< Попер   ЗМІСТ

Список літератури

 • 1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 340 с.
 • 2. БланкИ. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр; Эльга, 1999.
 • 3. Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: Ника-Центр, 1998. — 474 с.
 • 4. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Молодь, 1997.
 • 5. Быкадоров В. В. Финансово-экономическое состояние предприятия. — М., 1999. — 230 с.
 • 6. Глазунов В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. — М.: Финстатинформ, 1997. — 320 с.
 • 7. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. // Урядовий кур'єр. — 1999. — № 254. — С. 3.
 • 8. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 49. — С. 683.
 • 9. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 47. — С. 646.
 • 10. Закон України "Про підприємншггво" від 26 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 14. — С. 168.
 • 11. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 24. — С. 272.
 • 12. Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. — № 39. — С. 511.
 • 13. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 38. — С. 509.
 • 14. Колісник М. В. Фінансовий менеджмент. — Л.: Консорціум амер. укр., 1999. — 200 с.
 • 15. Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве, торговле. — М., 1994.
 • 16. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. — К., 1998. 130 с.
 • 17. Нікхбахт Е., ГроппелліА. Фінанси / Пер. з англ. В. Ф. Ов-сієнка, В. Я. Мусієнка. — К.: Основи, 1993. — 383 с.
 • 18. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.
 • 19. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про внесення змін до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій" № 3 від 17 січня 2000 р. // Цінні папери. — 2000. — № 16. — С. 2.
 • 20. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — 3-е изд. — Минск: Экоперспектива; Новое знание, 1999. — 612 с.
 • 21. Финансовый менеджмент. Теория и практика: Учебник / Под ред. Б. С. Стояновой. — М.: Перспектива, 1996.
 • 22. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 1993. — 128 с.
 • 23. Хорн ван Дж. Основы управления финансами: Учебник: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1996.
 • 24. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. — М.: Дело, 1995.
 • 25. Шеремет А. Д., Ненашев Е, В. Методика финансового анализа. Учеб. пособ. — М.: Инфра-М, 2000. — 210 с.
 • 26. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. — М.: Инфра-М, 1995.
 • 27. Шим Д. Сизел Д. Г. Финансовый менеджмент. — М.: Инфра-М, 1998. — 305 с.
 
< Попер   ЗМІСТ