< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Податкова і соціальна звітність бюджетних установ

Установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, є платниками окремих податків і зборів (див. параграф 4.1), передбачених Законом України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. № 1251—XII (зі змінами і доповненнями), а тому вони повинні складати і подавати відповідним органам податкову та соціальну звітність. Перелік форм звітності й терміни її подання наведено у табл. 8.1.

Перелічена податкова звітність (пп. 1—7 табл. 8.1) подається до податкових органів за місцем знаходження бюджетної ус-

Таблиця 8.1. Склад податкової та соціальної звітності бюджетних установ

Форма звітності

Періодичність подання

Термін подання

1. Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами і організаціями

Щоквартальне

Не пізніше 40 днів після закінчення звітного кварталу

2. Податкова декларація з податку на додану вартість

Щомісячно, щоквартально

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним; протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу

3. Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Щорічно

До 1 березня наступного за звітним року, а з придбаних протягом року засобів - в 10-денний термін після їх реєстрації у відповідних органах

4. Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища

Щоквартально

Протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу

5. Податковий розрахунок земельного податку

Щорічно

Подається до 1 лютого поточного року

6. Розрахунок збору за спеціальне використання водних ресурсів

Щоквартально

Протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу

7. Податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та сум утриманого з них податку (ф. № 1-ДФ)

Щоквартально

Протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу

8. Розрахунок сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Щомісячно

До 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

9. Звіт про нараховані внески, перерахування і витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (ф. № 4-ФСС з ТВП)

Щоквартально

До 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом

10. Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Щоквартально

До 20 числа місяця, наступного

за звітним кварталом;

До 25 січня - за підсумками

року

11. Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Щоквартально

До 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом; До 25 січня - за підсумками минулого року

-танови та її реєстрації як платника податку. Соціальна звітність, наведена у пп. 8—11 табл. 8.1, подається до місцевих органів відповідних фондів, де кожна бюджетна установа повинна бути зареєстрована як платник відповідних зборів.

Статистична звітність

Бюджетні установи, як і підприємства та організації інших галузей народного господарства та видів (сфер) діяльності, подають установлену нормативними документами статистичну звітність органам державної статистики та вищим установам відповідного підпорядкування. Склад і зміст цієї статистичної звітності частково визначається специфікою діяльності окремих установ, але більшість форм статистичної звітності є загальнодержавними, обов'язковими для подання всіма підприємствами, установами та організаціями.

Згідно із Законом України "Про державну статистику України", який набув чинності з 1 січня 2001 р., респонденти зобов'язані безкоштовно у повному обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені терміни подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку. Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, с конфіденційною інформацією, яка охороняється законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді Поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.

За термінами подання статистична звітність поділяється на періодичну та одноразову. Періодична звітність подається регулярно протягом року з установленими проміжками часу (щомісячно, щоквартально і т. ін.). Одноразова звітність може подаватися на вимогу статистичних органів (один раз на рік або рідше).

Склад і терміни подання найважливіших форм статистичної звітності, затвердженої Держкомстатом України, наведено у табл. 8.2.

Таблиця 8.2. Склад загальнообов'язкової статистичної звітності бюджетних установ

Форма звітності

Періодичність подання

Термін подання

1. Звіт про обсяг реалізованих послуг (ф. № 1-послуги)

Місячна, річна

До 7 числа наступного за звітним місяця; на 30-й день після звітного року

2. Звіт з праці (ф. № 1 ПВ)

Місячна, квартальна

До 7 числа наступного за звітним періодом місяця

3. Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) і потреби в працівниках (ф. № 3-ПН)

Місячна

До 28 числа наступного за звітним місяця

4. Звіт про кількісний і якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що займають посади керівників і спеціалістів (ф. № 9-ДС)

Річна

До 8 січня наступного за звітним року

5. Звіт про травматизм на виробництві (ф. № 7-тнв)

Річна

До 25 січня наступного за звітним року

6. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) (ф.№ 11-03)

Річна

До 20 лютого наступного за звітним року

7. Звіт про залишки і витрати матеріалів (ф. № 3-МТП)

Піврічна, річна

До 10 числа після звітного періоду

8. Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів переробки нафти (ф. № 4-МТП1

Місячна, квартальна, річна

До 10 числа після звітного періоду

9. Звіт про результати використання палива, тепло енергії і електроенергії (ф.№ П-МТП)

Піврічна

Па 10-й день після звітного періоду

10. Звіт про витрати палива, тепло енергії і електроенергії (ф. № 11-ЕР)

Піврічна

На 10-й день після звітного періоду

11. Звіт про наявність обчислювальної техніки (ф. № 2-інф)

Річна

До 15 лютого наступного за звітним року

12. Звіт про роботу автотранспорту (ф. № 2-тр) та інші

Річна

До 30 січня наступного за звітним року

Крім поданих у табл. 8.2 загальнообов'язкових форм, бюджетні організації складають і подають статистичну звітність за профілем своєї діяльності: про відвідування поліклінік, захворюваність, тривалість лікування, відвідування театрів, музеїв тощо.

Складають статистичну звітність на підставі даних спеціально організованого спостереження (статистичного обліку) в установах та організаціях, а також на підставі даних бухгалтерського обліку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >