< Попер   ЗМІСТ   Наст >

5.7. Розміщення та оптимальні розміри оптових підприємств

Розміщення оптових підприємств

Розміщення оптових підприємств у ринкових умовах здійснюється їхніми власниками виходячи із принципів економічної доцільності, концентрації і конкурентності.

Економічна доцільність організації оптового підприємства визначається як потребами виробничого комплексу та товаропровідної системи конкретного регіону, так і наявністю стабільних перспектив успішної господарської діяльності для даного оптовика.

Принцип концентрації передбачає можливість охоплення зон діяльності дрібніших за масштабами локальних і регіональних підприємств зонами функціонування оптових формувань національного або міжрегіонального рівня.

З попередніми принципами в сучасних умовах тісно пов'язаний принцип конкурентності що передбачає врахування реальної конкурентної ситуації на оптовому ринку в цілому, окремих товарних ринках і в регіонах.

На розміщення оптових підприємств безпосередньо впливає також низка таких факторів, як функціональний рівень оптового формування і зона його діяльності, типорозмір; номенклатура товарних груп основної спеціалізації, стан роздрібної торговельної мережі та обсяги її діяльності в зоні обслуговування, рівень розвитку транспортних шляхів сполучення в регіоні.

Великі оптові підприємства національного й міжрегіонального рівня — вихідні й торговельно-закупівельні бази, які активно взаємодіють із виробничими і аграрними товаровиробниками, доцільно розташовувати при великих виробничих підприємствах або у безпосередньому наближенні до транспортних шляхів сполучення (залізничних вузлів, автомобільних трас) безпосередньо в центрах концентрації виробництва.

Підприємства регіонального і локального рівнів мають на меті максимальне наближення до районів споживання, рівномірне розосередження по території міських поселень і сільських адміністративних районів. При цьому необхідно постійно дотримуватися економічної доцільності і конку ренти ості, що передбачає уникнення нераціонального дублювання, скупчення оптових підприємств з аналогічним асортиментом, монопольного охоплення окремих сегментів товарного ринку обмеженою кількістю суб'єктів оптової торгівлі.

Оптимальні розміри оптових підприємств

Оптимальні розміри оптового підприємства визначаються за допомогою техніко-економічних розрахунків потреби в загальній оперативній (корисній) площі (об'ємі) для проведення торговельно-технологічних операцій, а також допоміжних і адміністративних площ даного підприємства.

Розрахунок оперативної площі для зберігання товарів (So1) проводиться по кожній товарній групі окремо з урахуванням потреби в одночасному зберіганні (Рz) і нормативу площі на зберігання 1 т (м3) даного товару (Nz):

Таким чином, загальну оперативну площу для зберігання товарів і-ї кількості товарних груп визначають як суму:

Допоміжні площі оптового підприємства включають площі проходів і проїздів у складах, площі для проведення технологічних операцій підсортування і комплектування відпускних партій, а також площі експедицій.

Площі адміністративних приміщень гуртових баз і складів установлюються відповідно до загальної чисельності їх працівників та норм площі для встановлення канцелярського обладнання, засобів оргтехніки і комп'ютерів.

Розрахунок оптимальних розмірів оптового торговельного підприємства має проводитися комплексно виходячи з перспективних обсягів оптового обороту в розрізі товарного асортименту основної спеціалізації.

Проведені техніко-економічні розрахунки необхідно співвіднести з розрахунком таких важливих показників, як точки беззбитковості і рентабельності.

Точка беззбитковості (ТБ) — це обсяг оптового товарообігу, за якого валовий дохід оптовика вирівнюється за сумою з поточними витратами:

де ТБ — мінімальний обсяг оптового товарообігу підприємства, за якого воно досягає беззбитковості, тис. грн; Вп — постійні витрати підприємства, тис. грн; Рв.д. — рівень валових доходів, %; Рзм.в — рівень змінних витрат підприємства, %.

Розрахунок ТБ є особливо актуальним для новостворюваних оптових підприємств, які щойно виходять на товарний ринок і для яких розрахунок цього показника може проводитися за спрощеною формулою:

де ВД — валовий дохід підприємства, тис. грн.

Разом з тим досягнення точки беззбитковості ще не дозволяє оптовому підприємству отримувати певну норму прибутку. Натомість точка мінімальної рентабельності (ТМР) уже свідчить про досягнення підприємством обсягу оптового оборогу, за якого отримані валові доходи не тільки повністю покривають загальні (постійні і змінні) витрати, але й створюють такий розмір прибутку, який після податкових відрахувань є не нижчим від мінімального рівня рентабельності на авансований капітал.

Базовим пунктом відліку ТМР є рівень ставки банку на вкладений капітал-своєрідне мірило доцільності здійснення будь-якої, а не тільки торговельної, господарської діяльності, адже отримання нижчого доходу від оптової торгівлі логічно спонукає власника капіталу просто розмістити його в банку й отримувати гарантовану норму доходу за банківською ставкою. Отже, значення чисельника у наведеній вище формулі ТБ має бути збільшене на певну суму мінімального прибутку (Пmin) який можна розрахувати безвідносно товарообігу оптового формування:

де К — капітал, авансований у створення і діяльність оптового підприємства, тис. грн; Ррmin — мінімальний рівень рентабельності оптового підприємства, %; Сп — ставка податку на прибуток, %.

Таким чином, розрахунок точки мінімальної рентабельності набирає наступного вигляду:

Від'ємна різниця між фактичним оптовим товарообігом оптового формування і розрахованою величиною ТМР є вагомою підставою для перегляду його бізнесової стратегії (зміни профілю, спеціалізації, структури витрат тощо) для уникнення фінансового фіаско — банкрутства в умовах зростання конкуренції на оптовому ринку.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Яке місце займає оптовий ринок на внутрішньому товарному ринку?
 • 2. У чому виявляються відмінності оптового ринку від роздрібного?
 • 3. Які об'єкти і суб'єкти функціонують на оптовому ринку?
 • 4. Якими тенденціями і проблемами характеризується вітчизняний оптовий ринок?
 • 5. Якими є перспективи розвитку оптового ринку країни?
 • 6. У чому полягає сутність оптової торгівлі?
 • 7. Назвіть основні види оптової торгівлі.
 • 8. Які фактори впливають на розвиток оптової торгівлі?
 • 9. У чому полягає роль оптової торгівлі на товарному ринку?
 • 10. Яке значення відіграє оптова торгівля в економічному механізмі країни?
 • 11. Які основні господарські формування становлять структуру оптової торгівлі?
 • 12. З яких організаційних елементів складається інфраструктура оптового ринку?
 • 13. Що розуміють під оптовим торговельним підприємством?
 • 14. За якими ознаками класифікують оптові торговельні підприємства?
 • 15. Які функції виконують оптові торговельні формування ?
 • 16. Якою є загальна структура оптового торговельного підприємства?
 • 17. За якими основними ознаками класифікуються склади?
 • 18. Які основні групи приміщень складу ви знаєте і який між ними функціональний взаємозв'язок?
 • 19. Які основні вимоги ставляться до об'ємно-планувальних рішень загально-товарних складів?
 • 20. Які вимоги ставляться до конструктивних рішень загально-товарних складів?
 • 21. Як оцінюється доцільність технологічного планування складі?
 • 22. Які показники дозволяють визначити ефективність роботи складів ?
 • 23. За якими принципами розміщуються оптові торговельні підприємства?
 • 24. Як розраховуються оптимальні розміри оптового торговельного підприємства?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >