< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Критерії кредитора до одержувача позики і його характеристика

Відповідність одержувача позики та проекту критеріям кредитної лінії ЄБРР можна перевірити за допомогою картки відповідності.

Рекомендації щодо визначення критеріїв відповідності для участі в кредитній лінії ЄБРР (табл. 8.1) такі:

 • 1. Кількість працівників підприємства згідно зі штатним розкладом не повинна перевищувати 500 осіб.
 • 2. Частка недержавної власності (частка статутного фонду підприємства, що не належить державі згідно з установчими документами підприємства — одержувача кредиту). Держава не може мати понад 50 % у статутному фонді підприємства.

З.Допроектні активи підприємства, за винятком вартості споруд та будівель і земельних ділянок.

4. Співвідношення займаних і власних коштів (з урахуванням кредиту ЄБРР) розраховується таким чином: позикові кошти (ЗК) обчислюються шляхом додавання підсумків відповідних розділів пасиву балансу підприємства на останню звітну дату і суми кредиту (К), який планується взяти на рахунок кредитної лінії ЄБРР. При цьому в сумі кредиту необхідно врахувати 1 % комісійних за відкриття кредитної лінії (Пл). Усі розрахунки слід виконувати в доларах США, застосовуючи поточний курс обміну гривні:

 • 5. Співвідношення позикових і власних коштів (ЗК: В ) повинно дорівнювати або бути меншим, ніж 70 : 30, тобто у джерелах фінансування підприємств займані кошти не можуть становити понад 70 %.
 • 6. Мінімальна сума кредиту для одного одержувача позики становить 50 тис. дол. США, максимальна — 2,5млндол. США. Вона складається із загальної ціни товарів і послуг за зовнішньоекономічними контрактами (ΣЦі), фінансування яких планується здійснювати за рахунок цього кредиту, та 1 % від суми кредиту, який іде на оплату збору за надання позики. Сума (1С ) кредиту та комісійні (Кл) розраховуються за формулами таким чином:

 • 7. Термін кредитування визначається залежно від цільового використання кредиту, окупності проекту, що кредитується, і не може перевищувати 5 років.
 • 8. Забезпеченням кредиту може виступати ліквідне майно одержувача позики або поручителя, оцінене працівниками банку, заставна вартість якого повинна становити не менше 120 % від суми кредиту та відсотків, що підлягають сплаті. Залежно від виду забезпечення та ступеня ризику проекту обсяг застави може бути збільшено.
 • 9. Вартість проекту. Це загальна сума матеріальних ресурсів у натуральному та грошовому вираженні для здійснення проекту. Вартість проекту має бути не менша ніж 76 тис. дол. США і не більше 4 млн дол. США.
 • 10. Внесок одержувача позики в проект може бути здійснений як у натуральній, так і в грошовій формі (не менше 30 % від вартості проекту). При цьому власні кошти можуть використовуватися на фінансування оборотних коштів; придбання основних засобів вітчизняного та закордонного виробництва, необхідних для здійснення проекту; покриття допроектних витрат, пов'язаних з підготовкою бізнес-плану та пакета документів, страхуванням, виплатою відсотків банку протягом періоду доставки; монтажу та налагодження обладнання, що фінансується в межах проекту; на фінансування підготовчих, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт тощо. У натуральному вираженні внеском можуть бути: виробниче приміщення або його частина, в якому розміщуватиметься виробництво; існуюче обладнання (основне та допоміжне), яке використовуватиметься у технологічному процесі; наявні запаси сировини та матеріалів, необхідних для виробництва продукції в рамках проекту; транспортні засоби, призначені для доставки сировини, матеріалів, комплектуючих, готової продукції тощо.

Характеристика позичальника. Кожен проект має свій бізнес-план з урахуванням його особливостей (проекту). Тому іноземний інвестор рекомендує ту чи іншу структуру бізнес-плану. Бізнес-план може містити від 10 до 50 сторінок. Характеристики одержувача позики такі.

 • 1. Повна та скорочена назва підприємства.
 • 2. Місцезнаходження (юридична адреса, адреса головного офісу тощо).
 • 3. Історія підприємства. Відомості про реєстрацію (перереєстрацію): назва органу державної реєстрації; дата реєстрації; номер свідоцтва про реєстрацію. Сучасний правовий статус та зміни: можливі або ті, які прогнозуються в майбутньому (приватизація, акціонування тощо). Опис основних етапів розвитку підприємства з моменту його створення (за останні 3 роки). Результати діяльності підприємства за останні 3 роки, оборот продажу, прибуток та податки, середньомісячний оборот за рахунками тощо. Кредитна історія одержувача позики (коротко). Заборгованість із кредитів на певний час. Інші зобов'язання на певний час.
 • 4. Фінансове становище підприємства за останні три роки. Сума активів (будівлі, споруди, обладнання та ін.) та власних коштів.
 • 5. Організаційно-правова структура підприємства. Правовий статус: форма власності; частка недержавної власності; вищий орган управління; зареєстрований статутний фонд підприємства та сплачений статутний фонд. Засновники (власники). Недавні зміни у складі власників. Сучасний стан справ. Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) чи назва підприємства (для юридичних осіб). Адреса. Частка власності. Форма внеску до статутного фонду (за кожним із засновників). Сполучені підприємства. Організаційна схема, що визначає місце холдингових, дочірніх і спільних компаній та їхні взаємовідносини з одержувачем позики. Опис комерційних та фінансових зв'язків з іншими фірмами: з погляду власності (холдинги, дочірні підприємства, спільні підприємства, перехресна участь у капіталі підприємств); з погляду менеджерів (спільні менеджери чи рада директорів). Спонсори. Організаційна структура підприємства. Схема організаційної структури. Біографічні дані менеджерів (обов'язково для директора, головного бухгалтера та інших ключових осіб): прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, освіта, професійний досвід, стаж роботи на підприємстві та загальний стаж роботи, інші види діяльності чи обов'язки, що виконуються на певний час. Персонал (кількість, середньомісячна заробітна плата, кваліфікація, освіта постійного, тимчасового адміністративного, виробничого, комерційного та допоміжного персоналу). Кадрова політика.
 • 6. Поточний стан справ на підприємстві на певний час. Основні види діяльності. Опис виробничих приміщень та інших основних засобів підприємства (як власних, так і орендованих). Земельна ділянка (площа, місцезнаходження, форма володіння, номер і дата державного акта на право володіння (користування) землею, призначення, сума річних виплат, орендодавець). Будівлі, споруди за групами (площа, місцезнаходження, рік побудови, призначення, для власних — залишкова вартість, для орендованих — сума річних виплат, орендодавець). Основне технологічне обладнання за групами (вид, кількість, рік початку використання, місцезнаходження, призначення, для власних — залишкова вартість, для орендованих — сума річних виплат, орендодавець). Транспортні засоби за групами (вид, кількість, рік початку використання, для власних •— залишкова вартість, для орендованих — сума річних виплат, орендодавець). Комп'ютерна та оргтехніка за групами (вид, кількість, рік початку використання, для власних — залишкова вартість, для орендованих — сума річних виплат, орендодавець). Інше майно за групами (вид, кількість, рік початку використання, для власних — залишкова вартість, для орендованих — сума річних виплат, орендодавець). Рівень механізації та автоматизації виробничих процесів. Продукція. Обсяги виробництва в натуральних та грошових одиницях, частка в загальному обсязі за різними видами діяльності (продукції). Обсяги продажу в натуральних та грошових одиницях, частка в загальному обсязі за різними видами діяльності (продукції).
 • 7. Компетентність одержувача позики. Як довго позичальник займається існуючим бізнесом та бізнесом, задля розвитку якого складено цей бізнес-план.
 • 8. Постачальники. Вказати постачальників на певний момент (не для проекту, а для діяльності одержувача позики на певний час). Основні постачальники й субпідрядники, що задовольняють поточні потреби: назва підприємства; роль постачальника (виробник, посередник, продаж); типи закупівлі; частка закупівлі, відсоток; умови оплати; термін товарного кредиту; кількість можливих альтернативних постачальників за певним типом закупівель.
 • 9. Аналіз ринку компанії. Опис ринку. Стан ринку. Місце і частка ринку, на якому діє одержувач позики, на загальному ринку (внутрішньому чи зовнішньому). Кількість головних конкурентів (внутрішніх, зовнішніх). Обсяг продажу, що прогнозується на внутрішньому та зовнішньому ринках. Цільові сегменти ринку. Основні сегменти: вказати сегменти ринку, обсяг ринку та його розподіл (посилаючись на джерело інформації), конкуренція й порівняльні переваги підприємства. Аналіз клієнтури (за 10 основними клієнтами): назва підприємства; предмет продажу; відсоток обороту; умови оплати; термін товарного кредиту; кількість можливих альтернативних покупців за певним видом товару. Обсяг і частка ринку. Загальна потреба ринку і частка одержувача позики на ньому за різними видами продуктів, товарів і послуг за кожним видом діяльності. Конкурентоспроможність і переваги підприємства. Кількість підприємств, що випускають аналогічний продукт: у регіоні, в Україні. Частка продажу підприємств-конкурентів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >