< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація контролю наявності, стану збереження та використання основних засобів

Основні етапи внутрішньогосподарського контролю наявності, стану збереження та використання основних засобів можливо згрупувати наступним чином (рис. 9.4).

Наявність окремих об'єктів основних засобів перевіряють за даними інвентарних списків (ф. № 03-9) через зіставлення з інформацією інвентаризаційних описів за видами основних засобів (Інвентаризаційний опис основних засобів (ф. № інв-1), Актів інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів (ф. № інв-10), Інвентаризаційних описів земельних угідь (ф. № інв-2 с.г.), Інвентаризаційних описів багаторічних насаджень (ф. № інв-3 с.г.), Інвентаризаційних описів робочої худоби та продуктивних тварин, птиці, бджолосімей (ф. № інв-8 с.г.), Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться у напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах та інших виробах (ф. № інв-8а), а також шляхом огляду й перерахунку безпосередньо на місцях їх знаходження та експлуатації.

Етапи внутрішньогосподарського контролю наявності, стану збереження та використання основних засобів

Рис. 9.4. Етапи внутрішньогосподарського контролю наявності, стану збереження та використання основних засобів

Інформацію про нестачу основних засобів можна підтвердити на основі даних проведення постійною інвентаризаційною комісією контрольної перевірки результатів інвентаризації, здійсненої робочою комісією (Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей).

Дотримання умов збереження основних засобів передбачає закріплення таких об'єктів за матеріально-відповідальними особами в структурних підрозділах підприємства.

З працівниками, що виконують обов'язки матеріально - відповідальних осіб, на підприємстві повинні укладатись угоди про повну (часткову) матеріальну відповідальність. При цьому мають бути перевірені факти заборони деяким працівникам виконувати роботу, пов'язану з матеріальною відповідальністю. У такому випадку перевіряючим варто звернутися з письмовим запитом до правоохоронних органів.

У процесі контролю якості та періодичності проведення інвентаризацій основних засобів підприємства на підставі даних Книги реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій підприємства, Акту контрольної перевірки інвентаризації цінностей, відомості результатів інвентаризації перевіряючі з'ясовують дотримання строків проведення, оформлення підсумків, та правильність відображення результатів інвентаризації у бухгалтерському обліку.

Слід пам'ятати, що згідно вимог ст.1, п.5 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних фондів повинна проводитись не менше одного разу в три роки, але не раніше першого жовтня; бібліотечних фондів - один раз у п'ять років.

Перевірка ведення інвентарного обліку об'єктів основних засобів має на меті вияснити наявність і стан інвентарних карток обліку основних засобів (ф. № 03-6), а також установити відповідність даних інвентарних карток даним опису інвентарних карток з обліку основних засобів (ф. № 03-7). Тотожність загального підсумку залишків за всіма класифікаційними групами основних засобів, відображеного в описі інвентарних карток по обліку основних засобів (ф. № 03-7), і залишку рахунку 10 за Головною книгою підтверджує відсутність нестач основних засобів та повноту закріплення об'єктів основних засобів за матеріально - відповідальними особами в структурних підрозділах підприємства.

Для контролю збереження основних засобів за місцями їх знаходження та використання проводять вибіркову перевірку фактичної наявності шляхом часткової інвентаризації цих засобів.

У процесі інвентаризації одночасно здійснюється обстеження технічного стану, умов зберігання та експлуатації окремих об'єктів основних засобів як власних, так і орендованих, тих, які не використовуються, підлягають реалізації, перебувають у запасі та на консервації.

Під час обстеження перевіряють фактичну продуктивність обладнання, його комплектність, загальний технічний стан, вивчають закріплення об'єктів основних засобів за окремими працівниками, виявляють факти псування, поломки, розукомплектування, крадіжок окремих вузлів і деталей, з'ясовують причини та встановлюють розмір заподіяних збитків.

Результати проведеної інвентаризації основних засобів групують в інвентаризаційному описі й узагальнюють у розроблених порівняльних відомостях, аналітичних таблицях, відомостях виявлених порушень і недоліків тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >