< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік товарних запасів

Для забезпечення перебійного процесу реалізації товарів підприємство оптової торгівлі повинно мати певні обсяги товарних запасів. Управління товарними запасами грунтується на інформаційній базі, у створені якої важливу роль відіграє бухгалтерія.

Наявність товарних запасів, які знаходяться на оптових та розподільчих складах характеризує сальдо активного балансового субрахунку 281 "Товари на складі". Інформація про товарні запаси деталізується в аналітичному обліку в розрізі матеріально-відповідальних осіб, товарних груп, найменувань товарів, партій.

Інвентаризація товарів та облік її результатів

З метою встановлення фактичної наявності товарів на підприємстві оптової торгівлі необхідно періодично проводити інвентаризацію ТМЦ. Порядок проведення і оформлення результатів інвентаризації товарних запасів регламентується Інструкцією з інвентаризації основних засобів нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів та розрахунків [15]. Для проведення інвентаризації розпорядженням керівника підприємства призначається спеціальна комісія в складі: голови комісії, бухгалтера і матеріально-відповідальної особи. При колективній (бригадній) матеріальній відповідальності інвентаризація проводиться з обов'язковою участю бригадира ( або його заступника) і члена бригади. Перед проведенням інвентаризації всі товари повинні бути згруповані, посортовані та розкладені за назвами, сортами, розмірами у порядку, зручному для підрахунку. Фактична наявність цінностей визначається шляхом перерахунку, зважування, обмірів у присутності матеріально відповідальних осіб і заноситься до інвентаризаційного опису. Одночасно з інвентаризацією товарів проводять також інвентаризацію залишків тари, яка знаходиться під товарами, та порожньої тари.

Інвентаризаційний опис складається в 2-х, а при зміні матеріально-відповідальних осіб в 3-х примірниках. В якому вказують порядковий номер, найменування товару, сорт, артикул, одиниці вимірювання, кількість, ціну і вартість. В оптовій торгівлі облік товарів, як відомо, ведеться з кількісно-вартісному виразі, тому в інвентаризаційному описі вказують не тільки фактичні залишки, але й дані за бухгалтерським обліком. Для інвентаризації товарів в оптовій торгівлі призначена форма № інв-12. Оформлені належним чином описи здаються в бухгалтерію для перевірки і виявлення відхилень. Бухгалтерія звіряє фактичну наявність цінностей, занесених до описів, з даними бухгалтерського обліку. Якщо виявлені розбіжності, то складається звіряльна відомість ф.№ інв-19, до якої слід додати інформацію про втрати в межах природного убутку. До неї заносяться тільки ті товари, за якими виявлено розбіжності з обліковими даними (нестачі та надлишки), вказуючи залишки товарів фактичні та ті, які значаться в бухгалтерському обліку.

При зіставленні фактичних даних з обліковими можуть бути виявлені нестача або надлишок, що утворилися внаслідок пересортиці товарів. Під час виведення кінцевих результатів інвентаризації і тільки у разі встановлення (після заліку нестач надлишками пересортиці) нестачі товарів за кількістю складається розрахунок природного убутку. В оптовій торгівлі продовольчими товарами норми природного убутку perламентовані наказом Міністерства торгівлі СРСР від 02.04.87 р. № 88 (зокрема, додатки 3 і 4,8 і 9 ) [34]. Виявлена нестача товарів в межах норм природного убутку включається до складу операційних витрат підприємства, тобто в дебет субрахунку 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей".

Для обліку визнаних сум нестач або втрат від псування винними особами, що підлягає відшкодуванню, призначений субрахунок 375 "Розрахунки за відшкодування завданих збитків". Визнання завданих збитків відображається за дебетом субрахунку, за кредитом-погашення сум завданих збитків.

Механізм розрахунку розміру збитків від нестач матеріальних цінностей регламентується Порядком № 116 [55]. Якщо розмір заподіяних працівником збитків не перевищує середнього заробітку такого працівника, то відповідно до розпорядження власника (керівника) відшкодування таких збитків проводиться утриманням із заробітної плати робітника. Загальний розмір всіх утримань не може перевищувати 20% заробітної плати, що належить до виплати.

Якщо матеріально-відповідальна особа не визнає своєї вини або винна особа не встановлена (наприклад, при крадіжках) балансова вартість списаних товарів зараховується на позабалансовий субрахунок 072 "Невідшкодовані нестач і втрати від псування цінностей". За дебетом якого відображається списання суми нестачі до встановлення винної особи.

При виявленні надлишків товарів в результаті проведеної інвентаризації необхідно вжити заходів, щоб встановити причини їх виникнення. Найімовірніше виникнення надлишку може бути пов'язано з тим, що списано більше товарів, ніж фактично реалізовано, або списано двічі. Якщо причина виявлення надлишків не з'ясована в бухгалтерському обліку, вартість таких товарів підлягає оприбуткуванню з одночасним збільшенням іншого операційного доходу. Для обліку таких операцій призначений субрахунок 719 "Інші доходи від операційної діяльності". Збільшення доходів в результаті оприбуткування надлишків відображається за кредитом субрахунку, за дебетом - списання доходів для формування фінансового результату.

Облік переоцінки товарів

Коливання попиту і пропозиції на окремі групи товарів, а також вплив інфляції призводять до значних відхилень між обліковою та ринковою вартістю товарів, що обумовлює здійснення їх переоцінки. Результатом переоцінки може бути уцінка або дооцінка вартості товарів.

Результати уцінки товарів відображається в складі операційних витрат підприємства, а саме по дебету субрахунку 946 "Втрати від знецінення запасів". У відповідності до П(С)БО 9 "Запаси" дооцінка товарів здійснюються лише в межах сум попередньої уцінки. Сума дооцінки відображається в складі операційних доходів підприємства- за дебетом субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >