< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЛЮДИНА В ОТОЧУЮЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Поняття про оточуюче середовище. Людина як біологічний та соціальний суб'єкт. Потреби людини: фізіологічні, матеріальні та духовні. Шкідливі фактори і організм людини. Гранично допустимий вплив шкідливих факторів на людину. Синергізм (ефект перевищення сумарної дії) та антагонізм (ефект нейтралізації дії) шкідливих факторів. Організм в технічному оточенні. Людина та світ техніки. Транспортна безпека людини. Комп'ютер і людина. Соціальні та психічні фактори, що впливають на безпеку життєдіяльності людини. Загальні характеристики середовища - природного, виробничого, побутового, соціально-політичного. Система "людина-життєве середовище" та її компоненти. Право людини на життя, свободу, недоторканість. Право на самозахист та його межа. Основні прийоми самозахисту.

Основою оточуючого середовища є природне, яке містить у собі всі позитивні та негативні результати діяльності кожної окремої людини, всього суспільства. Оточуюче середовище насичене факторами речовинної, параметричної природи. Саме вони (викиди промислових об'єктів, автомототранспорту, біологічні забруднення, різноманітні випромінювання) негативно впливають на здоров'я людини, на всю природу. Тому, коли кажуть про необхідність охорони оточуючого середовища, треба розуміти під цим охорону тільки природи, як цілісної системи та людини, як одного з її компонентів.

Шкідливі, небезпечні фактори та організм людини

Основним обмежуючим нормативом є допустима остатня кількість (ДОК) шкідливої речовини в їжі або в урожаї під час його збору. Труднощі нормування вмісту ксенобіотиків у продуктах рослинного походження в тому, що різні види рослин по різному стійкі до одних і тих же речовин. Стійкість залежить від місця збору, від багатьох екологічних факторів, які можуть бути лімітуючими або песимальними. Одна і та ж рослина, тварина по різному стійкі до тих або інших речовин - отрутохімікатів, добрив. Крім цього, різні фізіологічні процеси у рослинах неоднаково чутливі до забруднюючих речовин. Для багатьох речовин характерний синергічний ефект (гр. син - разом), коли токсичність однієї речовини, різко підсилюється в присутності іншої. Це явище називають ефектом сумації шкідливої дії - синергізм і його необхідно враховувати при нормуванні вмісту і надходженні забруднюючих речовин у довкіллі. Ефект сумації проявляють фенол, ацетон, валеріанова, капронова та масляна кислоти, озон, діоксид азоту, формальдегід і багато інших. Це важливо пам'ятати при вживанні ліків.

Важливою умовою нормування є необхідність враховувати вміст забруднюючих речовин у природному середовищі. Головні загальнодержавні екологічні нормативи - це ГДК (гранично допустима концентрація), ГДВ (гранично допустимий викид) речовин, ГДР (гранично допустимий рівень) параметричних забруднювачів. Але крім загальнодержавних параметрів забруднень необхідно встановити і зональні (регіональні). При неможливості додержати їх значень з технологічних або інших причин виробництва необхідно приймати додаткові заходи із забезпечення екологічної безпеки та збереження здоров'я людини, всього населення. Це так би мовити зовнішні небезпечні фактори, але є і внутрішні, фізіологічні фактори ризику.

Про природу людини, її походження та еволюцію писали філософи, вчені різних епох. Людина - це жива система, в якій проявляється єдність фізичного та духовного, індивідуального та суспільного. Людина не може існувати поза суспільством, бо це буде тварина, так званий феномен "Мауглі". Кожна людина неповторна індивідуальність, яка несе на собі відбитки того суспільства в якому вона живе. З цього і випливають основні потреби людини: фізіологічні - самозбереження (комплекс природжених рефлексів), самовідтворення (статевий інстинкт), матеріальні - природні об'єкти (їжа, речі без яких неможливе підтримання фізіологічних і навіть потреб у продовженні роду), духовні - потреба у спілкуванні, створенні предметів, не існуючих у природі - мистецтво, наукове пізнання світу, що дає змогу людині розуміти природу, Всесвіт.

Часто людина, суспільство, без врахування законів, пристосовують природу до своїх потреб. Таке пристосування не іде на користь ні людині, ні природі, з-за чого виникли протиріччя між Природою, окремою людиною і суспільством. Надіючись на свій розум, знання людина перетворює природу, створюючи у біосфері штучні сфери -антропосферу, соціосферу, техносферу, які взаємодіючи утворюють ноосферу (гр. ноос - розум). Вони є одночасно природним, виробничим, побутовим, соціально-політичним середовищем. З-за постійно зростаючих матеріальних потреб, при постійному рівні фізіологічних (дихання, необхідність у їжі, травленні), відбувається швидке руйнування природи - біосфери, з-за чого виникли соціальні, екологічні проблеми.

Людина - соціальна істота, потреби якої найоптимальніше реалізуються в суспільстві, яке найтіснішим чином зв'язане з природним середовищем. Отже, природа є основним джерелом забезпечення життєдіяльності людини, суспільства. Людині потрібні повітря (кисень), їжа, предмети вжитку, а також можливість спілкування з природою та іншими людьми, без чого вона втрачає притаманні людські якості. Для задоволення своїх потреб людина, суспільство активно перетворюють природу, створюючи неприродні, штучні утворення, які часто негативно впливають на людей. Такими утвореннями є сучасні міста, промислові об'єкти, де одночасно діють багато шкідливих факторів, особливо на сході України, що відображено на карті (Рис. 4).

Стан умов проживання у містах України

Рис. 4. Стан умов проживання у містах України

Сучасний урбоекологічний стан в Україні достатньо тривожний, дуже складний. На території країни п'ять міст-мільйонерів: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса;шість значних або зверхвеликих: Запоріжжя, Львів, Кривої Ріг, Маріуполь, Луганськ, Миколаїв; великих міст - 61, середніх - 91 і 370 малих, біля 1000 селищ міського типу. В кожному з них є виробництва - промислові або сільськогосподарські, що є джерелами забруднення середовища мешкання. Найбільш хімічно забруднені Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, де ГДК багатьох шкідливих речовин перевищені у 10-15 разів. Дуже екологічно забрудненими містами, які викидають у повітря шкідливі речовини (тис. тон за рік) є: Кривий Ріг - біля 1000, Маріуполь - 600, Запоріжжя та Дебальце-во - по 300, Керч та Макіївка - по 290, Київ - 280, Донецьк - 250 тис. тон, в яких основний забруднювач - металургійні комплекси. Це зумовило зростання загального рівня смертності (на 1000 населення): у 1960 році - 7, 1987 - близько 10, 1996 - 17 чоловік, у 1998 - близько 30. В 1994 р. смертність перевищувала народжуваність на 30%, у 1998 на 200-250% і продовжувала тривати на цьому рівні в 2009 році. Все це результат екологічної кризи в нашій країні через забруднення сфер життя людини, наслідок низької технологічної, екологічної, правової культури людей. Отже, на людину діють зовнішні та внутрішні чинники, які виводять організм із стану рівноваги - здоров'я, сприяючи проявам хвороб, старінню. Цьому протистоять внутрішні процеси, які підтримують його рівновагу - гомеостаз (гр. гомео - однаковий, гр. стазіс - стан) - постійність внутрішніх фізіологічних характеристик. Але коли гомеостаз порушений, наприклад з-за надмірного забруднення середовища, то виникають хвороби - частіше як результат від'ємної дії біологічних чинників - факторів оточуючого середовища. З-за хімічного забруднення довкілля розвиваються хвороби дихальних шляхів, злоякісні пухлини легенів, бронхів, крові, астму, алергії. Не менш небезпечні мікроорганізми, які викликають найпоширенішу хворобу - туберкульоз легенів, який вважається епідемію. Лікується вона тепер дуже важко, бо до більшості антибіотиків її збудники пристосувалися і не реагують на їх дію. Дуже небезпечно, якщо хворі на туберкульоз, особливо у відкритій формі - коли виділяються мокроти - вільно знаходяться серед людей, розповсюджують інфекцію, сприяючи створенню умов для епідемії.

Майже всім відомі так звані "звичайні" хвороби - грип, ангіна, коклюш, скарлатина та інші (Додаток 2, табл. 9), перебіг яких тепер теж досить складний, лікуються важко і дають після хворобні ускладнення. Дуже небезпечна, невиліковна хвороба СНІД (синдром набутого імунодефіциту), яка передається статевим шляхом, або при будь-якому обміні кров'ю. Про цю хворобу казали як про чуму 20, а тепер вже і ХХ1 ст., як про світову епідемію. На щастя, не всі люди хворіють цими небезпечними хворобами, бо на сторожі здоров'я стоїть імунітет. Але він може протистояти тільки давно відомим хворобам. Проти СНІДу, різновидам вірусу грипу (їх більше 200) імунітету немає, відсутні й ефективні вакцини. На початку 2005 року з'явився новий мутантний різновид вірусу СНІДу з надзвичайно швидким летальним кінцем - за кілька тижнів.

Певну небезпеку складають крім мікробіологічних факторів макромеханічні, тобто фізичний напад на людину. Особливо, коли нападник значно сильніший. Метою нападу може бути пограбування, згвалтування, розбій. Тому треба володіти знаннями про засоби протидії нападнику. Не менш небезпечними є і транспортні засоби пересування, які важко віднести до однієї певної групи чинників небезпеки. Вони є комплексним джерелом небезпеки і тому дуже важливо знати його причини.

Питання

  • 1. Які використовують основні характеристики для шкідливих і небезпечних речовин?
  • 2. Які потреби людини та її місце в природі?
  • 3. Які екологічні умови склалися в Україні?
  • 4. Що таке гомеостаз, його значення?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >