< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз показників ділової активності торговельного підприємства

На підставі даних балансу та звіту про фінансові результати торговельного підприємства проаналізувати показники ділової активності (табл. 1,2). Період - 365 днів.

Таблиця І тис. гри

Показники

На 01.01

На

01.07

На 01.01

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

6

14

16,1

первісна вартість

20

29

35,6

знос

14

15

19,5

Незавершене будівництво

Основні засоби:

залишкова вартість

3730

4048,5

3771,1

первісна вартість

5500

5523,5

5541,1

знос

1250

1475

1770

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

—-— ~__" Г _,_1----—————

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи

81

Усього за розділом 1

3736

4062,5

3868,2

 • ——— і__--■-
 • 2. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

40

37,3

25

незавершене виробництво

Г___л___~-■-----

готова продукція

* * _—------

товари

1000

1400

1650

Векселі одержані

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

17,5

22

27,1

Таблиця І тис. гри

Показники

На 01.01

На 01.07

На 01.01

первісна вартість

17,5

22

27,1

резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками

з бюджетом

15

21

26,4

за виданими авансами

21,3

15,8

з нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

56,3

36,6

70,4

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті

550

1045

797,5

в іноземній валюті

Інші оборотні активи

95

107,8

91,9

Усього за розділом 2

1773,8

2691

2704,1

3. Витрати майбутніх періодів

и

1,8

и

БАЛАНС

5511

6755,3

6573,8

Таблиця 2

Показники

На 01.01

На 01.07

На 01.01

1. Власний капітал

Статутний капітал

2000

2000

2400

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

300

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

19,8

27,7

44,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

45,7

Неошіачений капітал

Вилучений капітал

Усього за розділом 1

2019,8

2027,7

2790

2. Забезпечення наступних витрат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

Інші забезпечення

Цільове фінансування

Усього за розділом 2

Закінчення табл. 2

Показники

На 01.01

На

01.07

На

01.01

3. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Відстрочені податкові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання

200

240,3

318,8

Усього за розділом 3

200

240,3

318,8

4. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

410

666,2

135,6

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2500

3625

3062,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

27,4

8,8

15,2

з бюджетом

90

54

79,1

з позабюджетних платежів

52,2

4,5

6,2

зі страхування

70

45,9

58,4

з оплати праці

93,7

68,8

81,4

з учасниками

6

6

із внутрішніх розрахунків

39,3

15,7

Інші поточні зобов'язання

5,6

3,3

4,9

Усього за розділом 4

3288,2

4482,5

3465

5. Доходи майбутніх періодів

3

4,8

БАЛАНС

5511

67553

6573,8

Таблиця З

Інформація звіту про фінансові результати діяльності

Показник

1-Й рік

2-й рік

Товарооборот, тис. грн

7001

6300,9

Собівартість реалізованих товарів, тис. грн

5600,8

5292,8

| Показники

І Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Абсолютний приріст (2-й рік — 1-й рік)

Оцінка напряму зміни аналітичного показника

1. Період обороту 1(170), дні

1.1. Всіх оборотних активів (ОА)

де оа — середній обсяг оборотних активів за період; ТО — товарооборот.

і і- . (1773,8 + 2691) 11

 • 1-й рік: ^-ї---365 = 116,4
 • 7001
 • - ~ . (2691 + 2704.П/2
 • 2-й рік: ^---365 = 563
 • 6300,9 ^

156,3-116,4 = 39,9

негативна

 • 1.2. Запасів (3)
 • 1
 • (
 • 1

Сів

%е 3 — середній обсяг запасів за період; 7/в — собівартість реалізованих товарів.

 • 1-й рік:
  • (40+ 37,3+ 1000+ 1400)/2 _ Л
  • --——-'— • 365 = 80,7
 • 5600,8
 • 2-й рік:
  • (37,3+ 25 +1400+ 1650)/2 .....
 • 5292,8 •Зб5 = ,°7'3

107,3-80,7 = 26,6

негативна

Продовження табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Абсолютний приріст (2-й рік — 1-й рік)

Оцінка напряму зміни аналітичного показника

1.3. Дебіторської

заборгованості

(ДЗ)

де ЦЗ - середній обсяг дебіторської заборгованості за період

 • 1-й рік:
  • (17,5 + 22+15 + 21 + 0 + 21,3+56,3 + 36,6)/2 Л,
  • ---365 = 4,9
 • 7001
 • 2-й рік:
  • (22 + 27,1 + 21 + 26,4 + 21,3 + 15,8 + 36,6 + 70,4) / 2
 • - А і
 • 7-4,9 = 2

негативна

 • 6300,9
 • •365 =7

1.4. Кредиторської заборгованості (КЗ)

лою=^ 365,

Сів

де КЗ —середній обсяг кредиторської заборгованості за період

 • 1-й рік:
  • (3288 ,2 - 410 + 4482 ,5 - 666 ,2)/ 2 _ .

ГТ~~т——--365 = 218 ,1

 • 5600 ,8
 • 2-й рік:
  • (4482,5-666,2 + 3465 -135,6)/2 _,. ,вг , 5292.8 365 =246,4

246,4-218,1 = 28

позитивна

12. Коефіцієнт оборотності (КО), рази

2.1. Всіх оборотних активів

поОА

 • 1-й рік: = 3,1 116,4
 • 2-"Р,К:.5"=2'3

2,3-3,1 = -0,8

негативна

Продовження табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

--г

Абсолютний приріст (2-й рік-1-й рік)

Оцінка напряму зміни аналітичного показника

2.2. Запасів

 • - " 365 . с
 • 1-й рік: -= 4,5

р 80,7

~ ~ . 365 , .

2-й рік:-= 3,4

к 107,3

3,4-4,5 = -1,1

негативна

2.3. Дебіторської заборгованості

- ~ . 365 _,0 1-й рік:-= 73,8

Г 4,9

2-й рік: — = 52,4 7

52,4-73,8 = -21,4

негативна

1 2.4. Кредиторської заборгованості

пою

 • - " Л. . 365 , _
 • 1-й рік:-= 1,7

г 218,1

~ ~ . 365 , . 2-й рік:-= 1,5

к 246,4

13-1,7 = -0,2

позитивна

3. Операційний цикл (ОЦ), дні

оц = по3+пою

1-й рік: 80,7 + 4,9 = 85,7 2-й рік: 107,3 + 7 = 114,3

114,3-85,7 = 28,6

негативна

4. Фінансовий цикл (ФЦ)У Дні

ФЦ = ОЦ-ПОю

1-й рік: 85,7-218,1 = -132,5 2-й рік: 114,3 - 246,4 = -132,1

-132,1-(-132,5) = = 0,4

негативна

Закінчення табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Абсолютний приріст (2-й рік — 1-й рік)

Оцінка напряму зміни аналітичного показника

5. Сума вивільнення (відволікання) коштів у випадку прискорення (уповільнення) оборотності оборотних активів, тис. грн

ТвивК = <ЛЮ- -Я°->• Т°> = ^.9-6300,9 ш ^ 365 365

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >