< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тестові завдання для самоперевірки знань.

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

 • 1. Головною метою планування праці є: а) розрахунок планового балансу робочого часу одного робітника;
 • б) пошук резервів, використання яких дозволило би підприємству успішно працювати на ринку;
 • в) встановлення оптимального співвідношення чисельності персоналу за функціями виробництва, обслуговування та управління;
 • г) дотримання правильних співвідношень у заробітній платі окремих категорій працівників.
 • 2. Головним чинником приросту обсягу продукції с
 • а) збільшення обсягу продукції;
 • б) підвищення продуктивності праці;
 • в) збільшення кількості працівників;
 • г) зниження продуктивності праці.
 • 3. Коефіцієнт використання номінального фонду робочого часу становить:
  • а) 0,92; 6)0,93; в) 0,94;
 • 4. За допомогою методу прямого рахунку обчислюють:
  • а) можливе збільшення чисельності персоналу під впливом конкретних організаційних і технічних заходів;
  • б) можливе зменшення чисельності персоналу під впливом матеріально-технічних чинників;
  • в) вплив зовнішніх факторів, що залежать від підприємства;
  • г) вплив внутрішніх факторів, що не залежать від обсягів господарської діяльності.
 • 5. Фонд прямої заробітної плати обчислюють як:
  • а) різницю фонду заробітної плати за відрядними розцінками робітників-підрядників і тарифного фонду зарплати погодинних робітників;
  • б) різницю тарифного фонду зарплати погодинних робітників і фонду заробітної плати за відрядними розцінками робітників;
  • в) добуток фонду заробітної плати за відрядними розцінками робітників-підрядників і тарифного фонду зарплати погодинних робітників;
  • г) суму фонду заробітної плати за підрядними розцінками робітників-підрядників і тарифного фонду зарплати погодинних робітників.
 • 6. Доплата за роботу в святкові дні планується для:
  • а) державних підприємств;
  • б) приватних підприємців;
  • в) безупинних виробництв;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 7. Відношення планового годинного фонду заробітної плати до запланованих людино-годин роботи — це:
  • а) середньорічна заробітна плата;
  • б) середньомісячна заробітна плата;
  • в) середньоденна заробітна плата;
  • г) середньогодинна заробітна плата.
 • 8. Правильне співвідношення типів зростання продуктивності праці й заробітної плати досягається за рахунок:
  • а) мінімального використання всіх резервів зростання продуктивності праці й збільшення на цій основі трудозатрат;
  • б) максимального використання всіх резервів зростання продуктивності праці й зменшення на цій основі трудозатрат;
  • в) оптимального використання всіх резервів зростання продуктивності праці;
  • г) оптимального використання всіх резервів зростання продуктивності праці й зменшення на цій основі трудозатрат.
 • 9. Основою для розробки Плану з праці є:
  • а) невиробнича програма;
  • б) виробнича програма;
  • в) план підвищення ефективності виробництва;
  • г) норми і нормативи витрат праці й зарплати.

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

 • 1. При плануванні фонду заробітної плати застосовуються такі методи:
  • а) диференційовані й індексні;
  • б) прямі й диференційовані;
  • в) укрупнені й диференційовані;
  • г) укрупнені й індексні.
 • 2. Назвіть фонди оплати праці, що підлягають плануванню:
  • а) годинний;
  • б) тижневий;
  • в) денний;
  • г) річний.
 • 3. По розділу "непромислова група" планують такі показники:
  • а) чисельність працівників;
  • б) фонд матеріального заохочення;
  • в) фонд заробітної плати;
  • г) середня заробітна плата.
 • 4. Які з наведених нижче методів використовують для планування продуктивності праці;
 • а) метод прямого рахунку;
 • б) метод непрямого рахунку;
 • в) метод планування за факторами;
 • г) усі відповіді правильні.
 • 5. Планова чисельність працівників може бути встановлена;
 • а) прямим розрахунком як відношенням планового обсягу продукції до планової величини продуктивності праці;
 • б) розрахунком щодо можливого зростання продуктивності праці під впливом різних факторів;
 • в) непрямим розрахунком;
 • г) індексним методом.
 • 6. Середню заробітну плату на підприємстві можна визначити:
  • а) як відношення планового фонду зарплати (з урахуванням виплат з фонду матеріального заохочення) до планової чисельності працівників;
  • б) як відношення планового фонду зарплати (без урахування виплат з фонду матеріального заохочення) до планової чисельності працівників;
  • в) розрахунково-аналітичним методом з урахуванням впливу окремих факторів;
  • г) розрахунково-аналітичним методом без урахування впливу окремих факторів.
 • 7. Вихідними даними для розрахунку фонду заробітної плати робітників а
 • а) обсяг виробничої програми;
 • б) планова чисельність робітників;
 • в) планова трудомісткість;
 • г) підрядні розцінки.
 • 8. Планування чисельності персоналу охоплює:
  • а) аналіз стану робочих місць на підприємстві;
  • б) вивчення ринку праці;
  • в) прогнозування потреби у робочій силі;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 9. Які з наведених нижче розділів включають до Плану з праці:
  • а) промислова група;
  • б) непромислова група;
  • в) промислово-виробнича діяльність;
  • г) непромислово-виробнича діяльність.
 • 10. Узагальнювальні показники праці та її оплати відображають:
  • а) затрати часу;
  • б) витратоємність праці;
  • в) трудовий потенціал підприємства;
  • г) ефективність праці.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >