< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Акції корпоративного інвестиційного фонду

Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути лише простими іменними.

Акції корпоративних інвестиційних фондів після внесення відповідного фонду до реєстру ІСІ розміщуються за ціною, що дорівнює вартості чистих активів такого фонду в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу.

Кожна розміщена акція корпоративного інвестиційного фонду надає її власникові однаковий обсяг прав. Після реєстрації корпоративного інвестиційного фонду в реєстрі ІСІ його акції розміщуються за грошові кошти. Неповна сплата розміщених акцій не дозволяється.

Строк розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується. Строк розміщення акцій закритого корпоративного інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії акцій такого фонду. Після закінчення цього строку фонд зобов'язаний привести свій статутний капітал у відповідність до загальної номінальної вартості акцій цього фонду, що перебувають в обігу.

Необхідно звернути увагу, що обмеження, встановлені законодавством, яке регулює діяльність акціонерних товариств щодо строків розміщення акцій, не застосовуються до корпоративних інвестиційних фондів.

Викуп та розміщення акцій відкритого або інтервального корпоративного інвестиційного фонду припиняються з дня оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів з поновленням розміщення та викупу на наступний день після закінчення таких зборів.

Голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду провадиться виходячи з кількості його акцій, що перебували в обігу станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів.

Органи корпоративного інвестиційного фонду

Органами корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів та наглядова рада. Утворення інших органів корпоративного інвестиційного фонду забороняється.

Вищим органом корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів. До їх компетенції, крім питань, встановлених законодавством з питань діяльності акціонерних товариств, належить:

 • - затвердження укладених договорів з компанією з управління активами та зберігачем;
 • - затвердження рішень про розірвання договорів з компанією з управління активами та зберігачем;
 • - затвердження змін до регламенту фонду.

Повноваження загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, визначені законодавством з питань діяльності акціонерних товариств та Законом України Про інститути спільного інвестування, не можуть бути передані наглядовій раді.

У загальних зборах акціонерів можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники компанії з управління активами, реєстратора, зберігача та незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду. Зазначені особи повинні проінформувати загальні збори акціонерів корпоративного інвестиційного фонду про його діяльність.

Позачергові збори акціонерів корпоративного інвестиційного фонду можуть скликатися на вимогу наглядової ради, компанії з управління активами або зберігача у разі:

 • - неплатоспроможності корпоративного інвестиційного фонду;
 • - зменшення вартості чистих активів більш як на 25% порівняно з останньою оцінкою (для фондів закритого або інтервального типу);
 • - зменшення вартості чистих активів більш як на 15% за семиденний строк (для корпоративних інвестиційних фондів відкритого типу);
 • - зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;
 • - необхідності затвердження рішення про укладення або розірвання договору з компанією з управління активами, зберігачем;
 • - необхідності обрання нових членів наглядової ради;
 • - наявності обставин, визначених у статуті корпоративного інвестиційного фонду.

До функції наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду належить здійснення нагляду за діяльністю компанії з управління активами відповідно до статуту.

Наглядова рада збирається на свої засідання в строки, передбачені статутом корпоративного інвестиційного фонду, але не рідше одного разу на квартал. Рішення наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу ради.

Склад наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду визначається його статутом. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.

Не можуть бути членами наглядової ради представники компанії з управління активами, торговців цінними паперами, які обслуговують корпоративний інвестиційний фонд, їх пов'язаних осіб. Також до складу наглядової ради не можуть входити представники зберігача, реєстратора, аудитора (аудиторської фірми), незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду та пов'язаних з ними осіб.

До компетенції наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду належить:

 • - скликання загальних зборів акціонерів;
 • - підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів;
 • - визначення дати проведення загальних зборів, дати складання списку осіб, які мають право брати участь у загальних зборах, та інші питання, пов'язані з організацією проведення загальних зборів;
 • - обрання голови наглядової ради (президента корпоративного інвестиційного фонду) та його заступника;
 • - підготовка для затвердження загальними зборами проекту рішення загальних зборів акціонерів про розмір дивідендів та порядок їх виплати (для закритих корпоративних інвестиційних фондів);
 • - укладення та розірвання договорів з компанією з управління активами, зберігачем, затвердження договорів з реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;
 • - прийняття змін до проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду;
 • - затвердження договорів щодо активів корпоративного інвестиційного фонду, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену його регламентом мінімальну вартість.
 • - забезпечення контролю за належним виконанням умов договорів з компанією з управління активами фонду, зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем його майна.

Припинення діяльності корпоративного інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд припиняє свою діяльність відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України Про інститути спільного інвестування шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується, якщо:

 • - внаслідок викупу акцій корпоративним інвестиційним фондом вартість його активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного капіталу;
 • - закінчився строк діяльності фонду (для закритих корпоративних інвестиційних фондів);
 • - проспект емісії акцій фонду, випущених з метою спільного інвестування, не зареєстровано протягом року з дати включення до реєстру

ІСІ;

- в інших випадках, передбачених законами України.

Ліквідація строкового корпоративного інвестиційного фонду до закінчення строку, встановленого регламентом, є можливою за умови згоди усіх його акціонерів.

З моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду йому забороняється розміщувати свої акції.

Закритий корпоративний інвестиційний фонд ліквідується за рішенням ДКЦП та ФР у разі закінчення строку, на який він був створений, якщо загальними зборами акціонерів не прийнято рішення про ліквідацію такого фонду протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності фонду. Крім того, ДКЦП та ФР може порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду у разі, якщо:

 • - корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність без реєстрації в реєстрі ІСІ;
 • - корпоративний інвестиційний фонд провадить діяльність, заборонену законом.

До складу ліквідаційної комісії корпоративного інвестиційного фонду обов'язково повинні входити представники компанії з управління активами та зберігача, а також можуть входити представники ДКЦП та ФР.

Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду в разі його ліквідації

Активи корпоративного інвестиційного фонду підлягають реалізації за грошові кошти у строк, що визначається Комісією, але не більше як шість місяців з дня прийняття рішення про ліквідацію. Після реалізації активів ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс.

Кошти, отримані від реалізації активів корпоративного інвестиційного фонду, розподіляються в першу чергу між акціонерами пропорційно кількості акцій, що їм належать, у порядку, визначеному ДКЦП та ФР. У разі якщо фонд ліквідується раніше двох років з дня його створення, розрахунки з акціонерами, які є засновниками фонду, здійснюються після задоволення вимог інших акціонерів.

У другу чергу вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України, після чого задовольняються вимоги кредиторів.

Після закінчення розрахунків в установленому порядку ліквідаційна комісія подає ДКЦП та ФР документи на скасування реєстрації випуску акцій та звіт про результати ліквідації, який є підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ. Корпоративний інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його вилучення з реєстру ІСІ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >