< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Дія правових актів суб'єктів публічної адміністрації розрізняється в просторі, часі та за колом осіб

За територією дії акти суб'єктів публічної адміністрації поділяються на акти, що діють в масштабі всієї держави, та акти, що діють в межах адміністративно-територіальних одиниць. Як правило, дія відповідних актів у просторі і часі відбувається згідно з компетенцією відповідного суб'єкта публічної адміністрації. Дія правових актів суб'єктів публічної адміністрації у часі є більш складною, оскільки передбачає неоднакові правила дії для актів. У вимірах часу акти адміністрування діють від моменту набрання ними чинності до їх припинення, а саме:

  • 1) закінчення строку, на який був прийнятий акт (нормативні акти);
  • 2) припинення дії акта в зв'язку з виконанням його приписів (переважно індивідуальні акти, тобто адміністративні акти);
  • 3) прийняття нового акта з цього питання;
  • 4) з часу скасування нормативного акта внаслідок його застарілості або незаконності, анулює правовий акт як орган, який прийняв його, так і вищестоящий орган.

Чинність правових актів управління

Традиційно виділяють 4 види окремих юридичних станів чинності правових актів управління: припинення, зупинення, зміна та скасування.

Припинення дії акта

Припинення - дія закономірна, вона не зумовлена будь-якими подіями. Підстави для припинення дії актів:

  • а) скасування акта органом, який його видав, або видання нового акта, що фактично анулює старий. Загальним є правило, що із набранням чинності новим актом адміністрування автоматично припиняє свою силу акт з того самого питання, виданий раніше, хоча у новому і не містилася вказівка на Його припинення. На практиці для формального припинення застарілих актів вироблена окрема процедура;
  • б) закінчення строку, на який було видано акт;
  • в) досягнення мети, передбаченої актом, якщо його зміст зводився лише до виконання цієї вимоги (реалізація правових відносин, виконання приписів акта тощо). Не завжди виконання акта означає припинення його дії. Наприклад, наказ про призначення особи на посаду не може вважатися таким, що припинив свою дію, після того, як особа приступила до виконання своїх обов'язків;
  • г) "зникнення" адресата акта, тобто у зв'язку з настанням певної юридичної події: ліквідація юридичної особи, смерть носія прав та обов'язків).

Зупинення дії акта

Зупинення дії акта - це тимчасовий правовий захід, що застосовується шляхом прийняття відповідного рішення. Зупинення, як і скасування уповноваженим органом актів, обумовлюється їх незаконністю, передбачає усунення порушень у порядку, передбаченому Конституцією, іншими законами.

В адміністративно-правовій літературі звертається увага на окремі особливості зупинення дії акта адміністрування. Так, допускається зупинення всього акта або його частини, зупинення дії акта адміністрування на всій території держави або окремій її частині, у певному регіоні. Цей захід застосовується як для захисту державних та суспільних інтересів, так і для захисту громадян від незаконних дій суб'єктів публічної адміністрації, їх посадових осіб. Зупинення актів може бути пов'язане також з фактом подання скарги, внесенням прокурором протесту тощо.

Зміна акта

Зміна має на меті забезпечити ефективність акта, підвищити його якість і використовується тоді, коли є потреба уточнити приписи актів, внести до них доповнення, надати їм іншу редакцію чи доопрацювати окремі частини. Зміна приписів акта, як правило, здійснюється тим самим суб'єктом (органом, посадовою особою), який видав акт у первинному вигляді. Прикладом цьому може бути Указ Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

Скасування акта

Скасування акта - це визнання недійсним (нечинним) акта повністю або окремих його приписів, положень. Акти можуть бути скасовані тим, хто їх прийняв, або вищестоящим органом, посадовою особою або в судовому порядку. Особливе місце в системі визнання актів недійсними (правових актів або їх частини) займає Конституційний Суд України. До його повноважень належить вирішення питань про відповідність законів та інших актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції. За рішенням Конституційного Суду України закони та інші правові акти визнаються неконституційними (повністю або частково) і припиняють свою дію з дня винесення такого рішення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >