< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка рівня культури підприємства

Досить важливим для прогнозування динаміки фінансового розвитку підприємства є оцінка його образа і рівня культури.

Культура корпорації - це сукупність цінностей, норм, ідей, що підсвідомо і свідомо формують стиль поводження співробітників.

Основні аспекти культури підприємства:

 • o економічний (відношення до прибутку, контролю);
 • o організаційний (стандартизація, формалізація, чітке ціле покладання, ієрархія);
 • o технічний (інновації, ступінь ризику, роль НДДКР);
 • o ринковий (роль маркетингу, відношення до партнерів, роль переваг клієнта) тощо.

Аналіз даної складового управлінського обстеження включає оцінку наступних підсистем:

 • 1) ціннісно-нормативна:
  • o основні цінності, поділювані в організації;
  • o корпоративні традиції;
  • o корпоративні правила (взаємини з клієнтами).
 • 2) організаційної структури:
  • o формальна і неформальна організаційна структура;
  • o структура влади і лідерства;
  • o норми і правила внутрішньої взаємодії;
  • o традиції і правила "внутрішнього розпорядку" (поводження на робочому місці).
 • 3) структури комунікацій:
  • o структура формалізованих і неформальних інформаційних потоків;
  • o якість комунікації: втрата і перетворення інформації;
 • 4) структури соціально-психологічних відносин:
  • o структура взаємних симпатій, виборів, переваг (соціометрична карта);
  • o система ролей в організації (конструктивних, деструктивних тощо);
  • o внутрішня позиційність і конфліктність;
  • o відносини до керівників організації (авторитетність).
 • 5) структури зовнішньої ідентифікації (фірмового стилю):
  • o імідж організації - образ який направлено транслюється клієнту;
  • o імідж, що відтворюється в реальному спілкуванні з клієнтом;
  • o сприйняття компанії і її продукції в суспільстві;
  • o рекламні атрибути: логотип, слоган тощо.

Для аналізу даної складового управлінського обстеження також можна скористатися наступною системою показників (табл. 4.10).

Основні риси досконалої в етичному плані фірми - "корпорації майбутнього" сформульовано одним з ідеологів "концепції ділової етики" Кристофером Стоуном, автором книги "Культура корпорації":

 • 1. Корпорація як цивільна особа:
  • o опікується про дотримання законів (навіть якщо є можливість їх обійти при великій прибутковості);

Таблиця 4.10. Показники оцінки образа і рівня культури організації

Найменування показника

Система оцінки показника

Заходи щодо підвищення показника

Рівень сформованості корпоративної культури

Кількість співробітників, що сприймають пріоритетні задачі організації

Глибокий аналіз історії підприємства, формування цінностей і пошуку втрачених традицій

Орієнтація на довгострокове (стратегічне) мислення, задоволення запитів споживачів на основі проведення опитувань серед них

Наявність у підприємства короткострокових або довгострокових планів розвитку

Підвищення професіонального рівня керівників, проведення занять з персоналом

Етика управління

Кількість конфліктів на різних рівнях, ефективність їхнього вирішення, наявність традицій, кодексу і норм поводження

Розробка правил і норм поводження усередині підприємства

Ключова фігура в керуванні

Рівень освіти, досвіду, зв'язків, готовності до ризику, проходження навчання, саморозвитку особистості

Удосконалювання відповідної якісної характеристики

 • o сприяє законотворчості, добровільно надаючи наявну інформацію про додаткові заходи, необхідні в даній галузі промисловості;
 • o дотримує фундаментальних норм суспільної моралі, не прибігаючи до обману, корупції тощо;
 • o за кордоном діє з повагою до законів країни, що приймає, не суперечить зовнішній політиці своєї держави.
 • 2. Корпорація як виробник:
  • o орієнтується на виробництво безпечних і надійних товарів за слушними цінами.
 • 3. Корпорація як роботодавець.
 • o опікується про безпеку виробництва;
 • o опікується про гарний емоційний стан своїх працівників;
 • o не допускає дискримінації.
 • 4. Корпорація як суб'єкт управління ресурсами:
  • o опікується про їхнє ефективне використання;
  • o опікується про естетику займаної земельної ділянки.
 • 5. Корпорація як об'єкт інвестування:
  • o захищає інтереси інвесторів;
  • o повністю й правдиво надає інформацію про своє економічне становище.
 • 6. Корпорація як конкурент:
  • o не приймає участі в нечесній конкуренції з однієї сторони й необґрунтованому обмеженні конкуренції - з іншої.
 • 7. Корпорація як учасник соціального розвитку:
  • o стимулює нововведення й реагує на впровадження нової продукції й технологій;
  • o не забуває, що її діяльність впливає на якість життя і приймає на себе пов'язану із цим відповідальність.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >