронтально-колективна робота. Групова робота. Основні типи уроків та їхня структура. Урок засвоєння нових знань. Урок формування умінь і навичок. Урок застосування знань, умінь і навичок. Урок узагальнення та систематизації знань. Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок. Комбінований (змішаний) урок. Нестандартні уроки. Релаксопедичні та сугестопедичні уроки. Стратегія вибору вчителем типу уроку. Позаурочні форми навчання. Факультативні заняття. Практикуми. Семінарські заняття. предметних гуртків. Додаткові індивідуальні та групові заняття. Домашня навчальна робота. .Сучасні навчальні технологіїТехнологи розвивального навчання. Зміст технології розвивального навчання в молодших класах. Зміст технології системно-розвивального навчання в середніх та старших класах. Рекомендована література з проблем розвивального навчання.Технологи модульно-рейтингового навчання. Варіант 1. Варіант 2. Варіант 3. Варіант 4. Технологія проектного навчання. Розділи проекту:Творчі проекти. Сугестопедична технологія ХЕТвоД.Теорія вихованняСуть процесів виховання та самовихованняВиховний ідеал у системі виховної роботи з учнями. Рідна мова - пісня солов'їна:Мій край - моя історія жива:Роде наш красний, роде наш прекрасний:Струни серця:Кришталеві джерела:Рушійні сили процесу виховання. Внутрішні суперечності:Зовнішні суперечності:Структурні елементи процесу виховання та основні його етапи. Самовиховання як вища форма розвитку особистості. Визначення результативності процесу виховання. Дуже низький рівень. Низький рівень. Середній рівень. Високий рівень. Закономірності та принципи вихованняХарактеристика основних принципів виховання.Зміст процесу вихованняВиховання громадянської культури. Патріотизм.Політична освіченість.Моральність. Трудова активність учнів.Виховання розумової культури. Філософсько-світоглядні основи підростаючої людини. Виховання моральної культури учня. Екологічне виховання. Виховання естетичної культури. Фізичне виховання. Методи виховання та самовихованняПоняття про методи виховання та самовиховання. Проблема класифікації методів виховання та самовиховання. Вихідні основи класифікації методів виховання та самовиховання автентичної спрямованості особистості як складно організованої унікальної нестабільної системи. Стратегіальна життєорганізація особистості Методи виховання та самовиховання як структурні елементи системи "процес виховання та самовиховання" автентично спрямовуваної особистості.Методи виховання, спрямовані на засвоєння вихованцем вічних цінностей. Системне виховання цінностей. Принагідне навчання цінностей. Метод переорієнтації зусиль вихованця. Метод приучування. Метод переконування і сугестії. Схвалення і осудження. Виховання прикладом і на прикладі. Участь у доброчинній діяльності та жертовність. Долання життєвих моральних випробувань. Молитва. Організаційні форми виховної роботиПоняття про організаційні форми виховної роботи. Індивідуальні форми виховання.Релаксопедичні сеанси. Презентація індивідуальної творчої роботи. Підготовка до олімпіад них змагань і різноманітних конкурсів. Позакласне читання. Колекціонування. Різноманітні заняття сфери інтересів. Мікрогрупові та групові форми виховання. Година класного керівника. Політичні інформації. Групова бесіда. Диспути. Туристичний похід. Масові форми виховання. Зустрічі з цікавими людьми. Масові шкільні свята. Конкурсні змагання. Загальна характеристика форм виховання, визначених за критеріями місця проведення, складності організації, цільової спрямованості та засобів виразності.За місцем проведення.За складністю організації.За цільовою спрямованістю.За засобами виразності .Соціально-педагогічна діяльність у сучасних загальноосвітніх навчальних закладахМісце та роль соціально-педагогічної діяльності у роботі сучасного загальноосвітнього закладу. Модель соціально-педагогічної діяльності у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі. Стратегія розробки концепції шкільної соціально-педагогічної діяльності:Стратегія зовнішньої соціально-педагогічної діяльності загальноосвітнього навчального закладу.Стратегія управління соціально-педагогічною діяльністю загальноосвітнього навчального закладу.Річна циклограма діяльності соціального педагога може мати приблизно таке спрямування:Методика співпраці соціального педагога з опорним пунктом громадськості та міліції.Стратегічні основи співробітництва соціального педагога з інспекцією відділу міліції у справах неповнолітніх.Соціально-педагогічні основи профілактики суїцидальної поведінки серед дітей та учнівської молоді.Соціально-педагогічні умови доцільного сценарного програмування особистості учня.Стратегія підвищення рівня розвитку соціального інтелекту учня на основі педагогічно доцільної коректі його сценарного програмування.Формування колективу та його вплив на особистісно-орієнтоване виховання учняПоняття про колектив, його ознаки, функцію, структуру. А.С.Макаренко про розвиток колективу і виховання в ньому. В.О.Сухомлинський про виховання шкільного колективу і його вплив на виховання учня. Учнівський колектив як нестабільне системне утворення, його роль в особистісно-орієнтованому вихованні учня. ШколознавствоУправління та педагогічний менеджмент у загальноосвітніх навчальних закладахПедагогічний менеджмент як основа новітніх підходів до управління освітою.Зміст та структура державного управління освітою в Україні. Інспектування зальноосвітнього закладу.Принципи управління загальноосвітніми навчальними закладами. Управлінські органи у загальноосвітньому навчальному закладі. Директор школи. Заступник директора з навчально-виховної роботи у середніх та старших класах. Заступник директора з навчально-виховної роботи у молодших класах. Заступник директора з наукової роботи. Заступник директора з виховної роботи.Заступник директора із соціально-педагогічної роботи. Заступник директора з господарської частини. Важливі управлінські функції загальноосвітнього навчального закладу. Конференція.Рада школи.Педагогічна рада.Учнівський комітет.Учнівський парламент.Ради командирів. Батьківські комітети класу і школи. Профспілкові об'єднання вчителів.Планування та облік роботи педагогічних колективів шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів. Перспективне планування. Річне планування. Поточне планування. Роль та місце педагогічного менеджменту в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. Розбудова інноваційної педагогічної системи загальноосвітнього навчального закладуПередумови інноваційних змін в освіті. Умови здійснення інноваційної освітньої діяльності в Україні. Інноваційна освітня діяльність на рівні загальноосвітнього закладу. Принципи розбудови інноваційної педагогічної системи загальноосвітнього закладу. Принцип природовідповідності. Принцип культуровідповідності. Методична робота у загальноосвітньому закладіЗначення методичної роботи для підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя. Зміст та форми методичної роботи у загальноосвітньому закладі. Форми методичної роботи.Індивідуальні консультації. Наставництво. Творчий звіт учителя. Конкурси "Учитель року". Групові та колективні форми методичної роботи.Предметні комісії та методичні об'єднання вчителів. Науково-методичні ради. Школи молодого вчителя. Методичні кабінети. Школи передового педагогічного досвіду. Опорні школи.Експериментальні педагогічні майданчики. Творчі групи вчителів. Педагогічні читання. Науково-практичні конференції.Семінари-практикуми."Педагогічний міст"."Педагогічні десанти".Вивчення і впровадження у педагогічну практику передового педагогічного досвіду. Узагальнення передового педагогічного досвіду. Упровадження в педагогічну практику передового педагогічного досвіду. Атестація педагогічних працівників.
 
Наст >