< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мультиплікатор видатків

Коли тепер ми уже розуміємо, як визначається рівноважний обсяг виробництва, через вигляд функції сукупного попиту, можна дослідити, як різні чинники переміщують цю функцію і, отже, змінюють сукупний обсяг виробництва. Ми знайдемо, що (1) зростання планових інвестиційних видатків або (2) зростання автономних споживчих видатків переміщуватиме вгору функцію попиту і вестиме до збільшення сукупного обсягу виробництва.

Реагування обсягу виробництва на зміну планових інвестицій них видатків

Припустімо, що винайдено новий електродвигун, що робить усі фабричні машини втричі ефективнішими. Оскільки ділові фірми раптом стали більшими оптимістами щодо прибутковості інвестування у нові машини, в яких використовується цей новий двигун, то планові інвестиційні видатки збільшуються на 100 млрд. дол.: з

Реагування сукупного обсягу виробництва па зміну планових інвестицій.

Графік 24.3. Реагування сукупного обсягу виробництва па зміну планових інвестицій.

Збільшення планових інвестиційних видатків на 100 млрд. дол. з її = 300 до Іг = 400 перемістило вгору функцію сукупного попиту з У і до Yгi. Рівновага переміщується з точки 1 до точки 2, а рівноважний обсяг виробництва збільшується з Уі = 1000 до Ур = 1200.

початкового обсягу 72 = 300 млрд. дол. до І2 - 400 млрд. дол. Як це вплине на обсяг виробництва?

Впливи цього збільшення планових інвестиційних видатків аналізуються на графіку 24.3, використовуючи кейнсіанський хрест. На початку, коли планові інвестиційні видатки (/;) становлять 300 млрд. дол., функція сукупного попиту дорівнює У у* і рівновага досягається у точці 1, в якій обсяг виробництва становить 1000 млрд. дол. Збільшення на 100 млрд. дол. планових інвестиційних видатків розширює сукупний попит і переміщує вгору функцію сукупного попиту у положення У У*. Сукупний попит тепер дорівнює обсягу виробництва в точці перетину У-у* з лінією 45°, У = У"** (точка 2). Як результат збільшення планових інвестиційних видатків на 100 млрд. дол., рівноважний обсяг виробництва збільшився на 200 млрд. дол., тобто до 1200 млрд. дол. (У2). Сукупний обсяг виробництва збільшився вдвічі на кожний долар збільшення планових інвестиційних видатків.

Відношення зміни сукупного обсягу виробництва до зміни запланованих інвестиційних видатків (ДУ/ДІ) називається мультиплікатором видатків, або видатковим мультиплікатором. Цей мультиплікатор не можна плутати з мультиплікатором пропозиції грошей, що розглянутий у розділі 15. Грошовий мультиплікатор вимірюється як відношення зміни у пропозиції грошей до зміни у грошовій масі На графіку 24.3 видатковий мультиплікатор становить 2.

Чому зміна у планових інвестиційних видатках веде до ще більшої зміни у сукупному обсязі виробництва, через що видатковий мультиплікатор є більшим за одиницю? Видатковий мультиплікатор більший за одиницю, бо збільшення планових інвестиційних видатків, яке збільшує обсяг виробництва, також веде до додаткового розширення споживчих видатків (тре X ДУ). Збільшення споживчих видатків, у свою чергу, розширює сукупний попит і далі збільшує обсяг виробництва, що реалізується у мультиплікованій зміні обсягу виробництва від даної зміни планових інвестиційних видатків. Цей висновок можна алгебраїчно вивести, знаходячи невідоме значення У за допомогою а, тре та /, що подаються у посиланні

Оскільки І мультиплікується на член 1/(1 - тре), то це рівняння говорить нам, що зміна в інвестиціях на 1 дол. веде до 1/(1 - тре)- доларової зміни в сукупному обсязі виробництва. Отже, 1/(1 - тре) є мультиплікатором видатків. Коли тре - 0,5, то зміна в обсязі виробництва у відповідь на зміну І на 1 долар становить 2 долари [= 1 / (1 - 0,5)]. Якщо тре = 0,8, то зміна в обсязі виробництва у відповідь на зміну І на 1 долар буде 5 доларів. Що більша гранична схильність до споживання, то вищий мультиплікатор видатків.

Реакція на зміни в автономних видатках

Оскільки а також мультиплікується членом 1/(1 - тре) у рівнянні (24.4), то зміна на 1 долар автономних споживчих видатків, а, також змінює сукупний обсяг виробництва на 1/(1 - тре), тобто на величину видаткового мультиплікатора. Отже, ми бачимо, що видатковий мультиплікатор так само добре описує зміни автономних споживчих видатків. Рівняння (24.4), по суті, можна переписати так:

в якому А дорівнює автономним видаткам, що становлять а + /.

Це переписане рівняння доводить нам, що будь-яка зміна в автономних видатках, нехай вона походить зі зміни в а, чи зі зміни в J, чи зі зміни в обох видах видатків, вестиме до мультиплікованої зміни в У. Якщо видатки і на а, і на І зменшаться на 100 млрд. дол. кожний, а тре s 0,5, то мультиплікатор видатків дорівнює 2 [= 1/(1 - 0,5)], і сукупний обсяг виробництва (У) зменшиться на 2 X 200 млрд. дол. = 400 млрд. дол. Зростання I на 100 млрд. дол., що нейтралізується зменшенням а на 100 млрд. дол., з іншого боку, вестиме до того, що автономні видатки (А), і звідси У, будуть незмінними. Мультиплікатор видатків 1/(1 - тре) можна, отже, визначити загальніше як відношення змін у сукупному обсязі виробництва до змін в автономних видатках (АУ/АА).

Інший спосіб досягнення цього висновку (будь-яка зміна в автономних видатках вестиме до мультиплікованих змін в обсязі виробництва) - це усвідомити, що переміщення функції сукупного попиту на графіку 24.3 не обов'язково є наслідком збільшення І. Це переміщення також може викликатися збільшенням а, яке прямо збільшує споживчі видатки і, отже, сукупний попит. Воно так само може бути наслідком збільшення і а, і І. Зміни у ставленні споживачів і ділових фірм до майбутнього, що викликають зміни у їхніх видатках, результуватимуться у мультиплікованих змінах сукупного обсягу виробництва.

Кейнс вважав, що зміни в автономних видатках визначаються нестабільними коливаннями у планових інвестиційних видатках, на які впливають емоційні хвилі оптимізму і песимізму - чинники, що стосуються "життєсприйняття". Його точка зору підсилилася обвалом інвестиційних видатків у роки "великої депресії". Саме психологічний стан він розглядав як основну причину погіршення ділової активності та економічних спадів. Ми з'ясуємо наслідки падіння інвестиційних видатків у роки "великої депресії" у наступному пункті, присвяченому застосуванню викладеного.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >