< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діяльність структурних підрозділів внутрішнього аудиту

Практична реалізація системи внутрішнього аудиту базується на створенні в органах казначейства спеціальних структурних підрозділів, які повинні мати функціональну та організаційну незалежність та підпорядковуватись безпосередньо керівнику установи. Ця служба створюється з метою належної оцінки діяльності та підвищення результативності процесів управління в системі казначейства. На неї покладаються функції щодо організації та проведення внутрішніх аудитів у структурних підрозділах центрального апарату Казначейства та його територіальних органах.

Для проведення внутрішнього аудиту в системі казначейства утворюються: на центральному рівні - Управління внутрішнього аудиту та контролю, а у головних управліннях казначейства - сектори внутрішнього аудиту та контролю як самостійні структурні підрозділи. Чисельність спеціалістів служби має бути достатньою для ефективного досягнення цілей та завдань, поставлених перед цим підрозділом щодо проведення планових, позапланових та додаткових внутрішніх аудитів.

Механізм утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту визначається Порядком утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. № 1001.

Згідно з Порядком об'єктом внутрішнього аудиту є діяльність центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів і бюджетних установ та заходи, що здійснюються його керівником для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і дотримання вимог щодо діяльності центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів та бюджетних установ, а також підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади).

Основним завданням підрозділу внутрішнього аудиту є надання керівникові центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

 • - функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;
 • - удосконалення системи управління;
 • - запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів;
 • - запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи.

З огляду на поставлену мету та для досягнення завдань служба внутрішнього аудиту під час проведення аудиту: - проводить оцінку:

 • • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
 • • ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;
 • • ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;
 • • якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;
 • • стану збереження активів та інформації;
 • • стану управління державним майном;
 • • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
 • • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи;
 • - проводить аналіз проектів наказів та інших документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового використання;
 • - планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій;
 • - взаємодіє з іншими структурними підрозділами центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи, іншими державними органами, підприємствами, їх об'єднаннями, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту;
 • - подає керівнику центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень;
 • - звітує про результати діяльності відповідно до вимог чинного законодавства та стандартів внутрішнього аудиту;
 • - виконує інші функції відповідно до його компетенції.

Підрозділ внутрішнього аудиту міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади забезпечує формування зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту, що включає базу даних нижчестоящого підрозділу. База даних повинна містити інформацію щодо: найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження установи; дату попереднього внутрішнього аудиту; відомості про стан реагування на висновки та рекомендації за результатами внутрішнього аудиту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >