< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Програмно-цільове регулювання економіки

Поняття та зміст державної цільової програми

Одним з інструментів державного регулювання економіки є державні цільові програми. Державна цільова програма - це документ, який містить комплекс взаємопов'язаних заходів і завдань, спрямованих на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць.

Головною метою розроблення державних цільових програм є сприяння реалізації державної політики за пріоритетними напрямами розвитку держави, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць. Ця мета досягається шляхом забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку національної економіки; координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

Розробка державної цільової програми здійснюється за умов:

 • - існування проблеми, розв'язати яку неможливо засобами територіального чи галузевого управління і потрібна державна підтримка;
 • - відповідності мети програми пріоритетним напрямам державної політики;
 • - наявності реальної можливості ресурсного забезпечення виконання програми.

Заходи, завдання та показники державних цільових програм включаються до відповідних розділів державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік; враховуються під час складення проекту Державного бюджету України на відповідний рік. Перелік державних цільових програм, які планується виконати у відповідному році з використанням коштів Державного бюджету України, подається на розгляд Верховній Раді України у складі проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України та разом із проектом Закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Паспорт державної цільової програми

 • 1. Назва програми: _______________________________________________________
 • 2. Підстава для розроблення:_______________________________________________
 • 3. Державний замовник або координатор:____________________________________
 • 4. Державні замовники-співвиконавці:_______________________________________
 • 5. Мета програми:_________________________________________________________
 • 6. Початок:________________________, закінчення:____________________________
 • 7. Етапи виконання програми:_______________________________________________
 • 8. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного бюджету:_______._____
 • 9. Очікувані результати виконання: (стисло викладена загальна характеристика очікуваних результатів) ________________________________________________________________________
 • 10. Контроль за виконанням: (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням, строки проведення звітності) __________________________________________________________

До паспорту програми додається перелік заходів і завдань державної цільової програми (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Перелік заходів і завдань державної цільової програми

Найменування заходу

Відповідальні органи влади

Строки виконання заходу

Орієнтовні обсяги фінансування програмних заходів за роками

початковий

рік

рік закінчення програми

усього

І етап

ІІ етап

До паспорту програми додається перелік джерел фінансування державної цільової програми (табл. 4.2).

Таблиця 4.2. Орієнтовані обсяги та джерела фінансування державної цільової програми

Найменування заходу

Джерела фінансування

Строки фінансування заходу

Орієнтовні обсяги фінансування програмних заходів за роками та джерелами фінансування

початковий рік

...

рік закінчення програми

усього

І етап

державний

бюджет; місцеві бюджети; інші джерела*

...

...

...

п етап

державний

бюджет; місцеві бюджети; інші джерела*

* Інші джерела можуть включати кошти позабюджетних фондів, гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >