< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Синтетичний облік необоротних активів

Для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до основних засобів, Інструкцією № 291 призначений рахунок 10 "Основні засоби".

За дебетом рахунку 10 відображаються:

 • - надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів, що враховуються на балансі підприємства за первісною вартістю;
 • - сума витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкту (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція і т. ін.), яке приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, попередньо очікуваних від використання об'єкту;
 • - сума дооцінки вартості об'єкту основних засобів.

За кредитом рахунку 10 відображаються:

 • - вибуття основних засобів в результаті продажу, безвідплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом;
 • - часткова ліквідація об'єкта основних засобів;
 • - сума зниження ціни основних засобів.

Інструкцією № 291 для кожної групи основних засобів, приведених в П(С)БО 7, передбачені окремі субрахунки рахунку 10 "Основні засоби".

Наведемо їх перелік з описом призначення:

 • 101 "Земельні ділянки" - ведеться облік вартості земельних ділянок;
 • 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" - ведеться облік капітальних вкладень щодо поліпшення земель (меліоративні, осушні, іригаційні та інші роботи);
 • 103 "Будівлі та споруди" - ведеться облік наявності і руху будівель, споруд, їх структурних компонентів і передавальних пристроїв, а також житлових будівель;
 • 104 "Машини та обладнання" - ведеться облік машин і устаткування;
 • 105 "Транспортні засоби" - ведеться облік транспортних засобів;
 • 106 "Інструменти, пристосування та інвентар" - ведеться облік інструментів, приладів і інвентарю;
 • 107 "Тварини" - ведеться облік дорослих тварин, не призначених для сільськогосподарського використання;
 • 108 "Багаторічні насадження" - ведеться облік багаторічних насаджень;
 • 109 "Інші основні засоби" - ведеться облік основних засобів, не включених до інших субрахунків рахунку 10 "Основних засобів".

Аналітичний облік основних засобів ведеться за кожним об'єктом окремо.

Для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух інших необоротних матеріальних активів, не відображених у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби", Інструкцією № 291 передбачений рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

За дебетом рахунку 11 відображаються:

 • - надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за первинною вартістю));
 • - сума витрат, пов'язана з поліпшенням об'єкту (реконструкція, модернізація), яке приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, спочатку очікуваних від використання об'єкту;
 • - сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів.

За кредитом даного рахунку відображаються:

 • - вибуття інших необоротних матеріальних активів в результаті продажу, безвідплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом;
 • - часткова ліквідація об'єкта інших необоротних матеріальних активів;
 • - сума зниження ціни об'єкта інших необоротних матеріальних активів.

Інструкцією № 291 для кожної групи інших необоротних матеріальних активів, вказаних в П(С)БО 7, передбачені окремі субрахунки рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

Приведемо їх перелік з описом призначення:

 • 111 "Бібліотечні фонди" - ведеться облік наявності і руху бібліотечних фондів;
 • 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" - відображається вартість предметів, термін корисного використання яких більший за один рік, зокрема спеціальних інструментів і пристосувань, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів, а також вартість інших предметів, що за вартісною ознакою підприємством віднесені до малоцінних необоротних матеріальних активів;
 • 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди" - ведеться облік експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд;
 • 114 "Природні ресурси" - ведеться облік наявності і руху придбаних природних ресурсів для подальшого видобутку (нафти, газу і т. ін.);
 • 115 "Інвентарна тара" - ведеться облік наявності і руху інвентарної тари;
 • 116 "Предмети прокату" - ведеться облік наявності та руху активів, призначених до видачі напрокат;
 • 117 "Інші необоротні матеріальні активи" - ведеться облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11. На цьому субрахунку, зокрема, орендар відображає вартість завершених капітальних інвестицій в об'єкти операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція і т. ін.).

Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться за кожним об'єктом даних активів. Підприємства, що нараховують амортизацію бібліотечних фондів і малоцінних необоротних матеріальних активів в першому місяці використання вказаних об'єктів у розмірі 100 % їх вартості, аналітичний облік цих об'єктів можуть вести із забезпеченням інформації про загальну кількість об'єктів і їх загальної вартості в розрізі класифікаційних підгруп, які підприємство вводить самостійно. Вартість об'єкту таких підгруп при його вибутті визначається діленням вартості відповідної підгрупи, що враховується на субрахунках 111 і 112, на кількість об'єктів, що входять до складу відповідної підгрупи, з відображенням за кредитом субрахунків 111 і 112 в кореспонденції з дебетом субрахунку 132.

Інструкцією № 291 для кожної групи нематеріальних активів, визначених п.5 П(С)БО 8, передбачений окремий субрахунок рахунку 12 "Нематеріальні активи".

Співвідношення між групами нематеріальних активів, визначених в П(С)БО 8, і субрахунками рахунку 12 наведено в табл. 2.7.

Таблиця 2.7. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО УЗАГАЛЬНЮЄТЬСЯ НА СУБРАХУНКАХ РАХУНКУ 12 "НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ" ЗАГАЛЬНОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Субрахунок рахунку 12 "Нематеріальні активи"

Група нематеріальних активів

121 "Права користування природними ресурсами"

Право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною і іншою інформацією про природне середовище і т. ін.

122 "Права користування майном"

Право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень і т. ін.

123 "Права та знаки для товарів і послуг"

Товарні знаки, торгові марки, фірмові назви і т. ін.

124 "Права на об'єкти промислової власності"

Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, "ноу-хау", захист від недобросовісної конкуренції і т. ін.

125 "Авторські і суміжні з ними права"

Право на літературні і музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних і т. ін.

127 "Інші нематеріальні активи"

Право на здійснення діяльності, використання економічних і інших привілеїв і тому подібне

Право на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв і т. ін.

Облік незавершених капітальних інвестицій в основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи ведеться на рахунку 15 "Капітальні інвестиції".

За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення понесених витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (введення в дію, приймання в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів і т. ін.).

Облік капітальних інвестицій ведеться в розрізі наступних субрахунків:

 • 151 "Капітальне будівництво" - відображаються витрати на будівництво, здійснюване як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства. На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, і авансових платежів для фінансування вказаного будівництва;
 • 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" - призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" (крім об'єктів будівництва і довгострокових біологічних активів);
 • 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" - відображаються витрати підприємства (організації, установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи";
 • 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" - відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи";
 • 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів" - враховуються витрати на формування основного стада робочої і продуктивної худоби (окрім тварин, що враховуються на рахунку 21 "Поточні біологічні активи").

Відзначимо, що якщо малі підприємства застосовують рахунки класу 8 "Витрати за елементами", то при відображенні здійснених капітальних інвестицій не проводиться групування понесених витрат в розрізі відповідних елементів. Це пов'язано з тим, що дані витрати увійдуть до первинної вартості об'єкту необоротних активів і будуть віднесені до складу витрат операційної діяльності у вигляді суми нарахованої амортизації, тобто у складі елементу витрат "амортизація".

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарних об'єктах).

Інструкцією № 291 для узагальнення інформації про нараховану амортизацію і індексацію зносу (накопиченої амортизації) тих об'єктів необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, передбачений рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів".

За кредитом рахунку 13 відображається нарахування амортизації і індексації зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів, за дебетом - зменшення суми зносу (накопиченої амортизації).

Узагальнення інформації про нараховану амортизацію і індексацію зносу (накопиченої амортизації) за загальним Планом рахунків бухгалтерського обліку здійснюється на субрахунках, наведених в табл. 2.8.

Таблиця 2.8. ВІДПОВІДНІСТЬ СУБРАХУНКІВ РАХУНКІВ 13 "ЗНОС (АМОРТИЗАЦІЯ) НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ" І 83 "АМОРТИЗАЦІЯ"

Субрахунок рахунку 13

Субрахунок рахунку 83

Узагальнююча інформація

131 "Знос основних засобів"

831 "Амортизація основних засобів"

Інформація про суму зносу необоротних активів, що враховуються на рахунку 10 "Основні засоби"

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів"

Інформація про суму зносу необоротних активів, що враховуються на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

833 "Амортизація нематеріальних активів"

Інформація про суму накопиченої амортизації нематеріальних активів, що враховуються на рахунку 12 "Нематеріальні активи"

134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів"

834 "Амортизація довгострокових біологічних активів"

Інформація про суму накопиченої амортизації необоротних активів, що враховуються на рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи"

135 "Знос інвестиційної нерухомості"

831 "Амортизація основних засобів"

Інформація про суму зносу об'єктів інвестиційної нерухомості, що враховуються на субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість"

Аналітичний облік зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів ведеться за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів і нематеріальних активів.

Відзначимо, що малі підприємства, які застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами", суму нарахованої амортизації необоротних активів, що використовуються в операційній діяльності, повинні узагальнювати у складі елементу "амортизація" на однойменному рахунку 83 "Амортизація".

За дебетом рахунку 83 "Амортизація" відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, а за кредитом - списання в дебет рахунків:

 • - 23 "Виробництво" - в частині сум амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до витрат допоміжних (підсобних) виробництв, в загальновиробничі витрати;
 • - 79 "Фінансові результати" - в частині сум амортизаційних відрахувань, які відносяться до адміністративних і збутових витрат, інших операційних витрат.

При відображенні суми зносу (накопиченої амортизації) в бухгалтерському обліку слід зазначити, що відповідно до наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291" від 12.12.2003 р. № 671 клас 0 "Забалансові рахунки" доповнений рахунком 09 "Амортизаційні відрахування".

На цьому рахунку ведеться облік нарахування і використання амортизаційних відрахувань за простою системою. Даний рахунок використовується підприємствами, що застосовують як загальний, так і спрощений План рахунків.

Збільшення залишку (за дебетом) на рахунку 09 "Амортизаційні відрахування" відбувається на суму нарахованої амортизації необоротних активів. А зменшення залишку (за кредитом) на даному рахунку відображається на суму використаної амортизації на капітальні інвестиції, на погашення отриманих на капітальні інвестиції позик і т. ін. При визначенні суми використаних амортизаційних відрахувань не враховуються капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів, внесків до статутного (пайовою) фонду (капіталу) підприємства і т. ін.

Аналітичний облік ведеться за такими напрямами використання амортизації:

 • - будівництво об'єктів;
 • - придбання (виготовлення) основних засобів;
 • - поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція і т. ін.) основних засобів;
 • - придбання (створення) нематеріальних активів;
 • - інші капітальні роботи;
 • - погашення отриманих на капітальні інвестиції позик. Даний рахунок введений у зв'язку з внесенням змін до наказу

Міністерства фінансів України "Про Примітки до річної фінансової звітності" від 29.11.2000 р. № 302, із змінами і доповненнями, внаслідок чого Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) доповнені новим розділом XIII "Використання амортизаційних відрахувань". Проте, оскільки суб'єкти малого підприємництва не складають і не представляють дану форму звітності, інформація, що відображається на рахунку 09, носитиме лише інформаційний характер. В зв'язку з цим дана кореспонденція не приводиться.

Наведемо основні бухгалтерські записи для узагальнення інформації малими підприємствами про нарахування амортизації необоротних активів з використанням загального Плану рахунків бухгалтерського обліку в табл. 2.9.

Варто наголосити, що на малих підприємствах, незалежно від того, ведуть вони облік за спрощеною чи навіть простою формами, первинна документація повинна вестись в обов'язковому порядку згідно вимог, оскільки винятків для них не встановлено. Зокрема, стосовно основних засобів єдиним документом, який засвідчує введення основних засобів в експлуатацію, є "Акт приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (ф. № 03-1).

Дані первинних документів про надходження основних засобів (актів приймання - передачі основних засобів з прикладеною технічною документацією, паспортами, рахунками - фактурами чи товарно - транспортними накладними, актів на переведення тварин з групи в групу, актів приймання багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію, накладних на виготовлений на підприємстві інвентар), записують в інвентаризаційні описи та заносять в інвентарні описи основних засобів за окремими матеріально - відповідальними особами, а також відкривають на кожний об'єкт інвентарні картки типової форми, спеціалізовані для кожного виду, або проводять записи до "Інвентарної книги обліку основних засобів" (ф. № 03-11). Інвентарні картки реєструють в описах інвентарних карток з обліку основних засобів, які відкривають на кожну класифікаційну групу. На кожну таку групу, крім того, відкривають картку обліку руху основних засобів, де фіксують всі зміни, що відбулися в даній групі у вартісному виразі.

Таблиця 2.9. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ІЗ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАГАЛЬНОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

/

2

3

4

1

Нарахована амортизація (знос) необоротних активів:

- основних засобів

831

131

- інших необоротних матеріальних активів

832

132

- нематеріальних активів

833

133

2

Списана сума нарахованої амортизації:

- об'єктів виробничого і загальновиробничого призначення

23

83

- об'єктів загальногосподарського, збутового призначення, житлово-комунального і соціально-культурного призначення, використовуваних для досліджень і розробок

791

3

Відображено збільшення первинної вартості об'єкта необоротних активів при проведенні його дооцінки в частині збільшення суми нарахованого зносу (накопиченої амортизації)

10

131

11

132

12

133

4

Відображені втрати корисності раніше дооціненого об'єкту необоротних активів шляхом збільшення суми нарахованого зносу (накопиченої амортизації) в частині зменшення суми додаткового капіталу

423

13

5

Відображені втрати корисності об'єкту необоротних активів шляхом збільшення суми нарахованого зносу (накопиченої амортизації) з одночасним збільшенням витрат і списанням на фінансові результати діяльності

85

13

793

85

6

Списана нарахована амортизація вибулих об'єктів необоротних активів

131

10

132

11

133

12

7

Відображено зменшення первинної вартості об'єкта необоротних активів при проведенні його зниження ціни в частині зменшення суми нарахованого зносу (накопиченої амортизації)

131

10

132

11

133

12

8

Відображено відновлення корисності об'єкта необоротних активів (зокрема раніше переоціненого) в межах суми донарахованого зносу (накопиченої амортизації) при попередньому зменшенні корисності з одночасним визнанням доходу

13

746

Разом з тим на практиці в багатьох малих підприємствах цим нехтують і зараховують придбані основні засоби на баланс на основі товарно-транспортних накладних, рахунків - фактур, накладних. Формально це може бути підставою для застосування санкцій за порушення встановленого порядку ведення обліку об'єкта оподаткування, оскільки згідно п. 10 "Інструкції з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних засобів" облік інвентарних об'єктів основних засобів треба вести з застосуванням типових форм первинних документів.

У табл. 2.10 наведено типові бухгалтерські записи з обліку надходження основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів для малих підприємств за спрощеною схемою бухгалтерського обліку без використання рахунків 9 класу за загальним Планом рахунків бухгалтерського обліку.

На решті підприємств собівартість реалізованих основних засобів, їхню уцінку, або списання внаслідок ліквідації здійснюють за актами приймання - передачі основних засобів (ф. № 03-1), розрахунками уцінки чи актами на списання основних засобів (ф. № 03-3) або актами на списання автотранспортних засобів (ф. № 03-4).

У табл. 2.11 наведено типові бухгалтерські записи з обліку вибуття основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів для малих підприємств за спрощеною схемою бухгалтерського обліку без використання рахунків 9 класу за загальним Планом рахунків бухгалтерського обліку.

У спрощеному Плані рахунків для обліку і узагальнення інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи призначений рахунок 10 "Основні засоби". За необхідністю для деталізації інформації про види необоротних активів можуть відкриватися окремі субрахунки до даного рахунку, наприклад: "Основні засоби"; "Інші необоротні матеріальні активи"; "Нематеріальні активи".

Облік і узагальнення інформації про капітальні інвестиції відповідно до спрощеного Плану рахунків ведеться на рахунку 15 "Капітальні інвестиції". При цьому підприємство на свій розсуд може ввести субрахунки, аналогічні однойменному рахунку 15 загального Плану рахунків.

Облік і узагальнення інформації про знос основних засобів, інші необоротні матеріальні активи і нематеріальні активи ведеться на рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", розріз (деталізація) якого може вестися в розрізі вищенаведених субрахунків для рахунку 10.

Таблиця 2.10. ТИПОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

з/п

дебет

кредит

1

2

3

4

Придбання за грошові кошти

У разі подальшої оплати

1

Отримані (оприбутковані) необоротні активи

15

63

2

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманих необоротних активів*

641

63

* Право на податковий кредит з ПДВ при придбанні необоротних активів, що підлягають амортизації, виникає відповідно до п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" в редакції Закону від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, із змінами і доповненнями, при сплаті (нарахуванні) сум податку на додану вартість. При цьому віднесення таких сум ПДВ до складу податкового кредиту не залежить від термінів введення в експлуатацію таких об'єктів

3

Нарахований збір до Пенсійного фонду при придбанні легкового автомобіля або нерухомого майна

152

651

4

Сплачений збір до Пенсійного фонду

651

311

5

Сплачені суми інших обов'язкових зборів і платежів (наприклад, за реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ)

377

311

6

Включені в первинну вартість об'єкту суми інших обов'язкових зборів і платежів (наприклад, за реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ)

152

377

7

Відображена вартість транспортних та інших послуг, пов'язаних з придбанням, наладкою, монтажем і т. ін. об'єктів необоротних активів, що підлягає включенню до первісної вартості відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 8

15

63

8

Відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі вартості транспортних і інших послуг, пов'язаних з придбанням, наладкою, монтажем і т. ін. об'єктів необоротних активів

641

63

9

Сплачені транспортні та інші послуги, пов'язані з придбанням, наладкою, монтажем об'єктів необоротних активів

63

31

10

Сплачена вартість отриманих об'єктів необоротних активів

63

31

11

Введені в експлуатацію об'єкти необоротних активів

10, 11, 12

15

Уразі передоплати

1

Проведена передоплата за об'єкт необоротних активів

371

31

2

Відображена сума податкового кредиту по ПДВ, сплачена у складі передоплати за об'єкт необоротних активів за наявності податкової накладної*

641

644

* Право на податковий кредит з ЦЦВ при придбанні необоротних активів, що підлягають амортизації, виникає відповідно до п. п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ, при сплаті (нарахуванні) сум податку на додану вартість. При цьому віднесення таких сум ПДВ до складу податкового кредиту не залежить від термінів введення в експлуатацію таких об'єктів.

3

Проведена передоплата за транспортні та інші послуги, пов'язані з придбанням, наладкою, монтажем об'єктів необоротних активів

371

31

4

Відображена сума податкового кредиту по ПДВ, сплачена у складі передоплати за транспортні та інші послуги, пов'язані з придбанням, наладкою, монтажем об'єктів необоротних активів за наявності податкової накладної

641

644

5

Нарахований збір до Пенсійного фонду при придбанні легкового автомобіля або нерухомого майна

152

651

6

Сплачений збір до Пенсійного фонду

651

311

7

Сплачені суми інших обов'язкових зборів і платежів (наприклад, за реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ)

377

311

8

Включені в первинну вартість об'єкта необоротних активів суми інших обов'язкових зборів і платежів (наприклад, за реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ)

152

377

9

Отримані (оприбутковані) необоротні активи

15

63

10

Списана раніше відображена сума податкового кредиту з ПДВ при оприбутковуванні об'єкту необоротних активів

644

63

11

Відображена вартість транспортних і інших послуг, пов'язаних з придбанням, наладкою, монтажем об'єктів необоротних активів у складі капітальних вкладень

15

63

12

Списана раніше відображена сума податкового кредиту з ПДВ по транспортних і іншим послугам, пов'язаним з придбанням, наладкою, монтажем і т. ін. об'єктів необоротних активів

644

63

13

Відображений залік заборгованостей

63

371

14

Введені в експлуатацію об'єкти необоротних активів

10

152

11

153

12

154

Будівництво (створення) необоротних активів

Господарським способом

1

Придбані матеріали, комплектуючи вироби для спорудження об'єктів необоротних активів

20

63

2

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманих матеріалів, комплектуючих виробів і т. ін.

641

63

3

Сплачені придбані матеріали, комплектуючи вироби і т. ін.

63

31

4

Списані матеріали, комплектуючи вироби для спорудження (створення, зведення) об'єктів необоротних активів

15 *

20

5

Відображені витрати на оплату праці виробничого персоналу, зайнятого спорудженням об'єктів необоротних активів

15 *

661

6

Відображено нарахування внесків на соціальні заходи від фонду оплати праці виробничого персоналу, зайнятого спорудженням об'єктів необоротних активів:

- до Пенсійного фонду

15 *

651

- до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

652

- до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

656

- до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

653

7

Відображена вартість проектних і будівельно-монтажних робіт, виконаних сторонніми організаціями у складі капітальних вкладень (інвестицій)

15

63

8

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості проектних і будівельно-монтажних робіт

641

63

9

Сплачені виконані проектні і будівельно-монтажні роботи

63

31

10

Відображено нарахування амортизації необоротних активів, використовуваних при спорудженні (зведенні) об'єктів необоротних активів

15 *

13

11

Введені в експлуатацію необоротні активи

10

151, 152

11

153

12

154

* В даному випадку "транзитні" рахунки 8-го класу рахунків не використовуються, оскільки дані витрати увійдуть до первинної вартості об'єкта необоротних активів і будуть віднесені до складу витрат операційної діяльності у вигляді суми нарахованої амортизації

Підрядним способом

1

Відображені витрати на проектні, будівельно-монтажні роботи по рахунках підрядчиків, проектних організацій

15 *

63

*В даному випадку "транзитні" рахунки 8-го класу рахунків не використовуються, оскільки дані витрати увійдуть до первинної вартості об'єкта необоротних активів і будуть віднесені до складу витрат операційної діяльності у вигляді суми нарахованої амортизації

2

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості проектних, будівельно-монтажних робіт

641

63

3

Сплачені проектні, будівельно-монтажні роботи

63

31

4

Введені в експлуатацію необоротні активи

10

151, 152

11

153

12

154

Безвідплатне отримання необоротних активів

1

Сплачені обов'язкові збори при реєстрації безоплатно отриманого об'єкту необоротних активів:

- сума збору на обов'язкове пенсійне страхування (при отриманні нерухомого майна або автомобіля)

651

31

- сума інших обов'язкових зборів і платежів (наприклад, за реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ)

377

2

Відображено формування первинної вартості безоплатно отриманого об'єкта необоротних активів:

- на суму справедливої вартості

10

424

- на суму збору на обов'язкове пенсійне страхування (при отриманні нерухомого майна або автомобіля)

651

- на суму інших обов'язкових зборів і платежів (напри-мер, за реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ)

377

Отримання необоротних активів як внесок до статутного капіталу

1

Відображений розмір статутного капіталу, оголошеного в засновницьких документах

46

40

2

Сплачені обов'язкові збори при реєстрації об'єкту необоротних активів, внесеного до статутного капіталу:

- сума збору на обов'язкове пенсійне страхування (при отриманні нерухомого майна або автомобіля)

651

31

- сума інших обов'язкових зборів і платежів (наприклад, за реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ)

377

3

Відображено формування первинної вартості об'єкту основних засобів, отриманого від учасника як внесок до статутного капіталу:

- на вартість об'єкту необоротних активів, оголошену в засновницьких документах

10

46

- на суму збору на обов'язкове пенсійне страхування (при отриманні нерухомого майна або автомобіля)

651

- на суму інших обов'язкових зборів і платежів (наприклад, за реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ)

377

Переведення оборотних активів до складу необоротних активів

1

Відображений переведення оборотних активів до складу необоротних активів:

- готової продукції

15

26

- незавершеного виробництва

23

- малоцінних та швидкозношуваних предметів

22

- товарів

28

2

Введені в експлуатацію об'єкти необоротних активів

10

152

11

153

12

154

Оприбутковування неврахованих об'єктів необоротних активів

1

Відображено оприбутковування неврахованих об'єктів необоротних активів

10,11, 12

746

2

Списані доходи від оприбутковування неврахованих об'єктів необоротних активів 746 793

746

793

Облік витрат на поліпшення і утримання необоротних активів

Відновлення первинного ресурсу об'єктів необоротних активів

1

Придбані запасні частини, МТТТП і інше для проведення ремонту

207

63

22

2

Відображений податковий кредит з ПДВ у складі вартості запасних частин, МТТТП та ін.

641

63

3

Сплачено за отримані запасні частини, МШП і інше

63

31

4

Відображено групування витрат на проведення ремонту об'єкту необоротних активів за елементами:

- на вартість використаних запасних частин, МШП і ін.

80

207 22 і ін.

- на суму витрат на оплату праці працівників, зайнятих ремонтом об'єктів необоротних активів

81

661

- на суму відрахувань на соціальні заходи на заробітну плату працівників, зайнятих ремонтом об'єктів необоротних активів

82

65

- на суму нарахованої амортизації необоротних активів, використовуваних при ремонті об'єктів необоротних активів

83

13

- на суму інших витрат, пов'язаних із здійсненням ремонту об'єктів необоротних активів(наприклад, на вартість робіт і послуг сторонніх організацій)

84

63 і ін.

5

Списані на витрати звітного періоду витрати на ремонт об'єкту необоротних активів, використовуваного для:

- виробництва продукції (робіт, послуг)

23

80, 81, 82, 83, 84

- адміністративно-управлінських цілей, збуту продукції, проведення досліджень і розробок, змісту об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

791

6

Сформована виробнича собівартість ремонту об'єкту необоротних активів (у разі здійснення його у власному ремонтному цеху підприємства) на суму:

- матеріальних витрат

23

80

- нарахованої заробітної плати працівників, зайнятих ремонтом

81

- відрахувань на соціальні заходи на заробітну плату працівників, зайнятих ремонтом

82

- нарахованій амортизації необоротних активів, використовуваних при ремонті

83

- інших витрат, пов'язаних із здійсненням ремонту (наприклад, на вартість робіт і послуг сторонніх організацій)

84

- розподілених загальновиробничих витрат ремонтного цеху

23 *

*Для суб'єктів малого підприємництва, що застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами", Інструкцією № 291 передбачено ведення обліку як прямих виробничих витрат, так і накладних (загальновиробничих) на рахунку 23 "Виробництво" на окремих субрахунках до рахунку 23 для обліку прямих витрат на виробництво і загальновиробничих витрат

7

Списані витрати на проведення ремонту у власному ремонтному цеху підприємства об'єкту необоротних активів, використовуваного для:

- виробництва продукції (робіт, послуг)

23

23

- адміністративно-управлінських цілей, збуту продукції, проведення досліджень і розробок, змісту об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

791

Модернізація і інші види поліпшення необоротних активів

1

Відображені фактично понесені витрати, пов'язані з поліпшенням об'єктів необоротних активів:

- на суму використаних виробничих запасів

15 *

20 і ін.

- на суму нарахованої заробітної плати

661

- на суму нарахувань на фонд заробітної плати

65

- інші витрати 63

63

*В даному випадку "транзитні" рахунки восьмого класу рахунків не використовуються, оскільки дані витрати увійдуть до первинної вартості об'єкту необоротних активів і будуть віднесені до складу витрат операційної діяльності у вигляді суми нарахованої амортизації

Зниження ціни необоротних активів

1

Відображено зменшення вартості об'єкту необоротних активів:

- у частині зниження ціни нарахованого зносу (накопиченій амортизації)

131

10

132

11

133

12

- у частині зниження ціни залишкової вартості об'єкту з одночасним списанням до складу витрат

85

10, 11, 12

2

Списані витрати в сумі зниження ціни на фінансовий результат

793

85

Подальше зниження ціни раніше дооцінених необоротних активів

1

Відображено зменшення додаткового капіталу на суму раніше проведеної дооцінки залишкової вартості об'єкту необоротних активів

423

10, 11, 12

2

Відображена сума зниження ціни зносу (накопиченій амортизації) об'єкту необоротних активів

131

10

132

11

133

12

3

Відображена у складі витрат різниця між сумою подальшого зниження ціни і сумою попередньої дооцінки залишкової вартості необоротних активів

85

10, 11, 12

4

Списані витрати в сумі зниження ціни на фінансовий результат

793

85

Переоцінка об'єктів необоротних активів з нульовою залишковою вартістю

1

Відображена дооцінка об'єкту необоротних активів (зміна суми нарахованого зносу не проводиться

10, 11, 12

423

Облік зменшення корисності необоротних активів

1

Відображені втрати корисності об'єкту необоротних активів шляхом збільшення суми нарахованого зносу (накопиченій амортизації) з одночасним збільшенням витрат

85

131

2

Списані витрати на фінансовий результат

793

85

Відображення зменшення корисності раніше дооцінених необоротних активів

3

Відображені втрати корисності об'єкту необоротних активів шляхом збільшення суми нарахованого зносу:

- у частині зменшення суми додаткового капіталу

423

131

- у частині віднесення на витрати

85

4

Списані витрати на фінансовий результат

793

85

Відновлення корисності необоротних активів

5

Відображено відновлення корисності об'єкту необоротних активів в межах суми донарахованого зносу при попередньому зменшенні корисності з одночасним визнанням доходу

131

746

6

Списана сума доходу на фінансовий результат

746

793

Відновлення корисності раніше переоцінених необоротних активів

1

Відображено відновлення корисності об'єкту необоротних активів шляхом зменшення нарахованого зносу:

- в межах суми попереднього зменшення корисності і знижень ціни з одночасним визнанням доходу

131

746

- у частині відновлення суми додаткового капіталу

423

2

Списана сума доходу на фінансовий результат

746

793

Таблиця 2.11. ТИПОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З ОБЛІКУ ВИБУТТЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

2

3

4

Реалізація необоротних активів

У разі подальшої оплати

1

Відвантажені (передані) необоротні активи і відображений дохід від їх реалізації

377

712

2

Відображені податкові зобов'язання з ПДВ у складі вартості відвантажених (переданих) необоротних активів

712

641

3

Списана сума зносу (накопиченій амортизації) реалізованих необоротних активів

131

10

132

11

133

12

4

Відображені об'єкти необоротних активів за чистою вартістю реалізації

286

10, 11, 12

5

Списана залишкова вартість реалізованих необоротних активів

85

286

6

Сформований фінансовий результат:

- списаний дохід від реалізації

712

793

- списана залишкова вартість реалізованих необоротних активів

791

85

7

Списана сума перевищення попередніх дооцінок над сумою знижень ціни залишкової вартості об'єкту необоротних активів на нерозподілений прибуток при продажі раніше дооціненого об'єкту необоротних активів

423

441

8

Отримані грошові кошти

31

377

Уразі передоплати

9

Отримана попередня оплата за необоротні активи

31

685

10

Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ у складі попередньої оплати за необоротні активи

643

641

11

Відвантажені (передані) необоротні активи і відображений дохід від їх реалізації

685

712

12

Списана раніше відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ при відвантаженні необоротних активів

712

643

13

Списана сума зносу (накопиченій амортизації) реалізованих необоротних активів

131

10

132

11

133

12

14

Відображені об'єкти необоротних активів за чистою вартістю реалізації

286

10, 11, 12

15

Списана залишкова вартість реалізованих необоротних активів

85

286

16

Сформований фінансовий результат:

- списаний дохід від реалізації

712

793

- списана залишкова вартість реалізованих основних засобів

791

85

17

Списана сума перевищення попередніх дооцінок над сумою знижень ціни залишкової вартості об'єкту необоротних активів на нерозподілений прибуток при продажі раніше дооціненого об'єкту необоротних активів

423

441

Ліквідація необоротних активів

1

Списаний знос (накопичена амортизація) ліквідованих необоротних активів

131

10

132

11

133

12

2

Списана залишкова вартість ліквідованих необоротних активів

85

10, 11, 12

3

Відображені витрати, пов'язані з ліквідацією необоротних активів

85

66 65 і ін.

4

Відображені доходи від ліквідації необоротних активів в частині вартості оприбуткованих придатних до використання виробничих запасів

20

746

5

Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ при здійсненні ліквідації за самостійним рішенням платника податків виходячи із звичайної ціни (для основних засобів гр. 1 - виходячи із звичайних цін, але не менше їх балансової вартості)*

84

641

* Для платників ПДВ Податкові зобов'язання з ПДВ виникають тільки при ліквідації основних засобів

6

Сформований фінансовий результат від ліквідації необоротних активів:

- у частині витрат, понесених у зв'язку з ліквідацією необоротних активів, і залишкової вартості ліквідованих необоротних активів

793

85

- у частині нарахованих податкових зобов'язань з ПДВ

791

84

7

Списана сума перевищення попередніх дооцінок над сумою знижень ціни залишкової вартості об'єкту необоротних активів на нерозподілений прибуток при ліквідації раніше дооціненого об'єкту основних засобів

423

441

Безвідплатна передача необоротних активів

1

Списаний знос (накопичена амортизація) переданих основних засобів

131

10

132

11

133

12

2

Списана залишкова вартість переданих необоротних активів

85

10, 11, 12

3

Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ виходячи із звичайної ціни (для основних засобів групи 1 - виходячи із звичайних цін, але не менше їх балансової вартості)*

84

641

* Для платників ПДВ Податкові зобов'язання з ПДВ виникають тільки при безвідплатній передачі основних засобів.

4

Списані на фінансові результати діяльності підприємства:

- залишкова вартість переданих безоплатно необоротних активів

793

85

- сума нарахованих податкових зобов'язань з ПДВ

791

84

5

Списана сума перевищення попередніх дооцінок над сумою знижень ціни остаточної вартості об'єкту необоротних активів на нерозподілений прибуток при безвідплатній передачі раніше дооціненого об'єкту необоротних активів

423

441

Передача необоротних активів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

1

Списаний знос (накопичена амортизація) необоротних активів, переданих до статутного капіталу іншого підприємства

131

10

132

11

133

12

2

Списана залишкова вартість необоротних активів, переданих до статутного фонду іншого підприємства

14

10, 11, 12

3

Відображена різниця (позитивна) між залишковою вартістю переданих необоротних активів і справедливою вартістю інвестицій

14

746

4

Відображена різниця (негативна) між залишковою вартістю переданих необоротних активів і справедливою вартістю інвестицій

85

14

5

Відображено закриття рахунків обліку доходів і витрат

746

793

793

85

6

Списана сума перевищення попередніх дооцінок над сумою зменшення ціни залишкової вартості об'єкту необоротних активів на нерозподілений прибуток при передачі як внесок до статутного капіталу іншого підприємства раніше дооціненого об'єкту необоротних активів

423

441

Наведемо в табл. 2.12 найбільш поширену кореспонденцію рахунків, вживану для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій з обліку необоротних активів, капітальних і фінансових інвестицій, нарахуванню амортизації з використанням рахунків спрощеного Плану рахунків.

Облік і узагальнення інформації про знос основних засобів, інші необоротні матеріальні активи і нематеріальні активи при використанні спрощеного Плану рахунків ведеться на рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", деталізація якого може вестися в розрізі вищенаведених субрахунків для рахунку 10.

Нараховану суму амортизаційних відрахувань необоротних активів, використовуваних в операційній діяльності, малі підприємства, що застосовують спрощений План рахунків, повинні узагальнювати на рахунку 84 "Витрати операційної діяльності".

За дебетом даного рахунку відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, а за кредитом - списання в дебет рахунку:

 • 23 "Виробництво" в частині сум амортизаційних відрахувань, які прямо відносять до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до витрат допоміжних (підсобних) виробництв, до загальновиробничих витрат;
 • 79 "Фінансові результати" в частині сум амортизаційних відрахувань, які відносяться до адміністративних і збутових витрат, інших операційних витрат.

Наведемо у табл. 2.13 кореспонденцію рахунків, вживану для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій з нарахування амортизації.

Таблиця 2.13. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ЗА СПРОЩЕНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

з/п

дебет

кредит

1

Нарахована амортизація (знос) об'єктів необоротних активів:

84

13

- виробничого призначення

23

84

- адміністративного і збутового призначення

79

2

Нарахована амортизація (знос) об'єктів необоротних активів, використовуваних в інвестиційній, фінансовій і надзвичайній діяльності

85

13

79

85

Таблиця 2.12. КОРЕСПОНДЕНЦІЮ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, КАПІТАЛЬНИХ І ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ, НАРАХУВАННЮ АМОРТИЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ РАХУНКІВ СПРОЩЕНОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

з/п

дебет

кредит

2

3

4

Надходження необоротних активів

Придбання необоротних активів за грошові кошти (споруда підрядним способом)

1

Отримані (оприбутковані) необоротні активи

15

68

2

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманих необоротних активів (для підприємств - платників ПДВ)

64

68

3

Нарахований збір до Пенсійного фонду при придбанні легкового автомобіля або нерухомого майна

15

64

4

Сплачений збір до Пенсійного фонду

64

31

5

Відображена вартість транспортних і інших послуг, пов'язаних з придбанням, наладкою, монтажем і тому подібне об'єктів необоротних активів, що включається в первинну вартість об'єктів відповідно до П(С)БУ 7, П(С)БУ 8

15

68

6

Відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі вартості транспортних і інших послуг, пов'язаних з придбанням, наладкою, монтажем і тому подібне об'єктів необоротних активів

64

68

7

Сплачені транспортні і інші послуги, пов'язані з придбанням, наладкою, монтажем і тому подібне об'єктів необоротних активів

68

31

8

Сплачена вартість отриманих об'єктів основних засобів

68

31

9

Введені в експлуатацію об'єкти необоротних активів

10

15

Спорудження (створення) необоротних активів господарським способом

1

Списані матеріали, що комплектують і тому подібне для спорудженням об'єктів необоротних активів

15 *

20

26

2

Відображені витрати на оплату праці виробничого персоналу, зайнятого спорудженням об'єктів необоротних активів

15 *

66

* В даному випадку "транзитний" рахунок 84 "Витрати операційної діяльності" не використовується, оскільки після введення в експлуатацію і подальшої амортизації дані витрати будуть віднесені до складу витрат операційної діяльності (у дебет рахунку 84) у вигляді суми нарахованої амортизації

3

Відображено нарахування внесків на соціальні заходи на фонд оплати праці виробничого персоналу, зайнятого спорудженням об'єктів необоротних активів

15 *

641

4

Відображена вартість проектних і будівельно-монтажних робіт, виконаних сторонніми організаціями у складі капітальних інвестицій

15 *

68

5

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості проектних і будівельно-монтажних робіт

64

68

6

Сплачені виконані проектні і будівельно-монтажні роботи

68

31

7

Відображено нарахування амортизації необоротних активів, використовуваних при споруді (зведенні) об'єктів необоротних активів

15 *

13

8

Введені в експлуатацію об'єкти необоротних активів

10

15

* В даному випадку "транзитний" рахунок 84 "Витрати операційної діяльності" не використовується, оскільки після введення в експлуатацію і подальшої амортизації дані витрати будуть віднесені до складу витрат операційної діяльності (у дебет рахунку 84) у вигляді суми нарахованої амортизації

Безвідплатне отримання необоротних активів

2

Нарахований знос (амортизація) по безоплатно отриманих об'єктах необоротних активів

84

13

15 (23,79) *

84

3

Одночасно з нарахуванням амортизації відображений дохід від безоплатно отриманих необоротних активів в сумі такої амортизації

40

70

* Залежно від цільового призначення необоротних активів

Інші операції з надходженню необоротних активів

1

Отримані від учасників як внесок до статутного капіталу об'єкти необоротних активів за вартістю, оголошеною в засновницьких документах

10

40

2

Відображений перевод оборотних активів до складу необоротних активів:

- готової продукції, товарів

15

26

- незавершеного виробництва

23

Введені в експлуатацію об'єкти необоротних активів

10

15

Витрати на поліпшення і утримання необоротних активів

Відображені витрати на ремонт, внаслідок якого планується відновити первинний ресурс об'єкту необоротних активів

1

Господарським способом:

- на вартість використаних запасних частин, МШП та ін.

84

26

- на суму витрат на оплату праці працівників, зайнятих ремонтом об'єкту необоротних активів

66

- на суму відрахувань на соціальні заходи на заробітну плату працівників, зайнятих ремонтом об'єкту необоротних активів

64

- на суму нарахованої амортизації необоротних активів, використовуваних при ремонті об'єкту необоротних активів

13

- на суму інших витрат, пов'язаних із здійсненням ремонту об'єкту необоротних активів (наприклад, на вартість робіт і послуг сторонніх організацій)

68

з одночасним списанням на витрати звітного періоду при використанні об'єкту необоротних активів для:

- виробництва продукції (робіт, послуг), загальновиробничих цілей

23

84

- адміністративних, збутових і інших операційних цілей

79

2

Підрядним способом:

Відображені витрати на ремонт об'єкту необоротних активів, виконаний сторонньою організацією

84

68

з одночасним списанням на витрати звітного періоду при використанні об'єкту необоротних активів для:

- виробництва продукції (робіт, послуг), загальновиробничих цілей

23

84

- адміністративних, збутових і інших операційних цілей

79

3

Відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі вартості ремонтних робіт, виконаний сторонньою організацією

64

68

4

Сплачена вартість ремонту об'єкту необоротних активів, виконаного сторонньою організацією

68

31

Відображені витрати на модернізацію і інші види поліпшення об'єкту необоротних активів, в результаті здійснення яких поліпшуються функціональні характеристики об'єкту сприяючі зростанню економічних вигод від його використання

1

Господарським способом:

- на вартість використаних запасних частин, МШП та ін.

15 *

20, 26

- на суму витрат на оплату праці працівників, зайнятих ремонтом об'єкту необоротних активів

66

- на суму відрахувань на соціальні заходи на заробітну плату працівників, зайнятих ремонтом об'єкту необоротних активів

64

- на суму нарахованої амортизації необоротних активів, використовуваних при ремонті об'єкту необоротних активів

13

- на суму інших витрат, пов'язаних із здійсненням ремонту об'єкту необоротних активів (наприклад, на вартість робіт і послуг сторонніх організацій)

68

із списанням витрат після завершення реконструкції, модернізації і інших видів поліпшення об'єкту необоротних активів на збільшення первинної вартості такого об'єкту

10

15

2

Підрядним способом:

Відображені витрати на реконструкцію, модернізацію, добудівлю, дообладнання об'єктів необоротних активів

15 *

68

* В даному випадку "транзитний" рахунок 84 "Витрати операційної діяльності" не використовується, оскільки після введення в експлуатацію і подальшої амортизації дані витрати будуть віднесені до складу витрат операційної діяльності (у дебет рахунку 84) у вигляді суми нарахованої амортизації

Відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі вартості робіт по реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанню об'єктів необоротних активів

64

68

Сплачені роботи по реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанню об'єктів основних засобів, виконані сторонніми організаціями

68

31

Списані витрати після завершення реконструкції, модернізації і інших видів поліпшення основних засобів на збільшення первинної вартості об'єкту

10

15

Вибуття необоротних активів

Реалізація необоротних активів

1

Відвантажені (передані) необоротні активи і відображений дохід від їх реалізації

37

70

2

Відображені податкові зобов'язання по ПДВ у складі вартості відвантажених (переданих) необоротних активів

70

64

3

Списана сума зносу реалізованих необоротних активів

13

10

4

Списана залишкова вартість реалізованих необоротних активів

85

10

5

Списані доходи і витрати від реалізації необоротних активів

79

85

70

79

6

Списана сума перевищення попередніх дооцінок над сумою знижень ціни залишкової вартості об'єкту необоротних активів на нерозподілений прибуток при продажі раніше дооціненого об'єкту необоротних активів

40

44

7

Отримані грошові кошти за реалізовані необоротні активи

31

37

Ліквідація необоротних активів

1

Списаний знос ліквідованих необоротних активів

13

10

2

Списана залишкова вартість ліквідованих необоротних активів

85

10

79

85

3

Відображені витрати, пов'язані з ліквідацією необоротних активів

85

66, 64

20 і ін.

79

85

4

Відображені доходи від ліквідації необоротних активів в частині вартості оприбуткованих придатних до використання виробничих запасів

20

70

70

79

5

Відображена сума податкових зобов'язань по ПДВ при здійсненні ліквідації за самостійним рішенням платника податків виходячи із звичайної ціни (для основних засобів гр. 1 - виходячи із звичайних цін, але не менше їх балансової вартості)*

84

64

79

84

* Для платників ПДВ. Податкові зобов'язання з ПДВ виникають тільки при ліквідації основних засобів

6

Списана сума перевищення попередніх дооцінок над сумою знижень ціни залишкової вартості об'єкту необоротних активів на нерозподілений прибуток при ліквідації раніше дооціненого об'єкту необоротних активів

40

44

Безвідплатна передача необоротних активів

1

Списаний знос переданих необоротних активів

13

10

2

Списана залишкова вартість переданих необоротних активів

85

10

79

85

3

Відображена сума податкових зобов'язань по ПДВ виходячи із звичайної ціни (для основних засобів гр.1 - виходячи із звичайних цін, але не менше їх балансової вартості)**

84

64

79

84

** Для платників ПДВ. Податкові зобов'язання з ПДВ виникають тільки при безвідплатній передачі основних засобів

4

Списана сума перевищення попередніх дооцінок над сумою знижень ціни залишкової вартості об'єкту необоротних активів на нерозподілений прибуток при безвідплатній передачі раніше дооціненого об'єкту необоротних активів

40

44

Внесок до статутного капіталу іншого підприємства

1

Списана залишкова вартість необоротних активів, переданих як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

14

10

2

Списана сума нарахованого зносу (накопиченої амортизації) по переданих як внесок необоротних активах

13

10

3

Відображена різниця між залишковою вартістю переданих необоротних активів і справедливою вартістю інвестицій:

- позитивна

14

70

70

79

- негативна

85

14

79

85

Переоцінка необоротних активів

Дооцінка необоротних активів

1

Відображено збільшення первинної вартості об'єкту основних засобів:

- у частині збільшення залишкової вартості об'єкту необоротних активів з одночасним збільшенням додаткового капіталу

10

40

- у частині збільшення суми нарахованого зносу (накопиченій амортизації)

10

13

Дооцінка раніше знижених в ціні необоротних активів

1

Відображено збільшення первинної вартості об'єкту необоротних активів:

- у частині збільшення суми нарахованого зносу (накопиченій амортизації)

10

13

- у частині збільшення залишкової вартості:

а) з одночасним збільшенням доходу на суму попереднього зниження ціни, раніше включеного до складу витрат

70

б) з одночасним збільшенням додаткового капіталу

40

2

Списана сума доходу на фінансовий результат

70

79

Уцінка необоротних активів

1

Відображено зменшення вартості об'єкту необоротних активів:

- у частині зниження нарахованого зносу (накопиченій амортизації)

13

10

- у частині зниження залишкової вартості об'єкту з одночасним списанням до складу витрат

85

10

2

Списані витрати в сумі зниження ціни на фінансовий результат

79

85

Подальше зниження вартості раніше дооцінених необоротних активів

1

Відображено зменшення додаткового капіталу на суму раніше проведеної дооцінки залишкової вартості об'єкту необоротних активів

40

10

2

Відображена сума зниження зносу (накопиченій амортизації) об'єкту необоротних активів

13

10

3

Відображена у складі витрат різниця між сумою подальшого зниження ціни і попередньої дооцінки залишкової вартості необоротних активів

85

10

4

Списані витрати в сумі зниження ціни на фінансовий результат

79

85

Переоцінка об'єктів необоротних активів з нульовою залишковою вартістю

1

Відображена дооцінка об'єкту необоротних активів(зміна суми нарахованого зносу (накопиченій амортизації) не проводиться)

10

40

Зменшення корисності необоротних активів

1

Відображені втрати корисності об'єкту необоротних активів шляхом збільшення суми нарахованого зносу (накопиченій амортизації) з одночасним збільшенням витрат

85

13

2

Списані витрати на фінансовий результат

79

85

Зменшення корисності раніше дооцінених необоротних активів

1

Відображені втрати корисності об'єкту необоротних активів шляхом збільшення суми нарахованого зносу (накопиченій амортизації):

- у частині зменшення суми додаткового капіталу

40

13

- у частині віднесення на витрати

85

2

Списані витрати на фінансовий результат

79

85

Відновлення корисності необоротних активів

1

Відображено відновлення корисності об'єкту необоротних активів в межах суми донарахованого зносу (до накопиченої амортизації) при попередньому зменшенні корисності з одночасним визнанням доходу

13

70

2

Списана сума доходу на фінансовий результат

70

79

Відновлення корисності раніше переоцінених необоротних активів

1

Відображено відновлення корисності об'єкту необоротних активів шляхом зменшення нарахованого зносу (накопиченій амортизації):

- в межах суми попереднього зменшення корисності і знижень ціни з одночасним визнанням доходу

13

70

- у частині відновлення суми додаткового капіталу

40

2

Списана сума доходу на фінансовий результат

70

79

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >