< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

Характерною ознакою сучасного стану світової економіки та міжнародних економічних відносин с посилення процесів інтернаціоналізації та глобалізації, що виявляються у зростанні взаємозалежності економік різних держав. Світ перетворився на глобальну економічну систему, в якій практично не залишилося можливостей для стихійних ринкових відносин між державами.

Перехід України до ринкової економіки потребував зміни наявних і формування нових інституцій, що були не властиві адміністративно-команд ній системі управління економікою. Інтеграція України у світовий економічний простір сприяла активному залученню суб'єктів господарської діяльності країни до зовнішньоекономічної діяльності, необхідності опанування ними нових методів ведення підприємницької діяльності. Звичайним явищем стали здійснення розрахунків у іноземній валюті, купівля для цього необхідної валюти, продаж отриманої за поставлену продукцію валюти. Це в свою чергу сприяло активному розвитку валютного ринку, виходу на нього нових суб'єктів, появі нових видів угод та операцій.

Після набуття державою незалежності у 1991 р. Україна почала формувати взаємовідносини з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) - Міжнародним валютним фондом (МВФ), групою Світового банку (Світовий банк), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Чорноморським банком торгівлі та розвитку (ЧБТР).

Вступ до зазначених організацій став першим кроком до поглиблення міжнародного співробітництва, відкрив Україні дорогу на міжнародні фінансові ринки. На сьогодні важливими є взаємовідносини з МФО як для забезпечення достатніх фінансових ресурсів для здійснення системних і структурних реформ в Україні, так і для зміни ставлення до України у світі.

Органи державної влади, що визначають економічну, фінансову, грошово-кредитну політику країни, відчувають постійну необхідність у інформації про взаємозв'язки держави як суб'єкта міжнародних економічних відносин з економічними агентами світу, що полягає насамперед у можливості простежити за розвитком зовнішньої торгівлі певної країни, визначити форми й обсяги іноземного інвестування та рух капіталів. Проводяться пошуки новіших шляхів розвитку, нових форм міжнародної організації господарювання. Цю інформацію можна почерпнути з платіжного балансу - одного з найголовніших документів, що характеризує економічний стан країни і насамперед її платоспроможність. За його даними також можна з'ясувати стан офіційних золотовалютних резервів і зовнішньої заборгованості. Платіжний баланс є одним з основних інструментів макроекономічного аналізу та прогнозування, формування податкової та грошово-кредитної політики, заходів із регулювання зовнішньої торгівлі, внутрішнього валютного ринку і валютного курсу. Таким чином, завдяки платіжному балансу уряд будь-якої країни має змогу не тільки проаналізувати свої національні проблеми, а й визначити майбутній стан країни у світогосподарських зв'язках.

У зв'язку з цим метою написання навчального посібника є систематизація матеріалу щодо функціонування світової валютної системи, регулювання валютно-кредитних відносин; діяльності міжнародних фінансових організацій; визначення основних форм та особливостей взаємовідносин України з МФО.

Основним завданням є надання методичної та інформаційної допомоги студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів у розумінні: сутності міжнародних валютно-кредитних відносин, механізмів функціонування валютних ринків і здійснення валютних операцій; принципів, механізмів функціонування міжнародних фінансових організацій, їхньої ролі та призначення в сучасних міжнародних економічних відносинах.

Навчальний посібник із дисципліни "Міжнародні валютно-кредитні відносини" побудовано за модульною системою. Поділ матеріалу на окремі модулі здійснено відповідно до структури курсу та доцільності проведення проміжного підсумкового контролю.

Посібник містить теми курсу, питання для самоконтролю, тестові завдання, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Теоретична частина курсу допомагає ознайомитися з поняттям і механізмом функціонування міжнародної валютної системи; функціонуванням валютних ринків, здійсненням валютних операцій та їх видами; регулюванням валютно-кредитних відносин, функціями міжнародних фінансових організацій, їх видами, завданнями та основними напрямами діяльності, значенням і формами співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями.

Важливим моментом є здобуття навичок самостійної роботи, опрацювання рекомендованої літератури, законодавчих і нормативних актів для поглиблення та поповнення знань із питань функціонування міжнародної валютної системи, здійснення валютних операцій, аналізу платіжного балансу, методів регулювання валютно-кредитних відносин, співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями. За допомогою тестів здійснюється самоконтроль студента.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >