< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Екологічні фактори

Для кожного живого організму найбільше значення мають умови його існування. Умовами існування називають сукупність життєво необхідних чинників середовища, за відсутності яких настає смерть, та інших, які мають той чи інший вплив на функціонування організму. Взагалі поняття "фактор" трактується як рушійна сила процесів або умова, яка на ці процеси впливає. Екологічними факторами називають певні зовнішні та внутрішні сили, які визначають спрямованість і швидкість усіх процесів в екосистемах. Іншими словами, екологічні фактори - це всі складники природного середовища, що впливають на існування та розвиток організмів і на які живі істоти реагують реакціями пристосування (за межами здатності до пристосування настає смерть).

Відповідно, природне середовище - це сукупність природних абіотичних та біотичних природних факторів у відношенні до організмів поза залежністю від контактів з людиною. Середовище мешкання - це частина природного середовища, яка оточує живі організми і з якою вони взаємодіють. Умови існування - це сукупність необхідних організмам елементів середовища, з якими вони перебувають у нерозривній єдності і без яких існувати не можуть. Прояв факторів у будь-якому середовищі викликає

істотні пристосувальні (адаптивні) властивості в організмів. Екологічні фактори у своєму впливі на живі організми, по-перше, можуть бути подразниками, що призводять до різних фізичних, біохімічних і поведінкових реакцій на них; по-друге, вони можуть виступати певними обмежувачами, які виключають неможливість існування організмів у таких умовах; по-третє, можуть бути модифікаторами, що спричинюють певні анатомічні і морфологічні зміни організмів.

Фактори не можна поділяти на хороші та погані, тому що вони, будучи сприятливими для одного виду, можуть бути дуже шкідливими для іншого. Загальна кількість факторів досить велика; усі вони поділяються на різні групи за різними ознаками. По-перше, розрізняють зовнішні та внутрішні екологічні фактори:

 • - зовнішні фактори впливають на організм, популяцію, екосистему, але не відчувають безпосередньої зворотної дії - сонячна радіація, атмосферний тиск, температура і вологість повітря, вітер, швидкість водної течії тощо;
 • - внутрішні фактори - все, що впливає на екосистему із середини, тобто властивості самої екосистеми: чисельність, щільність і просторова структура популяцій, їжа та її доступність тощо.

Важливо також оцінювати значимість факторів, виділяти серед них головні і підпорядковані. За значимістю екологічні фактори поділяють на такі групи:

 • o Імперативні фактори, або умови існування, - фактори, без яких неможливі життя та розвиток організмів, тобто їжа, вода, тепло, світло, кисень.
 • o Фактори впливу - будь-які фактори, які діють не обов'язково постійно, але впливають на різні прояви життєдіяльності та розподіл організмів.
 • o Сумативні фактори - фактори, які визначають запаси і доступність різних форм речовини та енергії для організмів екосистем, їх називають ресурсами, наприклад, ресурси простору, світла, тепла, вологи, кисню, їжі.

Загалом екологічні фактори можна поділити за такими критеріями:

 • - часом - еволюційні, історичні, чинні;
 • - періодичністю - періодичні або неперіодичні;
 • - середовищем виникнення - атмосферні, водні, геоморфологічні, фізіологічні, генетичні, екосистемні;
 • - характером - фізичні, хімічні, енергетичні, термічні, біогенні, кліматичні, комплексні;
 • - об'єктом впливу - індивідуальні, групові, соціальні;
 • - ступенем впливу - летальні, екстремальні, обмежувальні, мутагенні;
 • - спектром впливу - вибіркової або загальної дії.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >