< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Терміни подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджетів

Правові основи порядку складання, подання та розгляду фінансової та бюджетної звітності про виконання державного та місцевих бюджетів закладені у Бюджетному кодексі. Відповідно до вимог статей 58-61, 80 Кодексу, форми фінансової і бюджетної звітності та порядок їх заповнення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

Процес складання й подання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів відбувається поетапно, що зумовлено тривалістю бюджетного процесу, складністю бюджетних операцій, різноманітністю форм бюджетної звітності та періодичністю її подання.

Форми та порядок проходження звітності про виконання державного та місцевих бюджетів наведено на рисунку 15.2. Крім наведених на рисунку форм звітності органи казначейства подають довідки, розшифровки та іншу необхідну інформацію щодо уточнення окремих звітних даних з виконання бюджетів.

Як видно з рисунка, схему поетапного проходження звітності про виконання кошторисів і бюджетів складають: бюджетні установи, тобто установи та організації, які отримують кошти з державного та місцевих бюджетів; управління (відділення), головні управління казначейства та безпосередньо Державна казначейська служба України.

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів відповідно до єдиної методики звітності складають фінансові та бюджетні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності й іншу необхідну інформацію, та подають затверджені форми звітності до органу казначейства, в якому вони обслуговуються, та установі вищого рівня.

Звіти бюджетних установ, які мають підвідомчі установи, до подання головному розпоряднику коштів повинні бути перевірені і завізовані органом казначейства за місцем обслуговування. Разом з тим фінансова звітність обласних державних адміністрацій (як головних розпорядників коштів) до подання Казначейству України також повинна бути перевірена і завізована відповідним головним управлінням казначейства.

Управління (відділення) казначейства перевіряють та звіряють звітність, отриману від установ та організацій, з даними бухгалтерського обліку органів казначейства та формують зведену фінансову звітність про виконання державного та місцевих бюджетів. Сформовану зведену звітність управління подають до відповідних головних управлінь казначейства.

Головні управління казначейства на основі отриманих звітів формують консолідовану звітність окремо про виконання державного та місцевих бюджетів і подають її безпосередньо до Департаменту консолідованої звітності Державної казначейської служби України. Казначейство здійснює зведення, складання та подання звітності, забезпечує достовірність інформації про виконання Державного бюджету України.

При цьому зведена звітність центральних органів виконавчої влади та інших головних розпорядників бюджетних коштів повинна відповідати аналогічним зведеним звітним даним органів казначейства за кодами бюджетної класифікації видатків цих головних розпорядників бюджетних коштів.

Відповідно до встановлених порядків складання і подання фінансова та бюджетна звітність про виконання місцевих бюджетів органами казначейства подається також фінансовим органам та відповідним органам місцевого самоврядування для аналізу, контролю та планування надходження та використання бюджетних коштів.

Терміни подання фінансової звітності встановлюються органами, до яких ці звіти подаються, у межах, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності". Органи казначейства встановлюють терміни подання фінансової та бюджетної звітності розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання звітів вищестоящим органам казначейства відповідно до вимог Бюджетного кодексу.

Фінансові звіти складаються після закінчення кожного звітного періоду. У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день. Протягом кожного звітного періоду збирається та обробляється економічна інформація про операції, що здійснюються всіма учасниками бюджетного процесу.

Відповідно до статті 59 Бюджетного кодексу місячна звітність про виконання державного бюджету надається Казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України на пізніше 15-го числа місяця наступного за звітним.

Зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про: виконання захищених видатків державного бюджету, використання коштів з резервного фонду бюджету, перелік здійснених операцій з державним боргом, надані державні гарантії подаються не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість надається на пізніше 1-го числа другого місяця наступного за звітним.

Місячний звіт про фактичні надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, а також звіт про податковий борг та про суми надміру сплачених грошових зобов'язань платників податків, подаються органами, що контролюють справляння надходжень бюджету не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

Схема проходження звітності про виконання державного бюджету

Рис. 15.2. Схема проходження звітності про виконання державного бюджету

Квартальний звіт про виконання державного бюджету, згідно зі статтею 60 Кодексу, надається Казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 35-ти днів після закінчення звітного кварталу.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, надають інформацію про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг не пізніше 50 днів після закінчення кварталу (не пізніше 70 днів після закінчення року), а також про суми реструктуризованої та списаної податкової заборгованості і суми відстрочених та розстрочених платежів не пізніше 35 днів після закінчення кварталу.

Міністерство фінансів у двотижневий строк після отримання квартального звіту про виконання державного бюджету у поточному бюджетному періоді подає Комітету Верховної Ради України з питань бюджету інформацію про виконання текстових статей закону про Державний бюджет України.

Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів Верховній раді, Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1-го квітня року, наступного за звітним. До звіту про виконання державного бюджету додаються пояснення щодо відхилень від затвердженого Закону про Державний бюджет України як за доходами, так і за видатками.

Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про державний бюджет готує та подає до Верховної Ради України висновки про використання коштів бюджету з оцінкою ефективності такого використання, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та вдосконалення бюджетного процесу загалом.

Верховна Рада України розглядає звіт про виконання закону про Державний бюджет України у двотижневий термін з дня отримання висновків та пропозицій Рахункової палати щодо використання коштів державного бюджету.

Звіт Кабінету Міністрів перед Верховною Радою про виконання закону про Державний бюджет України представляє Міністр фінансів України. Із співдоповіддю про виконання закону про Державний бюджет України виступають Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Голова Рахункової палати. Верховна Рада України може заслухати головних розпорядників коштів державного бюджету щодо використання ними бюджетних коштів.

За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет України. Постанова Верховної Ради України щодо затвердження звіту про виконання державного бюджету публікується в офіційних засобах масової інформації для загального відома.

Державна казначейська служба України складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подаються територіальними органами казначейства Міністерству фінансів АР Крим, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад.

Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу подаються до Верховної Ради АР Крим та відповідної ради Радою міністрів АР Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної ради чи міським, селищним, сільським головою у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка річного звіту здійснюється Рахунковою палатою Верховної Ради АР Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштів бюджету АР Крим) чи комісією з питань бюджету відповідної місцевої ради, після чого відповідні ради затверджують звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

Територіальні органи казначейства складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти за правилами та формами, встановленими Міністерством фінансів України, яке забезпечує формування державної бюджетної політики.

Висновки до розділу

  • • Завершальним етапом бухгалтерського узагальнення інформації про виконання бюджетів є формування звітності. Згідно з Бюджетним кодексом України звітність про виконання державного та місцевих бюджетів (кошторисів бюджетних установ) включає фінансову та бюджетну звітність.
  • • Фінансова (бухгалтерська) звітність - це система взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період. II складають з дотриманням принципу балансового узагальнення інформації про виконання бюджетів. Бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету, містить інформацію в розрізі бюджетної класифікації.
  • • Фінансова та бюджетна звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів казначейства та окремих даних звітів розпорядників (одержувачів) коштів державного та місцевих бюджетів, що забезпечує її реальність і достовірність. Вона повинна містити інформацію про всі проведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку.
  • • Залежно від різних класифікаційних ознак розрізняють: за призначенням - внутрішню і зовнішню звітність; за обсягом показників, що відображають стан виконання бюджетів - первинну та зведену (консолідовану) фінансову; за термінами складання і подання - оперативну, місячну, квартальну та річну.
  • • Метою складання звітності про виконання бюджетів є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і результати виконання бюджетів користувачам для прийняття ними виважених економічних рішень у сфері бюджетної діяльності.
  • • Інформація щодо виконання державного та місцевих бюджетів відображається у відповідних формах фінансової та бюджетної звітності органів казначейства, які розробляються згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та враховують досвід країн з розвинутою ринковою економікою.
  • • Форми фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджетів і кошторисів бюджетних установ та порядок їх заповнення, періодичність, способи та порядок їх надання встановлюються Міністерством фінансів України з урахуванням вимог Бюджетного кодексу та закону про державний бюджет на відповідний період.
  • • Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку і має включати інформацію, яка є зрозумілою, суттєвою, достовірною та своєчасною для користувачів, виходячи з принципів безперервності, обачливості, превалювання суті над формою та інших принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
  • • Звіти складаються наприкінці кожного звітного періоду, який можна назвати обліковим періодом. Упродовж кожного звітного періоду збирається та обробляється економічна інформація про операції, що здійснюються всіма учасниками бюджетного процесу. Основними користувачами інформації про стан виконання державного та місцевих бюджетів є органи законодавчої та виконавчої влади, що використовують її для планування, управління бюджетними коштами, оцінки і контролю використання бюджетних коштів.
  • • Терміни подання фінансової та бюджетної звітності про виконання державного та місцевих бюджетів органам казначейства нижчого рівня та установам і організаціям, які знаходяться на казначейському обслуговуванні, встановлюються з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання місячної, квартальної та річної звітності вищестоящим органам казначейства відповідно до вимог Бюджетного кодексу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >