< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Процесуальний порядок апеляційного розгляду та письмового апеляційного провадження

Розгляд справи в суді апеляційної інстанції відбувається у два етапи: підготовки до апеляційного розгляду (ст. 401 КПК України) та безпосередньо апеляційний розгляд (ст. 405 КПК України).

Апеляційний розгляд також складається з двох частин: висловлення доводів і перевірка їх доказами та судові дебати. На апеляційний розгляд поширюються правила розгляду справи в суді першої інстанції, визначені у Главі 28 КПК України. Розгляд справ відбувається за процедурою, сформульованою у § 3 Глави 28 "Процедура судового розгляду". Особливості апеляційного розгляду встановлюються Главою 31 КПК України "Провадження в суді апеляційної інстанції", норми якої є спеціальними щодо Глави 28 КПК України.

При ухваленні судового рішення щодо законності та обґрунтованості вироку суду першої інстанції суд апеляційної інстанції зобов'язаний дотримуватися правил щодо таємниці нарадчої кімнати, а також вимог до судового рішення, сформульованих у Главі 29 та ст.ст. 418-420 КПК України.

Апеляційний розгляд розпочинається відкриттям судового розгляду. У призначений для судового розгляду час суддя-доповідач відкриває судове засідання і оголошує про розгляд відповідної апеляційної скарги. Секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників, з'ясовує, чи вручено судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі.

Після вирішення питань щодо наслідків неприбуття учасників кримінального провадження секретар судового засідання повідомляє про те, що судовий розгляд здійснюється при повному фіксуванні, а також про умови фіксування судового засідання.

Після цього суддя-доповідач оголошує склад суду, прізвища прокурора, секретаря судового засідання та інших учасників кримінального провадження. Роз'яснює учасникам судового провадження право відводу і з'ясовує, чи заявляють вони кому-небудь відвід. У разі заявлення відводу питання про відвід вирішується судом згідно зі ст.ст. 75-81 КПК України. Далі повідомлять про права і обов'язки, яке полягає в тому, що судовий розпорядник роздає особам, які беруть участь у судовому розгляді, пам'ятку про їхні права та обов'язки, передбачені КПК України. Після ознайомлення обвинуваченого та інших осіб з пам'яткою, які беруть участь у судовому розгляді, суддя-доповідач з'ясовує, чи зрозумілі їм їх права та обов'язки і за необхідності роз'яснює їх. Якщо в судове засідання викликані свідки, суддя-доповідач дає розпорядження про видалення свідків із зали судового засідання.

Виконавши зазначені вимоги, суддя-доповідач вирішує клопотання, які надійшли від учасників судового провадження. Клопотання учасників судового провадження розглядаються судом після того, як буде заслухано думку щодо них інших учасників судового провадження, про що постановляється ухвала. Відмова в задоволенні клопотання не перешкоджає його повторному заявленню з інших підстав.

Після закінчення підготовчих дій суддя-доповідач оголошує про початок апеляційного розгляду. Він доповідає зміст оскарженого судового рішення у необхідній частині, тобто в обсязі, що має забезпечити розуміння учасниками судового провадження суті вироку чи ухвали суду першої інстанції в цілому, а також більш детально викладає обставини щодо тієї їх частини, яка оскаржується. Також суддя-доповідач повідомляє, ким і в якому обсязі вони були оскаржені, послідовно і стисло оголошує основні доводи, викладені в апеляційних скаргах та запереченнях, якщо вони надійшли на них від інших учасників судового провадження, і з'ясовує в осіб, які подали апеляційні скарги, чи вони їх підтримують.

Після з'ясування зазначених питань суддя-доповідач надає слово учасникам кримінального провадження для висловлення своїх доводів і пояснень щодо поданої апеляційної скарги. Передусім слово надається особі, яка подала апеляційну скаргу.

Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони кримінального провадження, першим висловлює доводи сторона захисту: обвинувачений, захисник, цивільний відповідач, їхні представники. Після цього слово надається іншим учасникам судового провадження (ч. 3 ст. 405 КПК України).

За необхідності проводяться й інші процесуальні дії щодо з'ясування обставин та перевірки їх доказами. З'ясування обставин проводиться лише в частині рішення суду першої інстанції, законність і обґрунтованість якої оскаржується в апеляційній скарзі.

Після висловлення доводів та перевірки їх доказами суддя-доповідач з'ясовує в учасників судового провадження, чи бажають вони доповнити апеляційний розгляд і чим саме. За відсутності клопотань або після вирішення клопотань, якщо вони були подані, суд постановляє ухвалу про закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами і переходить до судових дебатів.

Судові дебати в апеляційному розгляді проводяться за правилами ст. 364 КПК України з такими особливостями: першій надається слово особі, яка подала апеляційну скаргу; якщо апеляційні скарги подали обидві сторони кримінального провадження, першим висловлює доводи обвинувачений. Прокурору може бути надано слово для виступу першим тільки у випадку, якщо він був суб'єктом подання апеляційної скарги, а в інших випадках прокурор виступає останнім. Після цього слово надається іншим учасникам судового провадження.

Неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду за одночасної наявності певних умов: ці особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду; не повідомили про поважні причини свого неприбуття.

Апеляційний розгляд відкладається, якщо для участі в розгляді в судове засідання не прибули учасники кримінального провадження, участь яких є обов'язковою згідно з вимогами КПК України або рішенням суду апеляційної інстанції. Обвинувачений підлягає обов'язковому виклику в судове засідання для участі в апеляційному розгляді, якщо в апеляційній скарзі порушується питання про погіршення його становища або якщо суд визнає обов'язковою його участь, а обвинувачений, який утримується під вартою, - також у разі якщо про це надійшло його клопотання (ч. 4 ст. 401 КПК України). В інших випадках коло учасників кримінального провадження, участь яких в апеляційному розгляді є обов'язковою, визначається з урахуванням положень статей 323-327 КПК України і враховуючи фактичні обставини справи.

Останнє слово перед виходом суду до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення щодо законності та обґрунтованості вироку суду першої інстанції надається обвинуваченому, який брав участь в апеляційному розгляді.

Письмове апеляційне провадження полягає у заочному (без безпосереднього залучення учасників судового провадження, лише на основі вивчення матеріалів кримінального провадження, апеляційних скарг, заперечень на них і матеріалів, що до них додаються) перегляді судового рішення суду першої інстанції судом апеляційної інстанції. За умови, якщо всі учасники судового провадження заявили клопотання про здійснення провадження за їх відсутності, таку новелу можна розглядати як певний захід чи елемент процесуальної економії, мета якого - спростити і прискорити процедуру провадження в суді апеляційної інстанції, при цьому не порушуючи конституційні права учасників апеляційного провадження.

Письмове апеляційне провадження можливе у будь-якому кримінальному провадженні незалежно від його складності і фактичних обставин.

Письмове апеляційне провадження може мати місце за наявності добровільного волевиявлення всіх учасників судового провадження про розгляд апеляційної скарги за їх відсутності (ч. 1 ст. 406 КПК України). При цьому не має значення, від кого із учасників виходила ініціатива щодо цього і чи були клопотання інших учасників погоджені між собою. Клопотання учасників щодо письмового апеляційного провадження мають надійти до початку апеляційного розгляду в межах строків підготовки до апеляційного розгляду, зазначених у ст. 401 КПК України. Ініціатива щодо письмового апеляційного провадження не може виходити від суду. Волевиявлення учасників має бути активним (у формі клопотання) і вільним від примусу. Якщо хоча б від одного з учасників судового розгляду не надійшло відповідного клопотання або після надходження даного клопотання він подав клопотання про проведення апеляційного розгляду у звичайній формі, проведення письмового апеляційного провадження не допускається.

Проведення письмового апеляційного провадження це право, а не обов'язок суду. Суд апеляційної інстанції може прийняти рішення про необхідність проведення такого виду апеляційного розгляду на етапі підготовки до нього. При цьому, вирішуючи клопотання учасників судового провадження, апеляційний суд може відхилити їх і призначити справу до апеляційного розгляду.

Окрім того, суд апеляційної інстанції може не тільки обрати форму апеляційного провадження, а й змінити її. Так, якщо під час письмового провадження суд дійде висновку, що необхідно провести апеляційний розгляд, він призначає такий розгляд (ч. 2 ст. 406 КПК України).

При прийнятті рішення про призначення апеляційного розгляду після того, як проводилося письмове апеляційне провадження, такий розгляд починається з початку за правилами ст. 405 КПК України.

У судових засіданнях, які проводяться за відсутності всіх учасників судового процесу (як через неявку таких осіб, так і у зв'язку з письмовою формою провадження у справі), фактично відсутній предмет фіксування технічними засобами згідно з п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції України. Зазначене конституційне положення передбачає фіксування технічними засобами виключно тих судових засідань, у яких відбувається розгляд справи по суті та її вирішення судом першої інстанції, а також розгляд і вирішення справи судами апеляційної та касаційної інстанцій (офіційне тлумачення положення пункту 7 частини третьої статті 129 Основного Закону України надано у Рішенні Конституційного Суду України від 8 грудня 2011 року № 16-рп/2011).

Судове рішення за наслідками письмового апеляційного провадження приймається за загальними правилами і відповідно до вимог Глави 29 КПК України.

Копія судового рішення апеляційної інстанції, прийнятого за наслідками письмового апеляційного провадження, надсилається учасникам судового провадження протягом трьох днів з дня його підписання. Цей строк перевищує той, який передбачено для судового рішення, прийнятого за наслідками апеляційного розгляду, копія якого відповідно до ч. 7 ст. 376 КПК України не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >