< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Адвокатська етика в Україні

Етичні засади адвокатської професії визначені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Стаття 4 цього Закону визначила їх так: "Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності".

17 листопада 2012 р. Установчим з'їздом адвокатів України було схвалено Правила адвокатської етики, де основним принципам адвокатської етики присвячено Розділ II Правил - "Основні принципи адвокатської етики".

Згідно з Правилами, (розд. II) адвокати у своїй повсякденній практиці керуються такими принципами: незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності, дотримання законності, домінантність інтересів клієнта, неприпустимість конфлікту інтересів, конфіденційність, компетентність та добросовісність, повага до адвокатської професії, культура поведінки, обмежене рекламування діяльності адвокатів. На етичних моментах ми зупинимось більш детально в розділі про адвокатську етику, зокрема доведеться зупинитися на питаннях співвідношення етичних принципів із законодавчими положеннями.

Законодавче декларування принципу незалежності адвоката слід розуміти як:

  • а) надання адвокатові права самостійно розробляти та здійснювати, в межах закону, тактику і стратегію захисту та представництва у конкретній справі при наданні правових послуг;
  • б) заборону тиску на адвоката з боку будь-яких приватних чи службових осіб, з метою примусити його змінити позицію на шкоду інтересам клієнта.

Однак існує поняття незалежності в етичному сенсі. Специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної свободи адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов'язків, що передбачає його незалежність від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність, зокрема, з боку державних органів, а також від впливу особистих інтересів.

Захисник не може допускати у своїй професійній діяльності компромісів, що применшували б його незалежність, з метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або клієнту, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами клієнта і перешкоджають належному наданню йому правової допомоги.

Адвокат має уникати такої діяльності, яка б ставила його в юридичну, матеріальну або моральну залежність від інших осіб, підпорядковувала його вказівкам або правилам, які можуть увійти в суперечність із нормами чинного законодавства про адвокатуру і цими Правилами, або можуть в інший спосіб перешкоджати вільному і незалежному виконанню адвокатом його професійних обов'язків.

Адвокат не зобов'язаний при виконанні доручення клієнта керуватися вказівками інших осіб щодо змісту; форм, методів, послідовності й часу здійснення його професійних прав і обов'язків, якщо вони суперечать його уявленню про оптимальний варіант виконання доручення клієнта.

Дотримання законності

У своїй професійній діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності, використовувати всі свої знання і професійну майстерність для належного захисту і представництва прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.

Адвокат не має права у своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам. Він не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопорушень, або в інший спосіб зумисно сприяти їх скоєнню клієнтом або іншими особами.

У своєму приватному житті адвокат також зобов'язаний дотримуватися закону, не вчиняти правопорушень і не сприяти зумисному їх скоєнню іншими особами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >