< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Пошук кращих методів здійснення стратегії

Ефективна реалізація стратегії припускає вирішення багатьох проблем і завдань на основі застосування найсучасніших підходів, методів і моделей. Серед відносно нових методологічних підходів можна назвати:

  • - реінжиніринг бізнес-процесів (Business Process Reengineering).
  • - АВС/АВМ - методологію (Activity Based Costing / Activity Based Management).
  • - методологію загального управління якістю (Total Quality Management).
  • - методи управління знаннями (Knowledge Management).

Перераховані підходи необхідно розглядати і використовувати як ефективні дії щодо професійної реалізації стратегії.

Реінжиніринг бізнес-процесів (BPR) - це реконструювання або створення нових бізнес-процесів з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. Відмітною рисою цього підходу, порівняно з іншими методами процесного управління, є спрямованість на кардинальну зміну бізнес-процесів, а не на поступове їх поліпшення (табл. 7 4) [65].

Таблиця 7.4

Відмінності між удосконаленням і реінжинірингом

Параметр Удосконалення Реінжиніринг
Рівень змін Нарощуваний Радикальний
Початкова точка Існуючий процес "Чистий аркуш"
Частота змін Безупинно/одночасно Одночасно
Необхідний час Короткий Тривалий
Напрямок Знизу вверх Зверху вниз
Охоплення Вузьке, на рівні

функцій
Широке,

Між функціональне
Ризик Помірний Високий
Основний засіб Статистичне управління Інформаційні технології
Тип змін Культурний Культурне/структурний

До основних принципових положень реінжинірингу бізнес-процесів відносять: перебудову бізнес-процесів, що здійснюється з "чистого аркуша", тобто без врахування попередніх напрацювань; ВРЯ, що ставить усе під сумнів, включаючи загальноприйняті положення; зміни бізнес-процесів, які здійснюються на основі широкого використання сучасних інформаційних технологій; ВРИ, що реалізується зверху вниз високопрофесійними командами і передбачає творчий підхід до справи.

Застосування методу реінжинірингу бізнес-процесів може мати ряд позитивних наслідків:

  • - зменшується кількість рівнів управління, тобто відбувається "сплощення" структури управління і, як наслідок, розширення діапазону контролю (числа співробітників, безпосередньо підлеглих менеджеру);
  • - багатоплановість роботи окремого співробітника приводить до збагачення його роботи, що слугує додатковим мотиваційним фактором;
  • - співробітникам делегуються додаткові повноваження, що дозволяє їм багато рішень приймати самостійно, без узгодження з вищестоящим керівником;
  • - ефективність роботи співробітника оцінюється за досягнутими результатами, а не за його участю в діяльності;
  • - змінюються критерії підвищення в посаді: від ефективності виконання роботи до спроможності виконувати роботу та ін.

Реінжиніринг бізнес-процесів спрямований на досягнення високих результатів за рахунок удосконалення виконання всіх процесів, реалізованих в організації.

АВС/АВМ - методологія. Ця методологія виникла на базі бухгалтерського й управлінського обліку і перетворилася в ефективний засіб стратегічного управління компаніями. Існуючі підходи управління витратами не відбивають істинної картини економіки виробництва продукції. Так, при порівнянні витрат, розрахованих традиційними методами і на основі АВС/АВМ-методології виявляються значні відмінності (від 50% і більше). Тому призначення методології АВС/АВМ - точний облік і аналіз вартості продукції, робіт і послуг на основі функцій (чи процесів) і ресурсів, використовуваних у функціях (чи процесах). Методологія АВС/АВМ будується на основі системного підходу до аналізу всіх операцій, реалізованих в організації, і визначенню тих дій, що створюють вартість. Після такого аналізу можна правильно розподілити витрати і в остаточному підсумку точно визначити рентабельність виробу, продукції, підрозділу або навіть усієї стратегічної бізнес-одиниці. Методологія АВС/АВМ - це сукупність методів управління вартістю і підвищення економічної ефективності процесів управління в організації.

Методологія загального управління якістю (TQM). Існує багато визначень TQM. Найбільш повне і відповідне сьогоднішньому розумінню даного поняття визначення таке: TQM - це організаційна стратегія, пов'язана з певними методами і яка дозволяє постачати споживачам якісні товари/послуги. TQM - це стратегія, яка формулюється вищим керівництвом і її дотримується вся організація. Відмінність TQM від традиційної орієнтації на обслуговування клієнтів полягає в тому, що TQM враховує інтереси всіх учасників певного технологічного процесу (споживачів, постачальників, посередників, працівників організації). По суті, TQM стає домінуючою складовою організаційної культури.

Один з основних принципів TQM полягає в тому, що якість визначає споживач, а не фірма-виробник або її відділ технічного контролю. Іншими словами, продукт (послуга) повинний відповідати очікуванням клієнта. А оскільки очікування кожного клієнта індивідуальні, то мета системи TQM - задоволення потреб (тобто продукції) усіх клієнтів.

Слід також зазначити, що система TQM - це управлінський підхід, а не звичайна система контролю якості. Керувати розробкою і впровадженням проекту повинен один із представників топ-менеджменту, а участь у його реалізації повинен брати практично кожен працівник організації.

Методи управління знаннями. Це відносно новий міждисциплінарний напрямок, у рамках якого розробляються і впроваджуються підходи і рішення, що стосуються того, як організація набуває знань. Основні джерела знань організації - це досвід і вміння співробітників, інформація, якою вони володіють, і зовнішні джерела. У широкому розумінні утворення організації, що створює знання - це проблема зміни організаційної культури. Термін "управління знаннями" визначають як сукупність зусиль, спрямованих на збільшення і підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу організації, що у ринкових умовах стає найбільш цінним, високоефективним і мобільним капіталом.

Виділяють дві стратегії управління знаннями: стратегія кодифікації (знання заносяться в бази даних комп'ютера, і ними може користуватися будь-який співробітник фірми); стратегія персоніфікації (співробітники акумулюють знання і можуть передавати їх у процесі вирішення одного завдання чи діалогу). Зазначені стратегії управління знаннями повинні добре кореспондуватися із загальною (діловою, функціональною) стратегією фірми.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >