< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості приватизації в АПК

Здійснення аграрної реформи передбачає також реформування власності на майно державних несільськогосподарських підприємств АПК. Тут на початок приватизації було зосереджено понад 8 тис. державних підприємств, у тому числі 2,5 тис. радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств. За оцінками, близько 80% з них піддягали приватизації. Остаточною метою їх приватизації є створення умов для підвищення ефективності аграрного виробництва. Для цього потрібно врахувати особливості цього сектора економіки. Це, по-перше, сезонний характер багатьох виробництв, їх зумовленість кліматичними умовами та тривалий виробничий цикл. Це зумовлює потребу у високому рівні його технічного обслуговування, від чого залежить ефективність сільськогосподарського виробництва. По-друге, продукція аграрного сектора є проміжним продуктом, і переважна частина доданої вартості реалізується в переробних галузях. Цим зумовлюється тісний економічний зв'язок між сільськогосподарськими і переробними підприємствами, який необхідно зберегти і в процесі приватизації. По-третє, частину майна державних підприємств було створено через одержавлення кооперативного майна, і що обставину слід враховувати при приватизації.

Названі обставини зумовили також специфіку приватизації майна в АПК (див. схему 24.4).

Приватизація в АПК здійснюється на основі чинного законодавства, передусім Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", прийнятого у 1996 р. До його прийняття цей процес регулювався Декретом Кабінету Міністрів Ук

Особливості приватизації майна державних підприємств АПК України

Схема24.4. Особливості приватизації майна державних підприємств АПК України

раїни № 51 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексу", виданим 17 травня 1992 р. Саме в цих законодавчих актах враховані зазначені вище особливості приватизації.

Приватизація переробних, агропромислових, будівельних та інших державних несільськогосподарських підприємств АПК починається із прийняття рішення про приватизацію і утворення комісії з приватизації, яка розробляє план приватизації відповідного об'єкта. Одночасно відбувається перетворення підприємства у відкрите акціонерне товариство із збереженням профільної спрямованості, технологічної єдності виробництва і цілісності майнових комплексів і технологій. В проекті плану приватизації визначаються квоти пільгового продажу акцій за їх номінальною вартістю працівникам підприємства, що приватизується, та прирівняним до них особам, до яких належать пенсіонери, особи, які звільнені у зв'язку із скороченням штатів і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи, які мають право повернутися на попереднє місце роботи відповідно до чинного законодавства, інваліди, звільнені з посади у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, а також працівники соціальної сфери на селі. Одночасно визначаються квоти сільськогосподарським виробникам. Квотою пільгового продажу акцій є частка акцій підприємств (у вартісному вираженні та відсотках), у межах яких вони продаються на пільгових умовах членам трудового колективу підприємства, сільськогосподарським товаровиробникам та прирівняним до них особам.

До сільськогосподарських товаровиробників належать колективні сільськогосподарські підприємства, спілки селян, селянські (фермерські) господарства та інші суб'єкти сільськогосподарських підприємств недержавних форм власності. їм безоплатно передається 50% акцій підприємств, що приватизуються, включаючи розміщення приватизаційних майнових сертифікатів, а також власних коштів та компенсаційних сертифікатів працівників відповідних сільськогосподарських підприємств та прирівняних до них осіб. Частки акцій, що продаються сільськогосподарським виробникам, визначаються пропорційно до обсягів сировини, зданими цими сільськогосподарськими підприємствами на об'єкт приватизації, або виконаних робіт і наданих послуг у середньому за 5 років, що передували року приватизації, а ті, що існують менше 5 років, - за час їх діяльності. Для отримання таких часток акцій на підприємствах, яким вони призначаються, трудові колективи створюють довірчі товариства.

Якщо залишаються невикупленими акції за результатами пільгового їх продажу працівникам підприємств, що приватизуються, господарським товаровиробникам і прирівняним до них особам, у плані приватизації передбачаються частки акцій для придбання їх за номінальною вартістю недержавними сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових форм господарювання.

У процесі підготовки підприємства до приватизації розробляється проект статуту відкритого акціонерного товариства, визначається розмір статутного фонду за результатами оцінки вартості майна державного підприємства як цілісного майнового комплексу.

Завершуються процеси приватизації продажем акцій відкритих акціонерних товариств. Орган приватизації публікує інформаційні повідомлення про продаж акцій сільськогосподарським виробникам та іншим покупцям. Після одержання даних про кількість акцій, що підлягають пільговому продажу, сільськогосподарські підприємства протягом 20 календарних днів подають до комісії з продажу цих акцій списки осіб, які мають право на їх пільгове придбання. Продаж триває протягом року, і його результат оформлюється комісією окремим протоколом. Акції, які не були викуплені на пільгових умовах упродовж одного року з дня початку їх продажу, реалізуються на загальних підставах відповідно до чинного законодавства.

Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств також має свої особливості. Вона починається з перетворення їх на колективні сільськогосподарські підприємства або у відкриті акціонерні товариства за рішенням загальних зборів (або зборів уповноважених). Оскільки більшість радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств було створено на базі безоплатно переданого у державну власність майна колгоспів та заснованих ними міжгосподарських підприємств, то при їх приватизації працівникам як колишнім колгоспникам компенсується вартість зазначеного майна шляхом зменшення розмірів платежів за майно, що ними приватизується. Розмір цієї частки визначається як добуток вартості майна, що припадає на одного члена колективного сільськогосподарського підприємства по області, і кількості працівників підприємства, що приватизується, та прирівняних до них осіб. Розподіл цієї частки між працівниками здійснюється відповідно до трудової участі за рішенням загальних зборів.

Приватизація частки майна, що залишилась після безоплатної його передачі, здійснюється за приватизаційні майнові сертифікати. Право на першочергове придбання цього майна за такі сертифікати мають працівники даного підприємства та прирівнені до них особи. Якщо після використання працівниками радгоспу чи іншого державного сільськогосподарського підприємства, що приватизується, права на пільгове придбання акцій залишається невикупленою частка майна, орган приватизації за згодою загальних зборів передає їм залишки майна для придбання за власні кошти на виплату до 5 років (без відсотків, але з урахуванням зміни цін на момент викупу майна).

Якщо такої згоди немає, то орган приватизації перетворює це підприємство у відкрите акціонерне товариство. При цьому право на придбання майна на пільгових умовах, крім членів трудового колективу та прирівняних до них осіб, надається членам сімей трудового колективу даного підприємства, які проживають разом з ними, та особам, зайнятим у соціальній сфері на селі.

Якщо після реалізації членами трудового колективу та прирівняними до них особами їх права на безоплатну приватизацію частки майна, його викупу з використанням приватизаційних майнових сертифікатів, а також права викупу майна та виплат залишається частка державного майна, вона приватизується на загальних підставах відповідно до законодавства України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >