< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технологія роботи зі зверненнями громадян

Організація діловодства за зверненнями громадян регламентується Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації [12]. У ній визначено чіткий порядок роботи з цими документами, незалежно від категорії і специфіки діяльності тієї чи іншої установи.

Технологія роботи зі зверненнями громадян передбачає: організацію прийому громадян; приймання і первинне опрацювання письмових звернень; реєстрацію звернень; направлення звернень на розгляд та виконання; повідомлення заявника про направлення звернення до інших установ; повідомлення заявника про необхідність більш тривалого розгляду звернення; контроль за строками виконання звернень і прийнятих щодо їх розгляду рішень; інформаційно-довідкову роботу за зверненнями громадян; повідомлення заявника про прийняти рішення з одночасним, у разі необхідності, направленням рішення для виконання у відповідні органи; формування звернень у справи та їх поточне зберігання; аналіз звернень, що надійшли до установи.

Організація прийому громадян

Організація прийому відвідувачів - одна з найважливіших функцій служби діловодства. Перше враження про установу складається саме від рівня організації прийому громадян.

Служба діловодства (секретар) відповідає за організацію прийому всіх громадян, які звернулися до установи. Секретар керівника організовує прийом відвідувачів лише керівником.

Служба діловодства і секретар керівника зазвичай мають право визначати, з ким керівник має зустрітися особисто, а хто може бути направлений до інших посадових осіб, які питання потребують термінового, першочергового розв'язання та уваги керівника. З'ясувавши мету відвідування, секретар може відразу направити відвідувача до конкретного працівника, який займається даною проблемою.

В установі має бути складено графік прийому громадян з особистих питань, відповідним чином доведений до відома населення. Графік і місце прийому повинні бути зручними передусім для відвідувачів. Бажано, щоб графіком було передбачено прийом громадян керівником чи його заступниками, іншими посадовими особами, які мають необхідні права для вирішення питань, по яких звертаються громадяни.

Особистий прийом громадян посадовими особами органів державної влади повинен здійснюватися регулярно, не рідше чотирьох разів на місяць, у т. ч. передбачаються виїзні прийоми, з чітким дотриманням затверджених графіків їх особистого прийому [10].

В установі має бути запроваджено попередній запис громадян на прийом, який дозволяється проводити за телефоном. Про місце і час прийому громадянину повідомляють усно.

Облік громадян, які записалися на прийом, ведеться на картках або в журналі прийому відвідувачів (див. додаток 55), в яких передбачено такі графи: порядковий номер; дата прийому і час; хто приймає; прізвище, ім'я, по батькові відвідувача, місце його роботи; зміст порушеного питання; примітка.

Проте облік відвідувачів на картках формату А5 чи А6 - це більш зручна форма, оскільки карткова система дозволяє легко змінити послідовність прийому, виявити питання, що порушуються найчастіше, а також типові шляхи та методи їх розв'язання.

Картка має ті саме графи, що й журнал, однак додаткова вільна площа на зворотному боці картки дозволяє використовувати її, у разі потреби, при повторному прийомі відвідувача. Картки можуть різнитися за кольором; картка прийому відвідувачів з особистих питань, наприклад, може бути зеленого кольору, співробітників власної установи - жовтого тощо.

Список громадян, попередньо записаних на особистий прийом (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, змісту питань), подається відповідно керівнику або його заступникам, як правило, за один день до прийому.

Терміновий прийом громадян керівником установи чи його заступниками допускається у випадку, якщо встановлено його необхідність, пов'язана з ризиками аварій на виробництві, із загрозою тероризму, ризиками безпеки для здоров'я й життя людини тощо.

Перед особистим прийомом громадянин повинен назвати своє прізвище, ім'я й по батькові та пред'явити документ, що засвідчує особу або дає повноваження на представництво інтересів іншої особи. Відсутність таких документів може бути підставою для відмови у прийомі.

Секретар має представити відвідувача, чітко назвавши його прізвище, ім'я, по батькові, посаду, назву установи, яку він представляє. При цьому секретар передає посадовій особі, яка здійснює прийом, візитну картку або запис з додатковими відомостями про відвідувача. Подеколи підбирають необхідні для розмови документи.

Присутність на особистому прийомі сторонніх осіб не допускається. За бажанням громадянина забезпечується конфіденційність особистого прийому.

При цьому всі співробітники, які можуть знадобитися керівникові під час прийому, повинні бути на робочих місцях, щоб у разі необхідності він міг їх викликати чи переговорити по телефону. Під час прийому секретар сам відповідає на всі телефонні дзвінки, а питання, що вимагають негайного вирішення, переадресовує заступникові керівника; телефон керівника підключається тільки в разі надзвичайних обставин.

Керівник або посадова особа, яка здійснює прийом громадян, керуючись нормативно-правовими актами, у межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:

  • o задовольнити прохання, повідомивши відвідувача про порядок і строк виконання ухваленого рішення;
  • o прийняти письмову заяву, якщо порушені відвідувачем питання вимагають додаткового вивчення або перевірки, роз'яснивши йому причини, з яких прохання не може бути вирішене у ході прийому, а також порядок і строк її розгляду;
  • o відмовити в задоволенні прохання, роз'яснивши мотиви відмови та порядок оскарження ухваленого рішення;
  • o підказати відвідувачу необхідну інстанцію для вирішення його питання у разі помилкового звернення до установи.

Зміст усного звернення фіксується в журналі (картці) особистого прийому громадян. Якщо викладені в усному зверненні факти та обставини є очевидними й не вимагають додаткової перевірки, відповідь на звернення за згодою громадянина може бути надана усно у ході особистого прийому, про що робиться запис у журналі (картці) особистого прийому громадян.

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо (є потреба у додатковій перевірці, вивченні, вжитті певних заходів), воно розглядається в тому ж порядку, що й письмове звернення.

Відповідно до встановленого порядку письмові звернення громадян, отримані під час прийому, обов'язково передаються секретарем до служби діловодства для їх централізованої реєстрації та направлення для виконання відповідно до резолюції керівника.

У ході особистого прийому громадянину може бути відмовлено у подальшому розгляді звернення, якщо раніше йому вже давали відповідь по суті поставлених у зверненні питань, про що також робиться відмітка в журналі (картці) особистого прийому громадян.

Якщо громадянин не знає чи не розуміє якихось правил, інструкцій, основ законодавства з питань звернення, особа, яка здійснює прийом, роз'яснює йому їх зміст. Якщо у зверненні порушуються питання, розв'язання яких не входить до компетенції установи, громадянину також дається роз'яснення, куди й у якому порядку йому слід звернутися. При цьому в журналі (картці) особистого прийому громадян необхідно зробити відмітку "роз'яснено".

Інформація за підсумками особистого прийому представляється в службу діловодства (відділ, сектор, групу з роботи зі зверненнями громадян), особі, відповідальній за цю ділянку роботи.

Прийом відвідувачів здійснюється із дотриманням графіку. Якщо керівник установи відсутній у день, на який призначено зустріч, наприклад, перебуває у відрядженні, то прийом має відбутись якнайшвидше після його приїзду. У разі перенесення попередньо призначеного прийому за певними обставинами необхідно зв'язатися з відвідувачем і повідомити його про перенесення зустрічі. Якщо керівник перебуває у тривалому відрядженні або протягом тривалого часу хворіє і не може проводити прийом особисто, це робить один із його заступників, який виконує обов'язки керівника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >