< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Операційні технології

Під час самостійного вивчення теми важливо звернути особливу увагу на дане питання, оскільки операційні технології являються чи не одним із найважливіших інструментів операційного менеджменту.

Основні положення теми розкриті у підручнику Р.Б. Чейза, Н.Д. Еквілайна, Р.Ф.Якобса[52).

Додаткові матеріали щодо сучасних тенденцій науково-технічного прогресу студенти знайдуть в енциклопедичному довіднику "Сучасне управління" [130, С.701 -755]. Позиції України на міжнародному ринку технологій узагальнені в навчальному посібнику "Україна і світове господарство" [161, с. 132-142).

Технологія - це важливий ресурс не тільки для окремих операцій виробничого процесу, але і для зростання і підвищення ефективності роботи фірми в цілому.

Недарма говорять, що саме технологічний прогрес привів до більшості змін в світі. Технологія робить значний вплив на рівень конкурентоспроможності як окремих компаній, так і загальнонаціональної економіки. Такі гіганти, як Hewlett-Packard, McDonald's, Fordï General Motors досягли величезних успіхів саме завдяки умілому використовуванню нових технологій. Фірми, що вибирають технологію для забезпечення конкурентоспроможності, ефективно об'єднують свою технологічну стратегію з бізнес-стратегією. У міру того як такі компанії винаходять і розробляють нові технології, вони освоюють і пропонують споживачам нові види продукції і послуг. Як правило, це фірми, які працюють в середовищі, де товар, півроку існуючий на ринку, вважається застарілим, а життєвий цикл продукції вимірюється місяцями.

В результаті широкомасштабного розповсюдження інформаційних систем, заснованих на використовуванні Internet і Web, значні зміни відбулися у сфері інформаційних технологій. Вартість інформаційного забезпечення, збору інформації і електронному зв'язку в останні роки різко скоротилася, і, на думку фахівців, ця тенденція буде посилюватися в геометричній прогресії. Крім того, унаслідок зсуву бізнесу у бік інформаційної інтеграції постійно міняються способи його ведення. Це веде до того, що сьогодні всі підрозділи компанії можуть користуватися одним і тим же джерелом даних, будь то відомості про об'єми продажів, ресурсах, товарно-матеріальних запасах або про фабричні виробничі графіки [52].

Слід особливо відзначити, що ні на одну галузь економіки розвиток технології не вплинув так сильно, як на сільське господарство. Для того, щоб зрозуміти даний аспект, має сенс опрацювати інформацію, вміщену у "вставках" у Р.Б. Чейза, Н.Д. Еквілайна, Р.Ф. Якобса, що мають назву

"Фермеры пожинают плоды информационного прогресса и повышают урожайность своих полей", розповідається про інновації (технологи в РЭ), що відкривають нову еру у фермерському бізнесі. Не менш значний прогрес спостерігається також в масовому переході на передові технології сотових телефонів і цифрові стандарти телевізійного вішання високої чіткості.

Важливу роль відіграють технології і у виробництві. За останні декілька десятків років в технології з'явилося багато новин і досягнень, що зробили значний вплив на роботу компаній в багатьох галузях промисловості. Ці досягнення, можна розділити на дві великі категорії-системи технічного забезпечення і системи програмного забезпечення.

Основним результатом появи нових технологій в технічному забезпеченні став більш високий рівень автоматизації процесів; завдяки ним створюється устаткування, що виконує трудомісткі операції, які раніше виконувалися людьми. Технології, засновані на розробках програмного забезпечення, широко використовуються при проектуванні продукції, а також для аналізу і планування виробничої діяльності. Найбільш відомі з них системи автоматизованого проектування і автоматизовані системи планування і управління виробництвом [52].

2. Автоматизованими системами планування і управління виробництвом (Automated Manufacturing Planning and Control Systems - MP&CS) називають комп'ютерні інформаційні системи, що допомагають планувати процес, складати графіки і стежити за ходом виконання виробничих операцій. Ці системи безперервно одержують із заводських цехів відомості про стан робіт, надходження матеріалів і т.д. і складають наряд-замовлення на виготовлення і постачання.

Всі методи автоматизації об'єднуються в єдину Інтегровану виробничу систему (Computer-Integrated Manufacturing - СІМ). СІМ с автоматизованою версією виробничого процесу, в якій три основні виробничі функції - проектування продукції технологічного процесу, планування і управління і власне виробничий процес - забезпечуються автоматизованими методами.

Слід звернути увагу на систему програмного забезпечення. Системи автоматизованого проектування (Computer-Aided Design - CAD) дозволяють використовувати в ході проектування продукції і технологічних процесів автоматизованих методів, основними з яких є комп'ютерна графіка і автоматизоване моделювання (Computer-Aided Engineering - CAE). Комп'ютерна графіка застосовується для дослідження візуальних характеристик продукції, a CAE - для оцінки її інженерних характеристик.

Автоматизовані системи планування і управління виробництвом (Automated Manufacturing Planning and Control Systems - MP&CS) це комп'ютерні інформаційні системи, що допомагають планувати процес, складати графіки і стежити за ходом виконання виробничих операцій.

Автоматизовані системи планування безперервно одержують із заводських цехів відомості про стан робіт, надходженні матеріалів і т.д., і складають на ряд-замовлення на виготовлення і поставку. Складні автоматизовані системи планування і управління виробництвом виконують обробку поступивших заказів, управляють роботою в цехах і закупівлями і ведуть виробничий облік.

Всі описані вище методи автоматизації об'єднуються в єдину інтегровану виробничу систему (СІМ).

Computer-IntegratedManufacturing- СІМ є автоматизованою версією виробничого процесу, в якій три основні виробничі функції - проектування продукції і технологічного процесу, планування і управління і власне виробничий процес - забезпечується автоматизованими методами.

Крім того, комп'ютерними технологіями заміняються також традиційні механізми усного і письмового спілкування. Таке високо автоматизоване і інтегроване виробництво називають також повною заводською автоматизацією і заводом майбутнього. Всі методи, з'єднані в систему СІ М, взаємозв'язані, оскільки користуються загальною інтегрованою базою даних [52|.

Також важливу роль технологіям приділяють у сфері послуг. Основним елементом зниження вартості, підвищення якості і швидкості виконання операцій, пов'язаних з наданням послуг, є здатність сервісної компанії ефективно управляти потоком і і "формації і її обробкою. Поняття інформаційної революції зв'язано бурхливим розвитком технологій, які забезпечують швидкі і дешеві методи передачі, обробки, зберігання і отримання інформації. Стрімкий розвиток електроніки привів до того, що за останні декілька десятків років в сервісному секторі економіки стали широко застосовуватися найрізноманітніші нові і н формаційні технології.

Технології в сфері послуг

  • 1. Офісна автоматизація (Office Automation) досягається інтеграцією різних офісних технологій із вдосконаленими офісними процесами, ціллю якої с підвищення ефективності і продуктивності роботи офісних службовців. Офісну автоматизацію нерідко пов'язують з такими технологіями, як персональні комп'ютери, текстові редактори, електронні таблиці, електронна і голосова пошта, факсимільне устаткування і проведення телеконференцій.
  • 2. Системи розпізнавання зразків (Image Processing Systems) - сучасні цифрові і оптичні технології використовуються для сканування, введення, зберігання і відтворення зразків будь-якого рівня складності. Наприклад, устаткування для розпізнавання зразків широко застосовується в банках при проведенні операцій по кредитних картках і при перевірці чеків.
  • 3. Електронний обмін даними (Electronic Data Interchange - ЕРІ) є процесом, в ході якого дані інформаційної системи однієї фірми (наприклад, закупівельної) електронним способом перетворяться в дані інформаційної системи іншої фірми (наприклад, по збуту), що вводяться без яких-небудь затримок, неминучих при використовуванні звичайної пошти, і обом фірмам при цьому не доводиться займатися введенням даних
  • 4. Системи ухвалення рішень і експортні системи (Decision Support arid Expert Systems! забезпечують підтримку в процесі ухвалення рішень, а деколи навіть замінюють цей процес. Вони незамінні при визначенні альтернатив, зборі і аналізі інформації, необхідної для оцінки цих альтернатив, і при виборі оптимального рішення або найбільш вигідних альтернатив.
  • 5. Мєрєжні комп'ютерні системи. Персональні комп'ютери і могутні обчислювальні машини з'єднуються в єдину систему як між собою,так і з принтерами, факс-апаратами, ксероксами та іншою офісною технікою через телекомунікаційні канали зв'язку. Такий розподіл комп'ютерних потужностей в межах організації називають також розподіленою обробкою даних. Дуже часто воно досягається за допомогою архітектури клієнт/сервер. яка полягає в тому, що мережа персональних комп'ютерів кінцевих користувачів (клієнтів) об'єднується збільш продуктивними комп'ютерами або крупними обчислювальними станціями.

У процесі самостійного вивчення слід звернути увагу студентів на ризики освоєння нових технологій. Перш ніж упровадити ту або іншу технологічну новинку, компанія повинна ретельно проаналізувати і оцінити ступінь ризиків і порівняти їх з потенційними вигодами.

Ризики освоєння нових технологій

  • 1. Технологічні ризики. Компанія, що швидко впровадила новітню технологію, одержує значну конкурентну перевагу, проте при цьому вона піддає себе ризику купити неперевірене устаткування. Проблеми, що виникають при експлуатації таких технологій, здатні порушити весь виробничий процес фірми. Крім того, існує ризик старіння, особливо при використанні технологій пов'язаних з електронним устаткуванням, удосконалення яких відбувається дуже швидко, а постійні витрати на придбання таких технологій і вартість їх модернізації великі Крім того, альтернативні технології найближчого майбутнього можуть виявитися набагато ефективнішими, зводячи нанівець всі переваги від придбання
  • 2. Виробничі ризики Введення нової технології призводить до короткочасного порушення нормального ходу виробництва, що є наслідком широкомасштабної реорганізації, необхідності перепідготовки кадрів і т.д. Ще одна група ризиків зв'язана із затримками і помилками у виробничому процесі, також із чинником невизначеності і виникненні непередбачених потреб в різних ресурсах.
  • 3. Організаційні ризики В компанії, що впровадила нову технологію, може бути відсутня організаційна культура і здатність вищого керівництва сприйняти і пом'якшити короткочасні порушення виробничого процесу і чинник невизначеності, пов'язаний з цим впровадженням.
  • 4. Ризики, пов'язані з навколишнім середовищем, і ринкові ризиків Існують випадки, коли фірма інвестує капітал в конкретну технологію і лише через декілька років виявляє, що в результаті зміни деяких чинників, пов'язаних з ринком і навколишнім середовищем, ці інвестиції були абсолютно даремними. В якості типових прикладів ринкового ризику можна назвати коливання обмінних валютних курсів і процентних ставок.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >