< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ

Порядок нарахування заробітної плати та грошового забезпечення

Для нарахування заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці необхідні відомості про посадові оклади (штатний розпис), присвоєні розряди (накази (розпорядження)), годинні тарифні ставки (тарифну сітку), а також дані табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період (місяць). Нараховують заробітну плату раз на місяць.

Крім первинних документів, для розрахунків заробітної плати потрібно враховувати нормативні акти, що регулюють нарахування заробітної плати в бюджетних установах різних профілів.

З метою впорядкування оплати праці працівників бюджетних установ, а також створення механізму підтримання на постійному рівні оптимальних міжгалузевих співвідношень в оплаті праці постановою КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 р. № 1298 (далі - постанова № 1298) було затверджено:

 • o єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників;
 • o схеми тарифних розрядів посад працівників всіх бюджетних установ;
 • o ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки.

Тарифна ставка - це розмір заробітної плати за одиницю часу. Існують годинні, денні та місячні тарифні ставки. У бюджетних установах застосовуються переважно місячні тарифні ставки заробітної плати, які називаються посадовими окладами. Формула розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) (1.1)

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Законом України "Про Державний бюджет України" посадові оклади (тарифні ставки) року установлювалися в такому порядку:

 • o для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлювались на рівні мінімальної заробітної плати;
 • o для інших працівників посадові оклади розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду відображених у табл. 18.1.

Для робітників, спільних для всіх бюджетних установ та організацій, установлено місячні оклади залежно від рівня кваліфікації роботи:

 • o проста некваліфікована або допоміжна робота (1 - 2 розряд);
 • o малокваліфікована робота (1 - 3 розряд);
 • o кваліфікована (складна робота) (2 - 5 розряд);
 • o висококваліфікована (особливо складна та відповідальна) робота (3 - 8 розряд).

Таблиця 18.1. ПОСАДОВІ ОКЛАДИ (СТАВКИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ) НА 2010-2011 РОКИ

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ (СТАВКИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ) НА 2010-2011 РОКИ

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ (СТАВКИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ) НА 2010-2011 РОКИ

Для окремих працівників бюджетної сфери, для яких постановою № 1298 не визначено тарифних розрядів, посадові оклади (ставки заробітної плати) встановлюються в наступних розмірах:

 • o проректорам, заступникам керівників бюджетних установ, закладів та організацій, заступникам керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5-15 % нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника;
 • o головних бухгалтерів - на 10-30 % нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника;
 • o помічників керівників - на 30-40 % нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника.

Місячна заробітна плата працівників бюджетних установ може перевищувати посадовий оклад за рахунок надбавок і доплат, різних за своєю економічною сутністю та розмірами (рис. 18.3).

Склад надбавок та доплат до посадових окладів працівників

Рис. 18.3. Склад надбавок та доплат до посадових окладів працівників

Крім того працівники бюджетних установ мають право отримувати матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. Також керівники бюджетних установ мають право преміювати працівників у межах фонду оплати праці.

Склад заробітної плати основних працівників бюджетних установ відображено на рис. 18.4.

Склад заробітної плати основних працівників бюджетних установ

Рис. 18.4. Склад заробітної плати основних працівників бюджетних установ

На виконання постанови № 1298 міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також національна та галузеві академії наук затвердили за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України і Міністерством фінансів конкретні умови праці та розміри посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників підвідомчих установ з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їхньої роботи.

Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерством охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. № 308/519 передбачено що розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються: професіоналам, фахівцям залежно від кваліфікаційної категорії; робітникам - від кваліфікаційного розряду в межах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Класифікатором професій ДК 003:2005, затв. наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375

Тобто заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та діяльності установи, і максимальним розміром не обмежується.

Наказом Міністерства освіти і науки України "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 р. № 557 затверджено розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних науково-педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці; схеми тарифних розрядів посад (професій) цих працівників; надбавки і доплати до посадових окладів (тарифних ставок).

Порядок встановлення посадових окладів (тарифних ставок) працівників в установах охорони здоров'я та вищих навчальних закладів відображено на рис. 18.5-18.6.

Оплату праці державних службовців здійснюють відповідно до Постанови КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р. № 268.

Склад заробітної плати державних службовців відображено на рис. 18.7.

Порядок встановлення посадових окладів працівників ВНЗ

Рис. 18.6. Порядок встановлення посадових окладів працівників ВНЗ

Фонд грошового забезпечення військовослужбовців складається з окладів грошового утримання та додаткових видів грошового забезпечення. До окладів грошового утримання належать оклади за військовими званнями та посадові оклади. Додаткові види грошового забезпечення - це підвищення, надбавки, доплати, одноразові й щомісячні винагороди, морське грошове забезпечення, матеріальна і грошова допомоги, премії тощо.

Нараховують суми грошового забезпечення військовослужбовцям не підставі передбачених Положенням про фінансове господарство військової частини роздавальних відомостей на виплату грошового забезпечення генералам, адміралам, офіцерам, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби

(ф. 13), військовослужбовцям строкової служби (ф. 16), одноразових додаткових видів грошового забезпечення (ф. 15) та зведених відомостей на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям строкової служби (ф. 17).

Склад заробітної плати державних службовців

Рис. 18.7. Склад заробітної плати державних службовців

Розмір ставок заробітної плати (посадових окладів), а також надбавок до них у деяких галузях бюджетної сфери (освіта, охорона здоров'я, культура тощо) визначається на підставі щорічної тарифікації, яку здійснює постійна тарифікаційна комісія (за станом на 1 вересня в установах освіти і на 1 січня - в установах охорони здоров'я та бібліотечної мережі). Результати роботи комісія подає у вигляді тарифікаційних списків, які підписують усі члени тарифікаційної комісії та затверджує керівник установи вищого рівня.

Тарифні списки - єдині документи, що визначають розміри посадових місячних окладів, тарифних ставок і надбавок окремих працівників. Установлена за тарифікацією та зафіксована в тарифікаційних списках ставка заробітної плати виплачується працівникам щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Установлена за тарифікацією та зафіксована в тарифікаційних списках ставка заробітної плати виплачується працівникам щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Крім основної роботи, працівникам бюджетних установ дозволено працювати за сумісництвом.

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярно оплачу вальної роботи на засадах трудового договору у вільний від основної роботи час у тій чи іншій установі, організації. Порядок оплати сумісництва регламентується Постановою КМУ "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" від 03.04.1993 р. № 245 із доповненнями та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Мінпраці України, Мінюстом України та МФУ 25.06.1993 р. № 43.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >