< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок реєстрації договорів, укладених резидентами-позичальниками, крім уповноважених банків

2.1. Резидент-позичальник звертається до обслуговуючого банку для реєстрації договору (реєстрації змін до договору) в Національному банку.

Для реєстрації договору (реєстрації змін до договору) резидент-позичальник зобов'язаний подати до обслуговуючого банку повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) (далі в цій главі - повідомлення) на паперовому носії чи у вигляді електронного документа за формою, зазначеною в додатку 1 до цього Положення, і договір (разом з іншими додатковими угодами/договорами, документами, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором). Документи, які складені іноземною мовою, подаються резидентом-позичальником разом з їх перекладом на українську мову, засвідченим підписом перекладача (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально) або нотаріусом (не потребують перекладу документи, складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами).

(Абзац другий пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 450 від 29.10.2012)

Разом із пакетом документів, що подається для реєстрації договору, подається копія платіжного документа про сплату коштів за надання Національним банком послуг з реєстрації договору відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що визначають перелік послуг і тарифи за їх надання.

Зміни, які стосуються сторін зареєстрованого договору, суми, валюти, строку кредиту, розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених цим договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом, потребують реєстрації в Національному банку відповідних змін до договору в порядку, установленому для реєстрації договору, та з урахуванням вимог пункту 1.13 глави 1 цього розділу.

Резидент-позичальник заповнює пункти 1-3 повідомлення про зміни до договору, а також пункти, що містять змінену інформацію.

Перехід резидента-позичальника на обслуговування в інший уповноважений банк потребує внесення відповідних змін до реєстрації договору в Національному банку в порядку, установленому в пункті 2.10 цієї глави (крім випадку переведення резидента-позичальника на обслуговування з уповноваженого банку, що приєднується до іншого уповноваженого банку, до уповноваженого банку - правонаступника банку, що приєднується).

(Абзац шостий пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 450 від 29.10.2012)

Унесення змін до електронного реєстру повідомлень про договори з відміткою про реєстрацію, що ведеться засобами програмного забезпечення щодо реєстрації (далі - електронний реєстр повідомлень про договори), узв'язку зі зміною найменування обслуговуючого банку, переведенням резидента-позичальника на обслуговування з уповноваженого банку, що приєднується до іншого уповноваженого банку, до уповноваженого банку - правонаступника банку, що приєднується, або переходом резидента-позичальника на обслуговування від одного підрозділу уповноваженого банку до іншого підрозділу цього банку здійснюється в порядку, установленому в пункті 2.9 цієї глави.

  • ( Абзац сьомий пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 450 від 29.10.2012)
  • 2.2. Обслуговуючий банк проставляє на повідомленні дату надходження, що засвідчується підписом відповідального працівника банку та відбитком штампа банку. У разі надходження від резидента-позичальника до банку повідомлення у вигляді електронного документа замість повідомлення на паперовому носії банк використовує паперову копію відповідного електронного документа.
  • ( Абзац перший пункту 2.2 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 450 від 29.10.2012)

Обслуговуючий банк перевіряє правильність оформлення резидентом-позичальником повідомлення на (зокрема, наявність дати та відповідних реквізитів, необхідних підписів, відбитка печатки резидента-позичальника, правильність та повноту заповнення пунктів повідомлення), його відповідність умовам договору з нерезидентом та повноту поданих резидентом-позичальником для реєстрації договору (змін до договору) підтвердних документів, а також відповідність умов договору встановленому законодавством України порядку отримання резидентами кредитів від нерезидентів, зокрема вимогам абзацу першого пункту 1.11, пунктів 1.12, 1.16 глави 1 цього розділу. У разі виявлення невідповідності поданих документів установленим законодавством України вимогам обслуговуючий банк повертає їх резиденту-позичальнику на доопрацювання із зазначенням підстави повернення.

  • (Абзац другий пункту 2.2 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 450 від 29.10.2012)
  • 2.3. Якщо за висновком обслуговуючого банку поданий резидентом-позичальником для реєстрації договору пакет документів відповідає встановленим законодавством України вимогам, то обслуговуючий банк:

проставляє на зворотному боці останнього аркуша повідомлення на паперовому носії відмітку про підтвердження відповідності зазначеної в цьому повідомленні інформації умовам договору резидента-позичальника з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України (далі - відмітка обслуговуючого банку);

надсилає в разі виконання відокремленим підрозділом уповноваженого банку функцій обслуговуючого банку до уповноваженого банку повідомлення з відміткою обслуговуючого банку засобами внутрішньої автоматизації банку в електронній формі або його копію з відміткою обслуговуючого банку на паперовому носії.

Примірник повідомлення з відміткою обслуговуючого банку на паперовому носії, а також засвідчені нотаріально чи підписом відповідального працівника обслуговуючого банку копії документів, що були подані резидентом-позичальником у пакеті документів для реєстрації договору, залишаються в обслуговуючому банку.

2.4. Відповідальний працівник уповноваженого банку надсилає до територіального управління за місцезнаходженням обслуговуючого банку засобами програмного забезпечення щодо здійснення реєстрації Національним банком договорів резидентів-позичальників з нерезидентами-кредиторами з використанням засобів захисту інформації Національного банку (далі в цій главі - засоби програмного забезпечення щодо реєстрації):

повідомлення з відміткою обслуговуючого банку в електронній формі;

підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором (додаток 2) в електронній формі.

Уповноважений банк повинен забезпечити ідентичність інформації, що зазначена у відповідних документах на електронних і паперових носіях.

Примірник підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором на паперовому носії передається обслуговуючому банку на зберігання.

  • 2.5. Загальний строк розгляду обслуговуючим банком пакета документів, поданих резидентом-позичальником для реєстрації договору, до їх повернення резиденту-позичальнику на доопрацювання або надсилання уповноваженим банком територіальному управлінню повідомлення в електронному вигляді не повинен перевищувати чотирьох робочих днів із дня надходження документів до обслуговуючого банку.
  • 2.6. Територіальне управління здійснює реєстрацію договору на підставі пакета документів, поданого згідно з вимогами цієї глави уповноваженим банком, який надав згоду на обслуговування операцій за договором, в електронній формі засобами програмного забезпечення щодо реєстрації.

Територіальне управління здійснює реєстрацію договору (змін до договору) резидента-позичальника, що не є уповноваженим банком, аналогічно до порядку, установленого для реєстрації договорів (змін до договорів) уповноважених банків-позичальників згідно з підпунктом 4.2.3, абзацом першим підпункту 4.2.4, підпунктом 4.2.5, абзацами першим і другим підпункту 4.2.6, підпунктом 4.2.7, абзацом четвертим підпункту 4.2.9 пункту 4.2 глави 4 цього розділу.

(Абзац другий пункту 2.6 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 450 від 29.10.2012)

Територіальне управління може звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про реєстрацію договору, яка надається останнім та розглядається територіальним управлінням з дотриманням порядку та строків, установлених абзацом другим підпункту 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 цього розділу.

Територіальне управління вносить відомості про реєстрацію договору до електронного реєстру повідомлень про договори та видає резиденту-позичальнику повідомлення з відміткою про реєстрацію договору, оформлене відповідно до абзацу другого пункту 2.7 цієї глави, що є реєстраційним свідоцтвом до договору (далі в цьому розділі - засвідчене територіальним управлінням повідомлення з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії).

2.7. Територіальне управління після реєстрації договору надсилає: уповноваженому банку - примірник повідомлення з відміткою про

реєстрацію в електронній формі засобами програмного забезпечення щодо реєстрації;

резиденту-позичальнику - засвідчене територіальним управлінням повідомлення з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії на адресу, зазначену в підпункті 2.4 пункту 2 повідомлення (відмітка територіального управління за формою, зазначеною в додатку 1 до цього Положення, роздруковується на зворотному боці першої сторінки примірника повідомлення на паперовому носії та засвідчується підписом уповноваженої особи та відбитком печатки територіального управління. Усі сторінки повідомлення з відміткою про реєстрацію мають бути пронумеровані та прошнуровані).

У разі відмови в реєстрації або неналежного оформлення повідомлення чи підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором територіальне управління засобами програмного забезпечення щодо реєстрації повідомляє про це уповноважений банк за формою листа, зазначеною в додатку 3 до цього Положення, з дотриманням строків, установлених підпунктом 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 цього розділу.

2.8. Уповноважений банк роздруковує документ, що надійшов від територіального управління в електронній формі згідно з пунктом 2.7 цієї глави, на паперовому носії для здійснення обліку та контролю.

У разі виконання відокремленим підрозділом уповноваженого банку функцій обслуговуючого банку уповноважений банк надсилає обслуговуючому банку повідомлення з відміткою про реєстрацію договору (лист територіального управління про відмову в реєстрації або неналежне оформлення повідомлення) або засобами внутрішньої автоматизації банку в електронній формі, або роздруковане за допомогою засобів програмного забезпечення щодо реєстрації на паперовому носії.

Обслуговуючий банк зобов'язаний довести до відома резидента-позичальника лист територіального управління про відмову в реєстрації або неналежне оформлення повідомлення (додаток 3), що надсилається через уповноважений банк засобами програмного забезпечення щодо реєстрації, не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання уповноваженим банком такого листа.

  • 2.9. Територіальне управління, яке здійснило реєстрацію договору, уносить зміни до електронного реєстру повідомлень про договори стосовно зміни найменування обслуговуючого банку або переходу резидента-позичальника на обслуговування від одного підрозділу уповноваженого банку до іншого підрозділу цього банку чи переведення резидента-позичальника на обслуговування з уповноваженого банку, що приєднується до іншого уповноваженого банку, до уповноваженого банку - правонаступника банку, що приєднується, на підставі відповідного письмового обгрунтованого звернення уповноваженого банку, що надсилається з використанням засобів програмного забезпечення щодо реєстрації. Уповноважений банк зобов'язаний звернутися до територіального управління в зазначеному випадку протягом п'яти робочих днів з дати виникнення підстав для такого звернення. У зверненні уповноважений банк має повідомити про згоду на подальше обслуговування операцій за договором, підстави для внесення змін до електронного реєстру повідомлень про договори щодо обслуговуючого банку, відомості щодо обслуговуючого банку за договором (найменування, місцезнаходження, внутрішньобанківський реєстраційний код).
  • ( Абзац перший пункту 2.9 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 450 від 29.10.2012)

Територіальне управління вносить відповідні зміни щодо обслуговуючого банку засобами програмного забезпечення щодо реєстрації в строк, що не перевищує трьох робочих днів із дати надходження відповідного звернення уповноваженого банку.

2.10. Територіальне управління вносить зміни до реєстрації договору стосовно переходу резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку на підставі пакета документів, який передбачений пунктом 2.4 цієї глави, що надійшов від уповноваженого банку, до якого резидент-позичальник має намір перейти на обслуговування операцій за договором.

Перехід резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку не є підставою для перегляду інших умов реєстрації договору, у тому числі вимоги щодо розміру виплат за максимальною процентною ставкою (за винятком випадків, передбачених абзацом п'ятим пункту 1.12 глави 1 цього розділу та абзацом четвертим пункту 2.1 цієї глави).

Територіальне управління в строк, що не перевищує п'яти робочих днів із наступного робочого дня після дати надходження до територіального управління відповідного пакета документів, оформленого згідно звимогамицієїглави:

робить відповідну відмітку на повідомленні про договір та надсилає його з дотриманням порядку, установленого пунктом 2.7 цієї глави, новому обслуговуючому банку та резиденту-позичальнику;

надсилає листа попередньому обслуговуючому банку щодо припинення обслуговування ним операцій за договором у зв'язку з переходом резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку.

У разі неналежного оформлення повідомлення чи підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором територіальне управління засобами програмного забезпечення щодо реєстрації повідомляє про це уповноважений банк за формою листа, наведеною в додатку 3 до цього Положення, з дотриманням строків, установлених підпунктом 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 цього розділу.

2.11. Територіальне управління анулює реєстрацію договору в разі:

неотримання кредиту (повністю або частково) протягом 180 календарних днів від дати реєстрації договору та закінчення у зв'язку з цим строку дії реєстрації (за відповідним письмовим зверненням у довільній формі резидента-позичальника або обслуговуючого банку);

неотримання відповідної звітності про операції за договором, яка передбачена нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку (далі - статистична звітність), за три звітних періоди поспіль (у тому числі за відповідним зверненням обслуговуючого банку із зазначеної підстави);

відповідного письмового звернення резидента-позичальника з обгрунтуванням підстав для анулювання (відмова резидента-позичальника від отримання кредиту або відмова нерезидента-кредитора надати кредит, переоформлення договору в інший вид договору на повну суму кредиту, переведення боргу на нерезидента тощо);

виявлення недостовірної інформації в документах, які були подані резидентом-позичальником до обслуговуючого банку та/або Національного банку і на підставі яких здійснено реєстрацію договору;

наявності інформації про порушення резидентом-позичальником норм валютного законодавства під час виконання договору.

Якщо договір переоформляється в інший вид договору на неповну суму, то реєстрація договору не анулюється, а до нього вносяться зміни, визначені умовами інших договорів.

Якщо борг за кількома зареєстрованими договорами замінюється за домовленістю договірних сторін новим позиковим зобов'язанням між тими самими сторонами, то новий договір позики (новації) підлягає реєстрації з одночасним анулюванням реєстрації раніше укладених договорів.

Територіальне управління протягом п'яти робочих днів із дати виникнення підстави для анулювання реєстрації договору розглядає питання про анулювання реєстрації договору і приймає відповідне рішення. Реєстрація вважається анульованою з дати прийняття територіальним управлінням відповідного рішення. Територіальне управління в день прийняття рішення про анулювання реєстрації вносить засобами програмного забезпечення щодо реєстрації відомості щодо анулювання реєстрації договору до електронного реєстру повідомлень і в строк, що не перевищує два робочих дні з дати прийняття такого рішення, направляє листи на паперовому носії на адреси обслуговуючого банку та резидента-позичальника про анулювання реєстрації (із зазначенням підстав для анулювання).

Територіальне управління може звернутися до обслуговуючого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про анулювання реєстрації договору.

( Глава 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку N 246 від 15.06.2012 ) '

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >