< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування руху грошових коштів туристичних підприємств

Усі види грошових потоків підприємства враховуються в плані надходження і витрачання коштів. Цей план розробляється на рік з поквартальним і помісячним розподілом, що дає змогу враховувати сезонну хвилю попиту і реалізації турпродукту. При розробці бізнес-плану надходження та витрачання коштів визначаються на перший рік з розподілом за місяцями, на другий - за кварталами, а потім - загалом на роки.

План надходження та витрачання грошових коштів складається для кожного виду діяльності (операційна, інвестиційна та фінансова), і загалом для підприємства.

Плани можуть бути оптимістичними, реалістичними або песимістичними.

Процес планування ґрунтується на різноманітних (альтернативних) розрахунках і виборі найкращого варіанта.

Головною метою планування руху грошових коштів є максимізація чистого руху грошових коштів від усіх видів діяльності, забезпечення стійкої платоспроможності та високої привабливості підприємства для інвесторів у плановому періоді.

Сума чистих планових грошових потоків від усіх видів діяльності підприємства утворює його сукупний чистий потік цих коштів на плановий період. Оскільки грошові потоки можуть бути позитивними й негативними, то чистий грошовий потік на плановий період розраховується за формулою

де ЧГП - чистий грошовий потік підприємства;

ЧГПпоз, ЧГПнег - відповідно, позитивний і негативний чисті грошові потоки підприємства.

Точкою відліку для планування грошових потоків слугує розрахунок мінімальної суми коштів, необхідної для продовження діяльності підприємства, і вибір методів фінансування. Без забезпечення мінімальної потреби в коштах підприємство не зможе здійснювати невідкладні платежі, а тому може потрапити в ситуацію банкрутства навіть тоді, коли всі його активи разом з неліквідами значно перевищують заборгованість.

Мінімальна потреба в грошових коштах визначається як відношення операційних витрат за рік до кількості оборотів цих коштів.

До операційних витрат туристичних підприємств належать витрати на закупівлю туристичних послуг для формування турпродукту, виплату заробітної плати, сплату відсотків за кредити, дивідендів, а також витрати на реалізацію турпродукту та окремих послуг.

Кількість оборотів грошових коштів розраховується шляхом ділення чистого доходу від реалізації турпродукту (послуг) за певний період на середній залишок грошей за цей самий період.

Розробка оптимального плану руху грошових коштів повинна охоплювати всі види діяльності з виокремленням за кожним з них чистого грошового потоку.

На першому етапі прогнозується надходження і використання грошових коштів, пов'язаних з операційною діяльністю з урахуванням надзвичайних подій. Підсумком цього етапу розрахунків є визначення чистого руху коштів від операційної діяльності, який є різницею між прибутком від операційної діяльності разом з прибутком (збитком) від надзвичайних операційних подій і податком на прибуток.

На другому етапі плануються надходження і витрати грошових коштів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю з урахуванням результатів від надзвичайних подій у цій діяльності, і визначається обсяг чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності.

На третьому етапі плануються надходження і витрати грошових коштів, пов'язаних з фінансовою діяльністю, аналогічно інвестиційній діяльності і визначається чистий грошовий потік від фінансової діяльності.

На четвертому етапі планується чистий грошовий потік підприємства від усіх видів діяльності, а на п'ятому - визначається залишок (готівка) коштів на кінець планового періоду, в якому враховуються залишок грошових коштів на початок планового періоду, чистий грошовий потік від усіх видів діяльності та вплив змін валютних курсів на залишок цих коштів.

Готівка на кінець планового періоду визначається як сума залишку грошових коштів на початок планового періоду і чистого грошового потоку в плановому періоді, скоригованого на суму змін валютних курсів.

Планувати надходження коштів підприємств туристичного бізнесу від основної операційної діяльності можна різними методами:

  • - досвідно-статистичними;
  • - виходячи з планованого обсягу реалізації турпродукту та окремих послуг, розрахованого на основі маркетингових досліджень можливостей ринкового попиту;
  • - виходячи з планованої суми цільового прибутку, тобто програмно-цільовим методом.

Планування надходження коштів від інвестиційної та фінансової діяльності здійснюється методом прямого розрахунку на основі відповідних договорів.

Плановий виторг від реалізації турпродукту та послуг є грошовим надходженням від операційної діяльності туроператора. Таке надходження для туроператора утворює позитивний грошовий потік. Для турагента позитивний грошовий потік від операційної діяльності створюється за рахунок агентської винагороди.

Негативним грошовим потоком, пов'язаним з операційною діяльністю туроператора або турагента, є планова сума операційних витрат, що розраховується за такими елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати.

Оцінювання ефективності формування та використання грошових коштів

Ефективність руху грошових коштів оцінюється за допомогою показників, які відображають формування чистого грошового потоку.

Підвищення ефективності джерел формування чистого грошового потоку в туристичному бізнесі характеризується збільшенням частки в ньому чистого прибутку від основної операційної діяльності, одержуваної за рахунок збільшення обсягів реалізації турпродукту і скорочення операційних витрат.

Якщо прибуток збільшується за рахунок зростання цін або позареалізаційних операцій, то таке підвищення чистого грошового потоку вважається неефективним.

Серед показників ефективності планових грошових потоків виокремлюють чотири:

1. Коефіцієнт достатності чистого потоку грошових коштів туристичного підприємства (КДчг"), який розраховується за формулою

де ЧГП - чистий грошовий потік підприємства на плановий період;

ОБ - сума планових виплат основного боргу за коротко- та довгостроковими кредитами і позиками підприємства;

ДИВ - сума дивідендів (відсотків), передбачених на плановий період.

2. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства (КЛгп) в плановому періоді розраховується за формулою

де ВГПпоз, ВГПнег - валовий грошовий потік, відповідно, позитивний і негативний;

АГК - приріст (дельта) грошових коштів у плановому періоді, який розраховується як різниця між грошовими коштами на кінець і початок планового періоду

де ГКК , ГК" - грошові кошти, відповідно, на кінець і початок планового періоду.

3. Коефіцієнт ефективності грошового потоку (КЕгп) виражається відношенням чистого потоку грошових коштів (ЧГП) до негативного валового грошового потоку підприємства за певний період (ВГПнег):

4. Коефіцієнт реінвестування (капіталізації) чистого потоку грошових коштів (КРчгп) характеризується тією часткою коштів, яка спрямовується на розвиток підприємства. Для розрахунку використовується формула

де ДІНВ - приріст суми реальних і довгострокових інвестицій у плановому періоді.

Описані показники можуть доповнюватися показниками рентабельності грошових вкладень в активи підприємства, наприклад, коефіцієнтом рентабельності середнього залишку грошових вкладень у короткострокові фінансові активи, чи коефіцієнтом рентабельності середнього залишку накопичених інвестиційних ресурсів або довгострокових фінансових вкладень тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >