< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

У статистичному аналізі та прогнозуванні економічної динаміки розвитку підприємств індекс надходження нових замовлень прийнято вважати другим за важливістю після індексу виробництва. Якщо індекс промислового виробництва характеризує тенденцію зміни обсягів випуску продукції та вказує на тенденцію розвитку доданої вартості, то індекс нових замовлень дає змогу прогнозувати, хоч і на короткий період, майбутнє виробництво та майбутній оборот. Отримані замовлення впливають спочатку на виробництво, а потім - на оборот, оскільки є першим показником того, що має відбутися в найближчому майбутньому.

Методика розрахунку індексу нових замовлень у статистичній практиці України визначена Держстатом України. Індекс нових замовлень розраховують для переробної промисловості України загалом та за видами діяльності.

Для розрахунку індексу нових замовлень передбачено використання первинного показника "Обсяг замовлень на виробництво промислової продукції, що надійшов за місяць (без ПДВ та акцизного збору)" за видами діяльності переробної промисловості. Цей показник передбачений програмою щомісячних державних статистичних спостережень за формою № 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води". Означеним спостереженням охоплені підприємства (відокремлені підрозділи), що забезпечують понад 80% загального обсягу реалізованої продукції.

Замовлення, які були враховані в певному звітному місяці, - це вартість укладених у цьому місяці договорів або угод у письмовій формі (укладених шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами, через факсимільний та електронний зв'язок чи іншим способом).

Порядок розрахунку індексу нових замовлень передбачає чотири основні етапи [10].

1. Базова формула для розрахунку індексу нових замовлень за своєю суттю є індексом Ласпейреса. Індекс за місяць / до базового року визначають як співвідношення обсягу замовлень на продукцію за певний місяць у цінах базового року до середньомісячного обсягу замовлень базового року у фактичних цінах

- місячний обсяг нових замовлень у поточному році в цінах базового року; р - ціна одиниці продукції; Ь - базовий рік; / - звітний місяць поточного року;у - поточний номер класу (групи, розділу, підсекції

КВЕД);у = 1,...,./;З- кількість класів (груп, розділів, підсекцій КВЕД); ИОь - середньомісячний обсяг нових замовлень базового року.

Розрахунок індексу будують на даних про обсяг нових замовлень на продукцію у фактичних цінах з подальшим коригуванням на індекс цін (дефлятор) за видами діяльності та поетапним зважуванням індексу на частку обсягу реалізованої промислової продукції кожного виду діяльності.

2. Будувати індекс починають нарівні найнижчого виду економічної діяльності (рівень класу або групи КВЕД)

де ^і^іь - індекс нових замовлень у-го класу (групи КВЕД) місяця / до середньомісячного значення базового року; к - одиниця спостереження за видом діяльності; к- 1, К; К- кількість одиниць спостереження; №Ока - обсяг нових замовлень у місяці / у фактичних цінах; МОкл- середньомісячний обсяг нових замовлень базового року; і,лі - індекс цін виробників у-го класу (групи) місяця ї до середньомісячного значення базового року.

Аналогічно розраховують індекси для кожного з місяців звітного і попереднього років, наприклад за попередній звітному місяць М.

3. Розраховують агрегований індекс нових замовлень для групи (розділу, підсекції КВЕД) та для переробної промисловості загалом як середньозваженої величини з індексів нижчого за КВЕД рівня:

де - агрегований індекс нових замовлень для групи (розділу, підсекції КВЕД) та переробної промисловості загалом;у - поточний номер класу (групи, розділу, підсекції КВЕД);у = 1,У; У - кількість класів (груп, розділів, підсекцій КВЕД); / - індекс нових замовлень у-го класу (групи, розділу, підсекції КВЕД) місяця г до середньомісячного значення базового року; ' - обсяг реалізованої промислової продукції (обороту) у-го класу (групи, розділу, підсекції КВЕД) в базовому році.

4. Індекс за звітний місяць до попереднього місяця, відповідного місяця попереднього року або будь-якого місяця в межах базового періоду (похідних індексів) розраховують шляхом співвіднесення індексів до середньомісячного значення базового року за порівнювані періоди.

Індекс за місяць звітного року до попереднього місяця звітного року (/ ) визначають за формулою

Індекс за місяць звітного року до відповідного місяця попереднього року (І^) визначають за формулою

де г - звітний місяць; / - відповідний місяць попереднього року.

Індекс за будь-який період (2 місяці і більше) визначають як співвідношення суми відповідних помісячних індексів до середньомісячного значення базового року, що складають обрані періоди.

Зіставлення даних про динаміку показників надходження замовлень, промислового виробництва та обороту дають змогу оцінити обсяг і тривалість часу між етапами формування портфеля замовлень, виробничим процесом продажем готової продукції.

У європейській статистиці підприємств показник обороту та індекс обороту використовують як у макроекономічних розрахунках, так і при відстеженні динаміки кон'юнктури певних видів діяльності. Інформація про оборот є особливо важливою для короткотермінового аналізу, оскільки на відміну від індексу виробництва, який повинен характеризувати тренд доданої вартості видів економічної діяльності у факторних цінах, оборот використовується для відстеження динаміки обсягу продажу і у такий спосіб характеризує її залежність від ринкових факторів [40; 41]. Для підприємства показник частки на ринку на основі даних про нарощування обороту конкретного виду економічної діяльності є індикатором ступеня успішності.

Згідно з загальновизнаними підходами, індекс обороту характеризує зміну обсягу реалізованої продукції за обрані для порівняння періоди. Загальною формулою є відношення обсягу обороту Т (від англ. turnver) для всіх одиниць спостереження за місяць, що розглядаються, до обсягу обороту базового періоду.

У світовій статистичній практиці використовують два способи визначення індексу обороту: перший ґрунтується на вибіркових обстеженнях, другий спирається на розрахунок індексу як середньозваженої величини з індексів промислових видів діяльності.

Методика розрахунку індексу обороту у статистичній практиці України, затверджена Держстатом України. Індекс обороту продукції промисловості будується на національному рівні й розраховується загалом для добувної та переробній промисловості України та за видами діяльності.

Індекс обороту є середньозваженою величиною й розраховується на базі модифікованої формули індексу Ласпейреса. Системою ваг слугує розподіл обсягу обороту промислової продукції за видами економічної діяльності, обраними для розрахунку індексу. Структура зважування для індексу обороту залишається фіксованою в межах певного базового.

Порядок розрахунку індексу обороту промислової продукції передбачає такі основні етапи [11]:

1. Індекс за місяць t до базового року визначають як співвідношення обсягу реалізованої промислової продукції за певний місяць у цінах базового року до середньомісячного обсягу реалізованої промислової продукції базового року у фактичних цінах:

де 7-- - місячний обсяг реалізованої промислової продукції у поточному році в цінах базового року; р - ціна одиниці продукції; Ь - базовий рік; ї - звітний місяць поточного року; у - поточний номер класу (групи, розділу, секції КВЕД);у- = 1^..., У; У - кількість класів (груп, розділів, підсекцій, секцій КВЕД); Тр - середньомісячний обсяг реалізованої промислової продукції базового року.

Розрахунок індексу будують на даних про обсяг реалізованої промислової продукції у фактичних цінах із подальшим коригуванням на індекс цін (дефлятор) за видами діяльності та поетапним зважуванням індексу на частку обсягу реалізованої промислової продукції кожного виду діяльності.

2. Будувати індекс починають з найнижчого виду економічної діяльності (рівень класу (групи) КВЕД):

де і і.чь - індекс обороту У-го класу (групи КВЕД) місяця / до середньомісячного значення базового року; к - одиниця спостереження за видом діяльності; к = 1, ...,К; К- кількість одиниць спостереження; ТрІ, - обсяг реалізованої промислової продукції в місяці / у фактичних цінах; Тк,ь- середньомісячний обсяг реалізованої промислової продукції базового року; ^,і/ь - індекс цін виробників у-го класу (групи) місяця і до середньомісячного значення базового року.

Аналогічним є розрахунок індексів для кожного з місяців звітного і попереднього років, наприклад за попередній звітному місяць.

3. Розраховують агрегований індекс обороту для групи (розділу, секції КВЕД) та для добувної і переробної промисловості загалом як середньозважену величину з індексів нижчого рівня за КВЕД:

де Іі/Ь - агрегований індекс обороту для групи (розділу, підсекції, секцій КВЕД) та добувної і переробної промисловості загалом - поточний номер класу (групи, розділу, секції КВЕД);^1,...,./;кількість класів (груп, розділів, секцій КВЕД); ч-іь - індекс обороту у-го класу (групи, розділу, секцій КВЕД) місяця / до середньомісячного значення базового року; 0}$ - обсяг реалізованої промислової продукції (обороту) у-го класу (групи, розділу, секції КВЕД) у базовому році.

4. Індекс за звітний місяць до попереднього місяця, відповідного місяця попереднього року або будь-якого місяця в межах базового періоду (похідних індексів) розраховують шляхом співвідношення індексів до середньомісячного значення базового року за порівнювані періоди.

Індекс обороту за місяць звітного року до попереднього місяця звітного року (7^.,) визначають за формулою

Індекс за місяць звітного року до відповідного місяця попереднього року {1{) визначають за формулою:

де / - звітний місяць; / - відповідний місяць попереднього року.

Індекс за будь-який період (2 місяців і більше) визначають як співвідношення суми відповідних помісячних індексів до середньомісячного значення базового року, що складають обрані періоди.

Статистичним інструментарієм для збору первинних даних у методиці розрахунку індексу обороту слугує звітність підприємств та їх відокремлених підрозділів (місцевих одиниць) за формами:

  • - № 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води"" (необхідний показник - "Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств без ПДВ, акцизного збору та інших непрямих податків (оборот)");
  • - № 1-підприємництво (річна, коротка-річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства" (необхідний показник -"Обсяг реалізації продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу)");
  • - № 1- ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції" (необхідний показник - "Індекс цін виробників промислової продукції").

Обстеження підприємств для визначення індексу обороту промислової продукції в Україні має несуцільний характер і здійснюється за принципом основного масиву.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >