< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств

Визначення основних термінів

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій (далі — Методика) розроблена за ініціативою керівництва Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій.

Визначення основних термінів

Наведені у цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:

інвестиційна діяльність — сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій;

інвестиції — всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект;

інвестори — суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування;

інвестиційна привабливість підприємства — рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного підприємства, яке може визначатися чи оцінюватися значеннями відповідних показників, у тому числі інтегральної оцінки;

інвестиційний проект — документ, який містить необхідні розрахунки та обґрунтування, що підтверджують доцільність здійснення інвестиційної діяльності з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробничу і соціальну сфери;

інтеґральна оцінка інвестиційної привабливості — показник, у якому відтворюються значення інших показників, скоригованих відповідно до їх вагомості та інших чинників.

Для визначення інвестиційної привабливості підприємств через зазначену інтегральну оцінку прийняті показники, які задовольняють вимоги міжнародного меморандуму IASC (International Accouting Standarte Commitec).

Основні посилання методу

Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими характеристиками чинників. Це спрощує процедуру оцінки конкретної інвестиційної пропозиції, а інколи є єдино можливим варіантом її проведення і надання об'єктивних остаточних висновків.

Метод інтеґральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій має такі посилання.

Перше полягає в тому, що одне окремо взяте підприємство, незалежно від його підпорядкованості або інвестиційної непривабливості цілого реґіону, може бути інвестиційно привабливим, тобто для особливо стратегічного інвестора у більшості випадків немає значення рівень розвитку реґіону, в якому розташований об'єкт інвестування, його минулі зв'язки з партнерами тощо.

Другим посиланням цього методу, яке зумовлене особливостями математичних операцій (правилами рангової кореляції), є те, що фактичне значення показника із вказаного переліку розглядається як елемент множини однойменних показників. У цій множині мають бути відображені стан і особливості прояву конкретного чинника за теперішніх умов. Розмір цієї множини визначається двома граничними значеннями, в межах яких і існує показник. Зазначені граничні значення постійно коригуються. Метод передбачає складання різних щодо одиниць виміру показників.

У практичному використанні метод інтеґральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств сприяє збільшенню кількості потенційних інвесторів в Україні і, відповідно, швидшій відбудові виробничої сфери держави. Зазначений метод у простому і наочному поданні забезпечує достатньо об'єктивне бачення фінансової ситуації на підприємстві, в яке передбачається вкласти інвестиції. Суб'єктивізм, який супроводжує будь-яку оцінку, особливо при визначенні вагомості показників, практично усувається внаслідок можливості проведення контрольних оперативних розрахунків за декількома підприємствами на підставі розробленого до цього методу програмного комплексу із застосуванням обчислювальної техніки.

Викладений далі математичний метод забезпечує розрахунок значення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства на базі розробленого програмного комплексу для персонального комп'ютера.

Алгоритм розрахунку показника інтеґральної оцінки

Усім групам показників оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, а також показникам, розміщеним у цих групах, присвоюються, залежно від їх вагомості, відповідні числові значення. Як і граничні значення показників, ваго-

Фінансові показники оцінки стану підприємства:

  • 1) показники оцінки майнового стану інвестованого об'єкта;
  • 2) показники оцінки фінансової стійкості (платоспроможності інвестованого об'єкта);
  • 3) показник фінансового леверіджу;
  • 4) показники оцінки ліквідності активів інвестованого об'єкта; б) показники оцінки прибуткованості інвестованого об'єкта;
  • 6) показники оцінки ділової активності інвестованого об'єкта;
  • 7) показники оцінки ринкової активності інвестованого об'єкта.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >