< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сутнісні ознаки моралі

З найпоширенішого тлумачення мораль розуміється як регулятор людської поведінки. Але поряд із мораллю, як вже було показано, існують ряд інших регуляторів соціального буття - традиції, звичаї, право, політика, адміністративно-корпоративні, конфесійні регулятиви тощо.. Як регулятор мораль має ту своєрідність, яка робить її не тільки унікальною і неповторною, а й, в першу чергу, неодмінною складовою людського буття.

Що найвиразніше виокремлює мораль як регулятор людської поведінки? Дослідники наголошують на її всезагальному та універсальному характерові, по-перше, і, по-друге, на специфічному характерові морального зобов'язання - його головною умовою є свобода індивідуального вибору.

Всезагальність моралі розуміється як звернення у вимозі певного типу поведінки до людини як такої. В силу цього моральна вимога - це вимога до всіх без виключення як представників людського роду.

Універсальність моральних вимог - розповсюдження на будь-які сфери людського життя - побут, секс, праця, політика, наука, сім'я та ін. Немає таких сторін людського життя, які могли б існувати поза мораллю. Вона присутня всюди, де є стосунки між індивідами і колективні відносини.

Більше того, мораль в людській поведінці є останньою точкою відліку, вищою апеляційною інстанцією. Моральні вимогу на відміну від будь-яких інших претендують на безумовний, категоричний характер. Тому мораль пов'язують з ідеєю абсолютного. Проте в практиці людського соціально-культурного життя очевидною є не тільки контекстуальність, а й конкретно-історичний характер моральнісної культури.

Часто-густо у буденному розумінні за мораллю закріплюється регулювання відносин між людьми. Проте в сучасному теоретичному тол-куванні моралі наголошується, що вона також поширює свій вплив на міжгрупові та міждержавні відносини, втручається в відносини людини з природним світом, та й з рештою, як зазначає В. А. Малахов, "космічне самоусвідомлення сучасного людства неминуче висуває перед ним і проблему морального осмислення своїх відносин як з рідною планетою, так і з сонячною системою і Всесвітом в цілому". Таке розширення простору моралі пов'язано із специфічністю власне моральних відносин. На відміну від суб'єктно-об'єктного ставлення людини в царині пізнання чи предметної діяльності, в моралі характер стосунків передбачає суб'єкт-суб'єктні відповідності. В цьому сенсі бачення в якості суб'єкта та партнера будь-який елемент дійсності стає актуалізацією морального ставлення до нього.

Специфіка ж морального зобов'язання в особливому мотивуванні людських вчинків. За способом свого буття мораль - система норм, принципів, ідеалів, уявлень про цінності, якими керуються люди у своїй реальній поведінці. Якщо будь-які дії та вчинки є результатами бажання вигоди, престижу, помсти, ґречності і т. ін, чи детермінуються тілесно-психічними особливостями індивіда чи обставинами часу та місця (природними, соціальними), то мораль перебуває якби на іншому рівні мотивації. Моральні мотиви характеризуються поза прагматичним, в дечому "надбуттєвим" орієнтуванням на вищі цінності та сенси.

Моральні вимоги передбачають від людини не лише добрих та справедливих діянь, але й певного способу їх здійснення - вільного, безкорисливого, справедливого, зорієнтованого на благо інших. Будучи завжди певною категоричною вимогою, велінням - імперативом, що висуває перед людиною суспільна думка або голос власного сумління, мораль завжди порівнює наявну поведінку з ідеалом, з взірцем, який реально, можливо, і не існує, проте має існувати задля блага людського. У цьому сенсі мораль - засіб трансцендування (той, що виходить за межі) людини за межі буденності, ситуативності, у щось вище, що знаходиться поза реальністю, але визначає в певній мірі цю реальність.

Мораль, імперативно регулюючи вчинки людей, оцінює їх наміри і думки, їх мотиви, але лише тоді, коли виникає потреба оцінювати їх саме як добрі або злі, справедливі чи несправедливі, слугує своєрідним компасом, ціннісним орієнтиром поведінки і свідомості, що протистоїть егоїзму, своєкорисливості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >