< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ

  • • Визначення середньорічної вартості основних фондів у плановому періоді та залишкової вартості на кінець планового періоду за даними таблиці.
  • • Нарахування амортизації двома способами.

Приклад

Визначити середньорічну вартість основних фондів у плановому періоді та залишкову вартість на кінець планового періоду за даними таблиці:

Розв'язання

Основні фонди на початок планового року становили:

Обчислення середньорічної вартості основних фондів у звітному періоді за групами основних фондів обчислюють за формулами:

Визначимо суми нарахованої амортизації за звітний рік за групами основних фондів:

Отже, зношення основних фондів за звітний рік становить:

Тоді залишкова вартість основних фондів на початок планового року становить:

Наступним етапом є обчислення середньорічної вартості основних фондів на початок планового року:

Середньорічна вартість основних фондів у плановому році становить:

Тепер можна підрахувати амортизації за плановий рік за групами основних фондів:

Отже, зношення основних фондів за плановий рік становитиме:

Залишкова вартість основних фондів на кінець планового року буде:

Приклади нарахування амортизації

Амортизаційні відрахування здійснюються після першого року функціонування об'єкта, починаючи з наступного року. Можна здійснювати двома способами:

1. Річні норми амортизаційних відрахувань згідно з "Положенням про порядок визначення амортизації...", на будівлі, споруди, їх компоненти, передавальні пристрої становлять 5 % їхньої вартості в рік і включаються у склад витрат на виробництво. З них формується амортизаційний фонд, який використовується для відтворення основних фондів.

Відповідно до складеного вище технічного плану реалізації проекту загальні витрати на будівництво та монтаж основних пунктів плану становлять 127 600 грн, 5 % з яких становить 6380 грн у рік. Отже, амортизаційні відраху' вання в рік, починаючи з другого року реалізації проекту, становлять 6380 грн або 1215 дол. США.

2. Нарахування амортизаційних відрахувань є більш трудомістким і полягає в поступовому перенесенні вартості капітальних вкладень в амортизаційний фонд, згідно з різними термінами служби різноманітних пунктів капітальних витрат.

Так, на 50 років і більше розрахований термін служби дерев'яних будівель, ланцюга безпеки, електрики сукупної вартості 86 450 грн, тому відрахування на рік становитимуть:

На 20 років розрахований термін служби телефонної проводки, тому 15 750: 20 = 787 грн у рік.

На 10 років розраховується термін служби дерев'яної огорожі та прожекторів сукупною вартістю 25 400 грн. Тому:

Отже, сумарні відрахування в рік становлять 5056 грн, або 963 дол. США.

Вибираємо другий метод нарахування, оскільки він економічніший і точніше відображає спектр амортизаційних нарахувань.

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ КРИТЕРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • • Підведення балансу туристичної фірми.
  • • Прогноз бюджету готівки фірми.
  • • План прибутків і видатків.
  • • Контрольні фінансові показники.
  • • Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва.

Таблиця 1. Типова балансова таблиця

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

Накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

первісна вартість

031

Знос

032

Продовження табл. 1

Актив

Код

РЯДКІ

На початок звітного періоду

На кінець звітного

Періоду

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

її. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

тварини на вирощуванні і відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

Продовження табл. 1

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

За виданими авансами:

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Продовження табл. і

Актив

Коі ряді

На почато

ЗВІТНОГО

періоду

к На кінець звітного

Періоду

І Усього за розділом І

38С

1

-

! П. Забезпечення наступних витраті платежів

Забезпечення виплат персоналу

  • 1
  • 400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

Ш. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III [

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

г

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510 ,

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобов'язання за роз- | рахунками;

з одержаних авансів і 1

40

Закінчення табл. 1

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні забов'язання

610

Усього за розділом IV

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

Таблиця 2. Прогноз бюджету готівки фірми

Показники

1

2

3

4

Джерела готівки

Продаж

Збір (інкасо) за рахунками до оплати

Залишок після виплати податків

Підсумок за джерелами готівки

Використання готівки

Оплата матеріалів

Оплата праці

Амортизація

Енергія технологічна

Експлуатація і ремонт рухомого складу

Закінчення табл. 2

Показники

1

2

3

4

Загальновиробничі витрати

Позавиробничі витрати

Платежі в бюджет

Капітальні затрати

Дивіденди

Загальне використання готівки

Чистий "кеш-флоу"

Початковий баланс готівки

Таблиця 3. План прибутків і видатків

Показники

І квартал

II квартал

ПІ квартал

IV квартал

Обсяг продажу

пдв

Валовий прибуток

Загальні видатки, в т. ч.:

— валові витрати;

— амортизація

Прибуток балансовий

Податок на прибуток

Прибуток чистий

Дивіденди

Резервний фонд

Таблиця 4. Контрольні фінансові показники

Показники

К. р. п.

1

2

3

4

Валовий прибуток

Загальні витрати, в т.ч.:

— амортизація

— товарно-матеріальні запаси

— інші витрати

Прибуток балансовий

Прибуток чистий

Коефіцієнт чистого прибутку

Оборот на вкладений капітал

Чистий прибуток

Показники ліквідності

Загальний коефіцієнт покриття

Абсолютна ліквідність

Показники активності капіталу

Оборот рахунків до оплати

Оборот запасів

Оборот основних засобів

Коефіцієнт заборгованості

Z-paxyнoк

Капітальні вклади

Загальні

Зовнішні

Таблиця 5. Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва (ставка податку 10 % виторгу), тис. грн

Показники

Код рядка

Розмір показника

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

01

10

Виторг від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору в плановому періоді

02

1000

Виторг від реалізації основних засобів у плановому періоді

03

0

Усього виторг від реалізації [рядок 02 + рядок 03)

04

1000

Зараховано єдиного податку за ставкою 6 % 10 %) (рядок 04 х 6 (10) / 100)

05

100

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >