< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розбудова інноваційної моделі розвитку національної економіки

Стрижень стратегії і тактики економічного зростання - орієнтація структурних трансформацій на розбудову ефективної та конкурентоспроможної економіки постіндустріального типу.

Структурна перебудова економіки України - процес формування оптимальної структури економіки, адекватної соціально орієнтованій ринковій системі постіндустріального типу та стратегічним національним інтересам країни.

За перше десятиріччя незалежності України відбулися такі позитивні структурні зрушення:

 • - розширення сфери дії ринкових відносин;
 • - зменшення рівня монополізації економіки;
 • - становлення конкурентного середовища;
 • - зміцнення недержавного сектору.

Водночас усунення держави від ролі провідного суб'єкта структурних зрушень та захисту національних інтересів, зростання впливу олігархічних структур, зрощених із державним апаратом, посилення ролі екзогенних чинників економічного зростання викликали суттєві структурні деформації трансформаційної економіки України (рис. 20.4).

Основними завданнями структурної перебудови економіки на сучасній технологічній та ресурсній базі є:

- концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку з урахуванням національної специфіки;

зміцнення технологічних порівняльних переваг вітчизняних товаровиробників відносно зарубіжних конкурентів;

 • - розвиток наукомістких виробництв;
 • - зменшення залежності національної економіки від імпорту товарів і ресурсів;
 • - збільшення частки ресурсозаощаджуючих виробництв;
 • - подальший розвиток галузей "високих технологій"; підвищення рівня внутрішньої збалансованості економікя;
 • - створення розвиненого споживчого сектору економіки та сфери послуг.

Провідною складовою структурної політики є інвестиційна політика, спрямована на забезпечення умов для накопичення критичної маси інвестиційних ресурсів, регулювання структурно-кількісних параметрів економічного зростання, формування нового екологобезпечного соціально орієнтованого інноваційного типу розширеного відтворення. Основні завдання та проблеми розвитку інвестиційної політики зображено на рис. 20.5.

Перехід до постіндустріального інформаційного суспільства можливий лише за умов активного впровадження довгострокової комплексної стратегії економічного розвитку, пріоритети та механізми реалізації якої знаходять своє втілення в інноваційній політиці, спрямованій на технологічне лідерство (рис. 20.6). Водночас вітчизняні та зарубіжні дослідники звертають увагу на існування суттєвих системних перешкод для формування інноваційної моделі розвитку України, в тому числі:

 • - недостатність фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень та впровадження інноваційних розробок;
 • - недовершеність нормативно-правової системи регулювання і стимулювання інноваційної діяльності;
 • - невідповідність корпоративної структури, яка формується в Україні, головним вимогам інноваційного розвитку;
 • - відсутність дієвої системи пріоритетів розвитку науково-технологічної сфери;
 • - повільне формування сучасного і масштабного ринку інноваційної продукції;
 • - неготовність апарату державного управління до предметної діяльності, спрямованої на інноваційний розвиток суспільства5.

Безальтернативність інноваційної парадигми структурної перебудови вітчизняної економіки зумовлена необхідністю підвищення конкурентоспроможності України в глобальному середовищі на основі подолання ресурсних обмежень та сировинної спрямованості економіки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >